Hotărârea nr. 206/2020

HOTĂRÂRE privind modificarea încadrării unor funcții publice de execuție vacante aprobate prin Hotararea Consiliului Local nr. 300/29.08.2019 privind Organigrama Statul de Funcţii şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei Locale de Evidenţă a Persoanelor Iaşi

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE privind modificarea încadrării unor funcții publice de execuție vacante aprobate prin Hotararea Consiliului Local nr. 300/29.08.2019 privind Organigrama, Statul de Funcții și Regulamentul de Organizare și Funcționare ale Direcției Locale de Evidență a Persoanelor Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 29 mai 2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 18945 din 11.05.2020 al Direcției Locale de Evidența Persoanelor Iași;

Având în vedere prevederile art. 385 alin.3 coroborat cu art. 402 alin.1 din O.U.G.nr. 57/2019 - privind Codul administrativ - avizul prealabil al A.N.F.P.nu este necesar în cazul funcțiilor publice locale;

Având în vedere prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 572/2004 privind înființarea Direcției Locale de Evidență a Persoanelor Iasi;

Având în vedere prevederile Ordonantei Guvernului nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Hotararii Guvernului nr. 2104/2004, pentru aprobarea Metodologiei privind criteriile de dimensionare a numărului de funcții din aparatul serviciilor publice comunitare de evidența apersoanelor, constituirea patrimoniului și managementul resurselor umane, financiare și materiale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, precum si pentru stabilirea unor masuri financiare, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere adresa Instituției Prefectului - Județul Iași nr.7905/2020 prin care se comunică numărul maxim de posturi, potrivit dispozițiilor art.III alin.(8) din O.U.G. nr. 63/2010 - 84 posturi;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă modificarea încadrării unor funcții publice de execuție vacante și a Statului de Funcții al Directiei Locale de Evidentă a Persoanelor Iași. )                                                                                                           J                                                                                                                                                                                                                                                                            >

Art. 2. Organigrama și Regulamentul de Organizare și Funcționare ale Direcției Locale de Evidență a Persoanelor Iași rămân nemodificate, în conformitate cu prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 300/29.08.2019.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Locale de Evidență a Persoanelor Iași si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Locală de Evidență a Persoanelor.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Adrian Florin Boca Consilier local,

Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu


Nr. 206 din 29 mai 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

26*

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

0

*Domnul consilier local Bogdan Teodor Crucianu nu a participat la vot.