Hotărârea nr. 201/2020

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ALEEA CIMITIRUL EVREIESC NUMAR CADASTRAL 162818 intocmit pentru construire lacas de cult “SFANTUL APOSTOL SI EVANGHELIST LUCA” persoana juridica

Municipiul Iași

Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ALEEA CIMITIRUL EVREIESC, NUMAR CADASTRAL 162818, intocmit pentru construire lacas de cult “SFANTUL APOSTOL SI EVANGHELIST LUCA”, persoana juridica

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 29.05.2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului si Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere certificatul de urbanism nr. 383 din 08.02.2019 eliberat de Primăria Municipiului Iași;

Având în vedere cererea nr. 1427 din 08.01.2020 depusa Parohia “Sfantul Apostol si Evanghelist Luca”;

Având în vedere studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

Având în vedere avizul de oportunitate 1106 din 18.12.2019;

Avand in vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local lasi din data de 16.01.2020;

Avand in vedere avizul Arhitectului Sef nr.133 din 24.04.2020;

Avand in vedere avizul Consiliului Judetean nr. 19/12.05.2020;

Având în vedere referatul de aprobare intocmit de Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente nr. 46570/19.05.2020;

Avand in vedere avizele nr.: 211/2020 emis de APM, 1631/2020 emis de Apavital, 6050948123/2020 emis de Delgazgrid, 373367299/2020 emis de Delgazgrid, 34/2020 emis de Telekom, 1734/2020 emis de Salubris, 2981/2020 emis de Comisia Municipala de Circulație, 3552203/2020 emis de Biroul Rutier, 138/2020 emis de Direcția Judeteana pentru Cultura lasi, 2700235/2020 emis de ISU, 2700236/2020 emis de ISU, 2820/2020 emis de Serviciul GIS Cadastru, 53/2020 emis de DSP, 14225/2020 emis de Comisia pentru Urmarirea Stabilitatii Versantilor Alunecatori;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere prevederile Ordinului Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr. 176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 (1) Se aprobă Planul Urbanistic Zonal lasi, Aleea Cimitirul Evreiesc, Numar cadastral 162818, intocmit pentru construire lacas de cult “Sfantul Apostol si Evanghelist Luca”, persoana juridica.

  • (2) Suprafața terenului reglementat prin PUZ este de 805,00mp.

  • (3) Indicatori urbanistici:

  • • H max = 24,00 m masurat in punctul cel mai inalt al terenului natural in zona construita, regim de inaltime S+P;

  • • POT max = 40 %;

  • • CUT max = 0.8 mp.ADC/mp.teren;

  • • Spatii verzi =40%.

  • (4) Plansa de reglementari urbanistice U2 si Regulamentul local de urbanism sunt anexa si fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 7 ani de la data aprobării.

Art.3 Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construire, pe cheltuiala beneficiarului.

Art.4 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Arhitectura si Urbanism; Consiliului Judetean lasi, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara lasi; Initiatorului si Instituției Prefectului Județului lasi.

Art.5 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de catre Direcția Arhitectură si Urbanism - Serviciul Autorizare Construcții.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                Contrasemnează pentru legalitate,

Adrian-Florin Boca                  Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Consilier local,

Nr. 201 din 29 mai 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

26

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

1