Hotărârea nr. 198/2020

HOTĂRÂRE privind prelungirea duratei de folosinţă gratuită a spaţiului din Iaşi Străpungerea Silvestru nr. 33 bloc T6 tr. 2 parter atribuit către Serviciul de Telecomunicații Speciale-Unitatea Militară 0731 București

Municipiul Iași

Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind prelungirea duratei de folosință gratuită a spațiului din Iași, Străpungerea Silvestru nr. 33, bloc T6, tr. 2, parter, atribuit către Serviciul de Telecomunicații Speciale-

Unitatea Militară 0731 București

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 29.05.2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 45460/14.05.2020 întocmit de către Direcția Exploatare Patrimoniu;

Având în vedere solicitarea nr. 41951/30.04.2020 formulată de Serviciul de Telecomunicații Speciale-Unitatea Militară 0731 București;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 132/29.04.2015 și Contractul de comodat nr. 48155/26.05.20215;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 99/31.03.2017 privind modificarea elementelor de identificare ale unor bunuri imobile proprietate privată a Statului Român și aflate în administrarea Municipiului Iași;

Având în vedere prevederile art. 349-353 si art. 362 alin. (3) din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă prelungirea duratei de folosință gratuită a bunului imobil din municipiul Iași, Străpungerea Silvestru nr. 33, bloc T6, tr.2, parter, județul Iași, având suprafața utilă de 75,21 mp și o valoare de inventar de 112823,27 lei, înregistrat sub numărul de inventar 11553 în domeniul privat al statului și în administrarea Municipiului Iași, atribuit către Serviciul de Telecomunicații Speciale-Unitatea Militară 0731 București , cu un nou termen de 5 (cinci) ani.

Art.2 Se împuternicește Primarul Municipiului Iași să semneze actul adițional ce se va încheia la Contractul de comodat nr.48155/26.05.2015 în baza prezentei hotărâri.

Art.3 Pe toată durata folosinței dobândită conform art. 1 din prezenta hotărâre, Serviciul de Telecomunicații Speciale - Unitatea Militară 0731 București are următoarele obligații:

 • a) să folosească bunul în scopul principal, menționată în statul organizației;

 • b) să prezinte, anual, rapoarte privind activitatea de utilitate publică desfășurată, gradul de implementare la nivelul colectivității, precum și prognoze și strategii pentru perioada următoare;

 • c) să permită accesul reprezentanților Municipiului Iași pentru efectuarea controlului asupra bunurilor;

 • d) să nu modifice bunul, în parte ori în integralitatea lui;

 • e) la încetarea folosinței gratuite, să restituie bunul în starea în care l-a primit, în afară de ceea ce a pierit sau s-a deteriorat din cauza vechimii, și liber de orice sarcini;

 • f)  să nu transmită, nici oneros și nici cu titlu gratuit, folosința dobândită asupra bunului imobil unei alte persoane;

 • g) să informeze Municipiul Iași cu privire la orice tulburare adusă dreptului de proprietate publică, precum și la existența unor cauze sau iminența producerii unor evenimente de natură să conducă la imposibilitatea exploatării bunului;

 • h) să păstreze integritatea bunului imobil pus la dispoziție, să-l întrețină în mod corespunzător, să nu-l modifice fără consimțământul prealabil al Municipiului Iași exprimat în scris, să nul deterioreze sau degradeze;

 • i)  să se îngrijească de conservarea bunului dat în folosință ca un bun proprietar organizând în acest sens urmărirea curentă a comportării în timp a construcție și efectuând pe cheltuiala sa reparațiile necesare ce vor fi consemnate într-un jurnal de intervenții pe toată perioada utilizării;

 • j)  să ia măsurile legale pentru prevenirea și stingerea incendiilor, precum și pentru respectarea normelor de securitate a muncii;

 • k) să suporte costul utilităților consumate, ce vor fi stabilite în baza contractelor încheiate între comodatar și furnizorii de utilități.

Art.4 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Exploatare Patrimoniu; Serviciului de Telecomunicații Speciale-Unitatea Militară 0731 București și Instituției Prefectului Județului Iași.

)                                          J                                                                                                        J                                   )

Art.5 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de catre Directia Exploatare Patrimoniu.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Adrian-Florin Boca Consilier local,

Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu


Nr. 198 din 29 mai 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

26

Pentru

26

Împotrivă

0

Abțineri

0