Hotărârea nr. 196/2020

HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii termenului de folosinţă gratuită a spaţiului situat în localitatea Dancu bloc A9 parter utilizat de către Primăria Comunei Holboca cu destinaţia de grădiniţă cu program prelungit

Municipiul Iași

Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea prelungirii termenului de folosință gratuită a spațiului situat în localitatea Dancu, bloc A9, parter, utilizat de către Primăria Comunei Holboca cu destinația de grădiniță cu program prelungit

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 29.05.2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 45803/15.05.2020 întocmit de către Direcția Exploatare Patrimoniu;

Având în vedere solicitarea nr. 45501/14.05.2020 formulată de Primăria Comunei Holboca;

Având  în  vedere  prevederile  Hotărârii  Consiliului  Local  al  Municipiului  Iași  nr.

169/29.05.2015 și Contractul de comodat nr. 61810/06.07.2015;

Având  în  vedere  prevederile  Hotărârii  Consiliului  Local  al  Municipiului  Iași  nr.

126/21.07.1997 privind trecerea în administrarea Consiliului Local al Municipiului Iași a spațiilor cu altă destinație decât locuință din fondul locativ de stat;

Având în vedere prevederile art. 349-353 si art. 362 alin. (3) din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanța de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă prelungirea duratei de folosință gratuită a bunului imobil din localitatea Dancu, bloc A9, parter, județul Iași, având suprafața utilă de 158,83 mp și o valoare de inventar de 204226,88 lei, înregistrat sub numărul de inventar 11032 în domeniul privat al statului și în administrarea Municipiului Iași, utilizat de către Primăria Comunei Holboca cu destinația de grădiniță cu program prelungit, pentru o perioadă de 10 (zece) ani.

Art.2 Se împuternicește Primarul Municipiului Iași să semneze actul adițional care se va încheia la Contractul de comodat nr.61810/06.07.2015 în baza prezentei hotărâri.

Art.3 Pe toată durata folosinței dobândită conform art. 1 din prezenta hotărâre, Primăria Comunei Holboca are următoarele obligații:

 • a)      să folosească bunul în scopul principal, menționată în statul organizației;

 • b)      să prezinte, anual, rapoarte privind activitatea de utilitate publică desfășurată, gradul de implementare la nivelul colectivității, precum și prognoze și strategii pentru perioada următoare;

 • c)      să permită accesul reprezentanților Municipiului Iași pentru efectuarea controlului asupra bunurilor;

 • d)      să nu modifice bunul, în parte ori în integralitatea lui;

 • e)      la încetarea folosinței gratuite, să restituie bunul în starea în care l-a primit, în afară de ceea ce a pierit sau s-a deteriorat din cauza vechimii, și liber de orice sarcini;

 • f) să nu transmită, nici oneros și nici cu titlu gratuit, folosința dobândită asupra bunului imobil unei alte persoane;

 • g)      să informeze Municipiul Iași cu privire la orice tulburare adusă dreptului de proprietate publică, precum și la existența unor cauze sau iminența producerii unor evenimente de natură să conducă la imposibilitatea exploatării bunului;

 • h)      să păstreze integritatea bunului imobil pus la dispoziție, să-l întrețină în mod corespunzător, să nu-l modifice fără consimțământul prealabil al Municipiului Iași exprimat în scris, să nu-l deterioreze sau degradeze;

 • i) să se îngrijească de conservarea bunului dat în folosință ca un bun proprietar organizând în acest sens urmărirea curentă a comportării în timp a construcție și efectuând pe cheltuiala sa reparațiile necesare ce vor fi consemnate într-un jurnal de intervenții pe toată perioada utilizării;

 • j) să ia măsurile legale pentru prevenirea și stingerea incendiilor, precum și pentru respectarea normelor de securitate a muncii;

 • k)      să suporte costul utilităților consumate, ce vor fi stabilite în baza contractelor încheiate între comodatar și furnizorii de utilități.

Art.4 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Exploatare Patrimoniu; Primariei Comunei Holboca și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de catre Directia Exploatare Patrimoniu.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                Contrasemnează pentru legalitate,

Adrian-Florin Boca                  Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Consilier local,

Nr. 196 din 29 mai 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

26

Pentru

26

Împotrivă

0

Abțineri

0