Hotărârea nr. 21/2020

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA ATENEULUI NR. 2 NUMAR CADASTRAL 126846 intocmit in vederea construirii unui centru de neuroexcelenta persoana juridica

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA ATENEULUI NR. 2, NUMAR

CADASTRAL 126846, intocmit in vederea construirii unui centru de neuroexcelenta, persoana juridica

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31.01.2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului si Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere certificatul de urbanism nr. 412 din 02.02.2018 eliberat de Primăria Municipiului Iași;

Având în vedere cererea nr. 124495 din 14.11.2019 depusa de Spitalul Clinic de Urgenta “Profesor Doctor Nicolae Oblu” - Iasi;

Având în vedere avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

Având în vedere Avizul de oportunitate 866 din 12.06.2018;

Avand in vedere Avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi din data de 05.06.2019;

Avand in vedere Avizul Arhitectului-Sef 105 din 18.12.2019;

Având în vedere referatul de aprobare intocmit de Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991;

Având în vedere dispozițiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr. 176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 (1) Se aprobă Planul Urbanistic Zonal IASI, STRADA ATENEULUI NR. 2, NUMAR CADASTRAL 126846, intocmit in vederea construirii unui centru de neuroexcelenta, persoana juridica.

  • (2) Suprafața terenului reglementat prin PUZ este de 16.125.00 din acte (16.124,00 mp masurat).

  • (3) INDICATORI URBANISTICI:

• H max conform = 30,00 m masurata de la cota ± 0,00, regim de inaltime S+D+P+6E+7R;

• POT max = 35 %;

• CUT max = 2,0 mp.ADC/mp.teren;

• Spatii verzi = 5812,90mp.

  • (4) AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE ALINIAMENT

In situatia prezentului P.U.Z., noul obiectiv de dezvoltare urbanistica este propus la 1 m distanta fata de aliniament, zona de amplasament fiind destul de restransa intre cladirea existenta a spitalului si limita de proprietate la strada, situatie in care, accesul in noua cladire este propus direct din trotuarul la calea publica de acces.

  • (5) CIRCULATII SI ACCESE

Accesul carosabil la obiectivul de dezvoltare urbanistica studiat in prezenta documentatie se face direct prin Strada Ateneului, la confluent cu Strada Rojnita;

  • (6) ÎMPREJMUIRI

In conditiile prezentului regulament, este permisa autorizarea urmatoarelor categorii de imprejmuiri:

a) imprejmuiri opace, necesare pentru protectia impotriva intruziunilor, separarea unor servicii functionale, asigurarea protectiei vizuale;

b) imprejmuiri transparente, decorative sau gard viu, necesare delimitarii parcelelor aferente cladirilor si/sau integrarii cladirilor in caracterul strazilor sau al ansamblurilor urbanistice.

Pentru ambele categorii, aspectul imprejmuirilor se va supune acelorasi exigente ca si in cazul aspectului exterior al constructiei.

  • (7) Plansa de reglementari urbanistice U2 si Regulamentul local de urbanism aferent PUZ sunt anexa si fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 7 ani de la data aprobării.

Art.3 Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico-edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construire, pe cheltuiala beneficiarului.

Art.4 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Directiei Arhitectura si Urbanism; Consiliului Judetean Iasi, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi; Beneficiarului si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Arhitectură și Urbanism - Serviciul Autorizare Construcții.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Mihai Liviu Gavril Consilier local,


Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

9                                              9

Nr. 21 din 31 ianuarie 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

0