Hotărârea nr. 210/2020

HOTĂRÂRE privind susţinerea structurilor sportive definite conform Legii nr. 69/2000 cu modificările şi completările ulterioare pe durata stării de alertă printr-o serie de măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 măsuri instituite în baza Legii nr. 55/2020

Municipiul Iași

Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind susținerea structurilor sportive, definite conform Legii nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, pe durata stării de alertă, printr-o serie de măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, măsuri instituite în baza Legii nr. 55/2020

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința extraordinară în data de 10.06.2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia pentru Tineret si Sport;

Avand in vedere amendamentul propus, adoptat si consemnat in procesul verbal de sedinta privind exceptarea de la propunerea de finanțare a Clubului Sportiv Politehnica Iași ;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 53996/05.06.2020 intocmit de Biroul Relatii cu Societatea Civila;

Avand in vedere raportul de specialitate intocmit de Serviciul Financiar nr. 54164/05.06.2020;

Avand in vedere raportul de specialitate nr. 54182/05.06.2020 intocmit de Directia Juridica;

Avand in vedere Adresa Serviciului Contencios nr. 55028/09.06.2020;

Având în vedere adresa Asociației „Clubul Sportiv Municipal Politehnica” Iași, înregistrată cu nr. 52875/3.06.2020 privind solicitarea unor măsuri de finanțare în baza Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 .

Având în vedere adresa Clubului Sportiv „Politehnica” Iași, înregistrată cu nr. 53324/4.06.2020 privind solicitarea unor măsuri de finanțare în baza Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

Având în vedere prevederile Legii nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă lista solicitărilor de finanțare ale structurilor sportive, în baza Legii nr. 55/2020, solicitări care presupun măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 pentru durata stării de alertă (15 mai 2020 - 15 iunie 2020), pentru finanțarea cheltuielilor de funcționare și de natură salarială ale structurilor sportive, în conformitate cu Anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Sumele necesare sunt alocate la capitolul 67.05.01.59.11 - Alte cheltuieli. Asociații și fundații, art. bugetar Sport.

Art.3 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Generale Economice si de Finante Publice Locale; Biroului Relatii cu Societatea Civila, Serviciului Relatii Comunitare si Politici Publice, Directiei Juridice și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de catre Directia Generala Economica si de Finante Publice Locale, Serviciul Relatii Comunitare si Politici Publice, Directia Juridica si Biroul Relatii cu Societatea Civila.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Gabriel Mihai Surdu Consilier local,

Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu


Nr. 210 din 10 iunie 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

19

Pentru

18

Împotrivă

0

Abțineri

1

Anexa 1

Lista solicitărilor de finanțare a structurilor sportive, solicitări care presupun măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 pentru durata stării de alertă, în baza Legii nr. 55/2020

Nr. Crt.

Structura sportivă

Perioada

Buget (lei)

1.

Asociația „Clubul Sportiv

Municipal Politehnica”

Iași

15 mai - 15 iunie 2020

1.116.748

TOTAL

1.116.748 lei

Presedinte de sedinta.

Gabriel Mihai Surdu