Hotărârea nr. 2/2020

HOTĂRÂRE privind reintregirea repartizarea excedentului cu destinatie si acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2019 a Municipiului Iasi

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind reintregirea, repartizarea excedentului cu destinatie si acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2019 a Municipiului Iasi

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31.01.2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Legea nr. 273/2006 - privind finanțele publice locale, actualizată;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanța de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă reintregirea excedentului Municipiului Iași, repartizat conform H.C.L. nr. 445/2019 privind acoperirea temporară a golurilor de casa din excedentul anilor anteriori, in suma de 15.000.000 lei.

Art. 2. Se aprobă repartizarea sumei de 12.797.640 lei din excedentul Municipiului Iasi aferent perioadei anterioare anului 2020, conform Anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3. Se aprobă acoperirea definitiva a deficitului secțiunii de dezvoltare a exercitiului bugetar 2019, in suma de 36.010.882,10 lei, din excedentul bugetar al anilor precedenti.

Art. 4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Iasi; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale; Direcției Generale Tehnice și Dezvoltare; Directiei Implementare Strategie Integrata de Dezvoltare Urbana; Serviciului Buget și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 5. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Serviciul Buget din cadrul Directiei Generale Economice si Finante Publice Locale, Directia Implementare Strategie Integrata de Dezvoltare Urbana.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Mihai Liviu Gavril                     Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Consilier local,

Nr. 2 din 31 ianuarie 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

0

Repartizarea excedentului anilor precedenti in anul 2020

mii lei

CAPITOL/TITLU

DENUMIRE PROIECT/OBIECTIV

SUMA

51.02.55

Restituire sume aferente programului "Traseul Memoriei (Centenar )"

104.63

51.02.55

Restituire sume aferente programului "Centenarul Societatii Simfonice G. Enescu 18.10.1918 (Centenar)"

1.84

51.02.55

Restituire sume aferente obiectivului "Amplasare Drapel national (Centenar)"

22.17

67.02.71

Proiectarea și reabilitarea Monumentului Eroilor din Primul Război Mondial (Centenar)

1 840.54

70.02.71

Consolidare și reabilitare imobil str. General Berthelot nr.18 (Centenar)

1617.82

67.02.58

Reabilitarea si valorificarea potentialului turistic si cultural al Ansamblului Manastirii Frumoasa din Municipiul Iasi

1 895.63

81.02.58

Reabilitarea sistemului de termoficare in municipiului Iasi, in vederea conformarii cu standardele de mediu privind emisiile in atmosfera si pentru cresterea eficientei energetice in alimentarea cu caldura urbana.Etapa a II-a

1 468.04

54.02.58

Clean- tehnologii si inovare pentru regiuni cu emisii de carbon scazute

142.72

54.02.58

InnovaSUMP- Inovare in planurile de mobilitate urbana durabila pentru un transport cu emisii scazute de carbon.

135.89

80.02.58

ReConect - Reconectarea resurselor umane active din diaspora la comunitățile de origine prin susținerea antreprenoriatului

28.66

67.02.58

Baia Turceasca-Centrul Internat de Arta Contemporana

584.37

66.02.58

Eficientizare energetica - Spital Clinic de Recuperare Iasi

43.69

67.02.58

Consolidare si refunctionalizare -Palatul Braunstein

2 917.70

68.02.58

Scoala Da (Directia Crese)

32.29

68.02.58

Scoala Da (Municipiul Iasi)

22.92

67.02.58

Consolidare si reabilitare Muzeul de Istorie Naturala, Corp A,

561.38

84.02.58

Reabilitare infrastructurii de tramvai in Municipiul Iasi -Reorganizarea circulatiei pe b-dul T. Vladimirescu

1 082.33

84.02.58

Reabilitarea infrastructurii de tramvai in Municipiul Iasi

295.02

TOTAL

12 797.64

Presedinte de Sedinta Mihai Liviu Gavril Consilier local,