Hotărârea nr. 208/2020

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA MOARA DE VANT NUMAR CADASTRAL 137642 intocmit in vederea construirii unei locuinte colective persoana fizica

Municipiul Iași

Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA MOARA DE VANT, NUMAR CADASTRAL 137642, intocmit in vederea construirii unei locuinte colective, persoana fizica

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 29.05.2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului si Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Certificatul de urbanism nr. 3760 din 08.11.2018 eliberat de Primăria Municipiului Iași;

Având în vedere cererea nr. 82766/14.08.2018 depusa de Toader Cezar Catalin;

Având în vedere studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

Având în vedere avizul de oportunitate 812 din 22.02.2018;

Avand in vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local lasi din data de 18.12.2019;

Avand in vedere avizul Arhitectului Sef nr. 116 din 18.12.2019.

Avand in vedere avizele: 355486/2020 emis de Biroul Rutier, 1632/2020 emis de Regia Nationala a Padurilor, 957/2020 emis de Romsilva, 11939/2018 emis de Apavital, 1890/2020 emis de Delgazgrid, 46/2018 emis de APM, 6684/2018 emis de DSP, 1115/2018 si 1116/2018 emise de ISU, 28456/2018 emis de Comisia municipala de Circulatie, 48821/2018 emis de Comisia pentru urmarirea stabilitatii versantilor, 28453/2018 emis de Serviciul GIS Cadastru, 3904/2019 emis de AACR;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 21784/20.02.2020 intocmit de Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere prevederile Ordinului Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr. 176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 (1) Se aprobă Planul Urbanistic Zonal lasi, Zona Moara de Vant, numar cadastral 137642, intocmit in vederea construirii unei locuinte colective, persoana fizica.

 • (2) Suprafața terenului reglementat prin PUZ este de 951.00mp.

 • (3) Indicatori urbanistici:

 • • H max = 15,00 m masurat de la CTN la cornisa, regim de inaltime D+P+3E.

 • • POT max = 35 %;

 • • CUT max = 1.26 mp.ADC/mp.teren;

 • • Spații verzi = minim 15%.

 • (4) Amplasarea cladirilor fata de aliniament

- Aliniamente principale (cai de acces) - la 6.00m față de limita proprietatii.

 • (5) Amplasarea cladirilor fata de limitele laterale si posterioare ale parcelelor

Regimul de aliniere posterior al clădirilor a fost stabilit la:

- min. 6,00 m fata de limita parcelei;

Regimul de aliniere lateral al clădirilor:

 • - la min. 3,00m față de limita laterala stanga a parcelei;

 • - la min. 3,00m față de limita laterala dreapta a parcelei.

 • (6) Circulatii si accese

Accesibilitatea pe amplasament și înscrierea în circulație se fac din DR 4047/1.

 • (7) împrejmuirile spre strada vor fi transparente la maxim 1.50 m din care un soclu de maxim 0,3 m. împrejmuirile vor fi dublate de gard viu. Nu se admite utilizarea sub nicio forma a sarmei ghimpate sau a imprejmuirilor din zidarie.

 • (8) Plansa de reglementari urbanistice U2 si Regulamentul local de urbanism sunt anexa si fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 7 ani de la data aprobării.

Art.3 Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construire, pe cheltuiala beneficiarului.

Art.4 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului lași; Directiei Arhitectura si Urbanism; Consiliului Judetean lasi, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara lasi; Initiatorului si Instituției Prefectului Județului lași.

Art.5 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de catre Direcția Arhitectură si Urbanism - Serviciul Autorizare Construcții.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                Contrasemnează pentru legalitate,

Adrian-Florin Boca                  Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Consilier local,

Nr. 208 din 29 mai 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

25

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

1