Hotărârea nr. 20/2020

HOTĂRÂRE privind aprobarea completării anexei 4.1.1 Bunuri concesionate-Bunuri de retur-Mijloace fixe domeniul privat din Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune în Municipiul Iași nr. 100098 din 02.10.2018 încheiat între Municipiul Iași și Societatea Compania de Transport Public Iași S.A.

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea completării anexei 4.1.1 Bunuri concesionate-Bunuri de retur-Mijloace fixe domeniul privat, din Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune în Municipiul Iași, nr. 100098 din 02.10.2018, încheiat între Municipiul Iași și Societatea Compania de Transport Public Iași S.A.

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31.01.2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere amendamentul propus si aprobat in unanimitate in plenul sedintei si consemnat in procesul verbal al sedintei in sensul ca microbuzul va fi utilizat doar in scopul transportarii elevilor ;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 5854 din 20.01.2020, întocmit de către Direcția Tehnică și Servicii Comunitare - Biroul Reglementare Transporturi Urbane;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 417 din 28 septembrie 2018 prin care s-a aprobat delegarea serviciului de transport public către Societatea Compania de Transport Public Iași S.A. și atribuirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune în Municipiul Iași;

Având în vedere Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune în Municipiul Iași nr. 100098 din 02.10.2018, încheiat între Municipiu Iași și Societatea Compania de Transport Public Iași S.A.

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 482 din 20 decembrie 2019, prin care s-a aprobat încetarea dreptului de folosință fără plată, atribuit prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 192 din 12 iunie 2015 Colegiului Tehnic de Transporturi și Construcții Iași, pentru microbuzul Ford Nerabus/Transit, număr de identificare WFOXXXTTGXEG51609;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă completarea anexei 4.1.1 Bunuri concesionate-Bunuri de retur, Mijloace fixe domeniul privat, din Contractul de delegare nr. 100098 din 02.10.2018, cu microbuzul marca Ford Nerabus/Transit, număr de identificare WFOXXXTTGXEG51609.

Art.2 Se aprobă încheierea unui act adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local, prin concesiune în Municipiul Iași nr. 100098 din 02.10.2018, privind completarea anexei 4.1.1 Bunuri concesionate-Bunuri de retur-Mijloace fixe domeniul privat.

Art.3 Bunul mobil prevazut in art. 1 din prezenta hotarare va fi utilizat doar in scopul transportarii elevilor.

Art.4 Celelalte prevederi din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public Local prin Concesiune în Municipiul Iași nr. 100098/02.10.2018, respectiv din actele adiționale numerele 1 (16506/14.02.2019) și 2 (115214/23.10.2019) rămân neschimbate.

Art.5 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generală Economică și Finanțe Publice Locale; Direcției Tehnică și Servicii Comunitare; Direcției de Evidență Patrimoniu Public și Privat; Societatii Compania de Transport Public Iași S.A. și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.6 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Tehnică și Servicii Comunitare, Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale, Direcția de Evidență Patrimoniu Public și Privat, Societatea Compania de Transport Public Iași S.A..

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Mihai Liviu Gavril Consilier local,


Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

9                                              9

Nr. 20 din 31 ianuarie 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

0