Hotărârea nr. 205/2020

HOTĂRÂRE privind alegerea domnului consilier local Gabriel Mihai Surdu in functia de Preşedinte de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Iaşi care va conduce lucrările şedinţelor şi va semna hotărârile adoptate pentru o perioada de 3 luni incepand cu luna Iunie 2020

Municipiul Iași

Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind alegerea domnului consilier local Gabriel Mihai Surdu in funcția de Președinte de ședință al Consiliului Local al Municipiului Iași, care va conduce lucrările ședințelor și va semna hotărârile adoptate pentru o perioada de 3 luni incepand cu luna Iunie 2020

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 29.05.2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vederea propunerea formulată și adoptată în plenul ședinței privind alegerea în funcția de președinte de ședintă, a domnului consilier local Gabriel Mihai Surdu, consemnată si in procesul verbal al sedintei;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se alege în funcția de Președinte de ședință al Consiliului Local al Municipiului Iași domnul consilier local Gabriel Mihai Surdu care va conduce lucrările ședințelor și va semna hotărârile adoptate pentru o perioada de 3 luni incepand cu luna iunie 2020.

Art.2 (1) Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Domnului Gabriel Mihai Surdu - consilier local si Instituției Prefectului Județului Iași. J                                                                                                        J                                   >

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Adrian-Florin Boca Consilier local,

Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu


Nr. 205 din 29 mai 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

25

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

3