Hotărârea nr. 209/2020

HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iasi pe anul 2020

Municipiul Iași

Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iași pe anul 2020

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința extraordinară în data de 10.06.2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere Raportul de specialitate intocmit de Serviciul Buget nr. 53988/05.06.2020;

Avand in vedere Referatul de aprobare intocmit de Serviciul Buget nr. 53988/05.06.2020 ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 - privind finanțele publice locale, actualizată;

Având în vedere prevederile Legii nr. 5/2020 - privind bugetul de stat pentru anul 2020;

Având în vedere prevederile Legii nr. 69/2000 a educatiei fizice si sportului;

Având în vedere prevederile Legii nr. 55/2020 - privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă virări de credite in cadrul aceluiași capitol al clasificației bugetare pentru anul 2020, conform Anexei nr. 1 (Bugetul local), Anexei nr. 1.1 (Sectiunea de functionare), care fac parte integranta din prezenta hotarare, după cum urmează:

67.02.20     Cultura, recreere si religie - bunuri si servicii           -1.680,00 mii lei

67.02.59    Cultura, recreere si religie - alte cheltuieli              +1.680,00 mii lei

Art.2 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice lasi; Directiei Generale Economice si de Finante Publice Locale; Biroului Relatii cu Societatea Civila si Instituției Prefectului Județului lasi.

Art.3 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de catre Directia Generala Economica si de Finante Publice Locale si Biroul Relatii cu Societatea Civila.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                Contrasemnează pentru legalitate,

Gabriel Mihai Surdu                Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Consilier local,

Nr. 209 din 10 iunie 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

19

Pentru

19

Împotrivă

0

Abțineri

0