Hotărârea nr. 207/2020

HOTĂRÂRE privind aprobarea darii în folosință gratuită a unui număr de 74 termometre cu infraroșu non-contact model IT-122 către Inspectoratul Școlar Județean Iași pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Iași si a 2 sisteme de monitorizare a temperaturii corporale catre Spitalul Clinic de Obstretica-Ginecologie „Cuza Voda Iasi si Spitalul Clinic „Dr. C.I.Parhon”

Municipiul Iași

Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea darii în folosință gratuită a unui număr de 74 termometre cu infraroșu, non-contact, model IT-122 către Inspectoratul Școlar Județean Iași pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Iași si a 2 sisteme de monitorizare a temperaturii corporale catre Spitalul Clinic de Obstretica-Ginecologie „Cuza Voda Iasi si Spitalul Clinic „Dr. C.I.Parhon”

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 29.05.2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului

Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului

Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere amendamentul inregistrat sub nr. 50641/28.05.2020, adoptat in unanimitate in plenul sedintei si consemnat in procesul verbal al sedintei ;

Având în

vedere

Referatul

de

aprobare

nr.

46288/18.05.2020

emis

de Serviciul

Administrativ;

Având în

vedere

Referatul

de

necesitate

nr.

40429/24.04.2020

emis

de Serviciul

Administrativ pentru achiziționarea

unui

număr de

100

buc. de termometre cu infraroșu, non-

contact, model IT-122, în valoare totală de 49.999,04 lei (preț unitar cu TVA 499,99 lei);

Având în vedere Contractul de furnizare nr. 43577/07.05.2020 încheiat între Municipiul Iași și S.C. Stil Tehnica Medicală S.R.L.privind furnizarea termometrelor cu infraroșu,

Având în vedere Nota de recepție și constatare diferențe emisă în data de 07.05.2020,

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 48026/22.05.2020 emis de Serviciul Legislație, Metodologie și Avize Legalitate;

Având în vedere prevederile Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 150 nr. 30.04.2020 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din Municipiul Iași pentru anul școlar 2020-2021;

Având în vedere Măsurile de prevenire și combatere a îmbolnăvirii cu SARS CoV-2 în unitățile/instituțiile de învățământ, în instituțiile publice și în structurile aflate în subordonarea sau coordonarea Ministerului Educației și Cercetării;

Având în vedere prevederile Decretului nr. 195/16 martie 2020, publicat în Monitorul Oficial nr 212 din 16.03.2020;

Având în vedere prevederile Hotărârii de Guvern nr. 394/18.05.2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 (1) În vederea respectării măsurilor prevăzute în cuprinsul Hotărârii de Guvern nr. 394/18.05.2020, Municipiul Iași va da în folosință gratuită Inspectoratului Școlar Județean Iași un număr de 74 de termometre cu infraroșu, non-contact, model IT-122 necesare asigurării triajului epidemiologic constând în controlul temperaturii cadrelor didactice și elevilor. Bunurile vor fi transmise în folosință gratuită unui număr de 50 unități de învățământ preuniversitar de stat.

(2) In vederea respectarii masurilor prevazute in cuprinsul Hotararii de Guvern nr. 394/18.05.2020, Municipiul Iasi va da in folosinta gratuita 2 sisteme de monitorizare a temperaturii corporale Spitalului Clinic de Obstretica-Ginecologie “Cuza Voda” Iași si Spitalului Clinic “Dr. C.I.Parhon” Iași. Cu ajutorul sistemelor se va putea efectua triajul epidemiologic atat a salariatilor, cat si a vizitatorilor in cadrul celor 2 unitati spitalicesti. Prin Contractul de donatie inregistrat cu nr. 45962/18.05.2020, S.C. Chiro Limited S.R.L. a donat Municipiului lasi 3(trei) sisteme de monitorizare a temperaturii corporale in valoare de 31.500 euro.

Art.2 (1) Bunurile prevazute la art. 1 alin. 1 din prezenta hotarare vor fi predate Inspectoratului Școlar Județean Iași pentru asigurarea triajului epidemiologic constând în controlul temperaturii cadrelor didactice și elevilor, pe o durată determinată, respectiv până la expirarea stării de urgență/alertă pe teritoriul României. Controlul temperaturii cadrelor didactice și elevilor ar fi de preferat să se efectueze de către personal specializat, respectiv un cadru medical.

(2) Cele 2 sisteme de monitorizare a temperaturii corporale prevazute la art. 1, alin. 2 din prezenta hotarare vor fi date in folosinta unitatilor spitalicesti, pana la expirarea starii de urgenta/alerta pe teritoriul Romaniei.

Art.3 Obligațiile de utilizare a bunurilor menționate la art. 1 din prezenta hotarare sunt: termometrele vor fi utilizate și păstrate în mod corespunzător, astfel încât la momentul predării lor să fie în stare bună de funcționare.

Art.4 (1) Bunurile menționate la art. 1 alin. 1 din prezenta hotarare se vor preda către Inspectoratul Școlar Județean Iași în baza unui Contract de dare în folosință gratuită, respectiv proces-verbal încheiat în 2 exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte contractantă.

(2) Bunurile mentionate la art. 1 alin. 2 din prezenta hotarare se vor preda Spitalului Clinic de Obstretica-Ginecologie „Cuza Voda” Iasi si Spitalului Clinic „Dr. C.I. Parhon” Iasi in baza unui contract de dare in folosinta gratuita, respectiv in baza unui proces - verbal de predare-primire incheiat in 2 exemplare, cate un exemplar pentru fiecare parte contractanta.

Art.5 Se împuternicește Primarul Municipiului Iași să semneze în numele și pentru Municipiul Iași Contractele de dare în folosință gratuită a bunurilor menționare la art. 1 din prezenta hotarare.

Art.6 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Serviciului Administrare, Serviciului Contabilitate, Directiei Generale Economice si de Finante Publice Locale, Inspectoratului Scolar Judetean Iasi, Spitalului Clinic de Obstretica-Ginecologie “Cuza Voda” Iasi, Spitalului Clinic “Dr. C.I.Parhon” Iasi și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.7 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de catre Serviciul Administrativ, Serviciul Contabilitate, Inspectoratul Scolar Judetean Iasi, Spitalul Clinic de Obstretica-Ginecologie “Cuza Voda” Iasi si Spitalul Clinic “Dr. C.I.Parhon” Iasi.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Adrian-Florin Boca Consilier local,

Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu


Nr. 207 din 29 mai 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

25

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

0