Hotărârea nr. 194/2020

HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării directe a terenului în suprafaţă 9 94 mp reprezentând cota indiviză de 2 26% din terenul cu numărul cadastral 1710 situat în Iaşi str. Carpați nr. 10 bloc 912 înscris în cartea funciară 124796/ UAT Iaşi aparţinând domeniului privat al Municipiului Iaşi

Municipiul Iași

Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea vânzării directe a terenului în suprafață 9,94 mp, reprezentând cota indiviză de 2,26% din terenul cu numărul cadastral 1710, situat în Iași, str. Carpați nr. 10, bloc 912, înscris în cartea funciară 124796/ UAT Iași, aparținând domeniului privat al Municipiului Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 29.05.2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 46272/18.05.2020 întocmit de către Direcția Exploatare Patrimoniu;

Având în vedere solicitarea nr. 98924/04.10.2017 (41410/15.04.2019) formulată de SC Pufy & Family SRL;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 211/30.05.2018 privind însușirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iași, reactualizat -Anexa 1.1. (poz. 131), unde bunul imobil este înregistrat sub numărul de inventar 80371, cu o valoare de inventar înregistrată la data de 31.12.2019 de 10902,92 lei;

Având în vedere Raportul de evaluare nr. 45044/13.05.2020 întocmit de evaluator Bulău T. Vlad -membru titular ANEVAR;

Având în vedere Raportul de oportunitate nr. 46204/18.05.2020 al Comisiei de oportunitate constituită în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 61/30.01.2018 și a Dispoziției nr. 1605/25.06.2018 ;

Având în vedere Extrasul de carte funciară de informare nr. 58796/27.04.2017 ;

Având în vedere prevederile art. 363-364 din Ordonanța de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aproba vânzarea directă a terenului situat în municipiul Iași, str. Carpați nr. 10, bloc 912, județul Iași, în suprafată de 9,94 mp, reprezentând cota indiviză de 2,26% din terenul cu numărul cadastral 1710, înscris în cartea funciară 124796 a UAT Iași, proprietate privată a Municipiului Iași.

Art.2 Se aprobă prețul minim de vânzare a terenului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre la valoarea de 10903 lei, respectiv la valoarea cea mai mare dintre prețul de piață determinat prin Raportul de evaluare nr. 45044/13.05.2020 întocmit de evaluator Bulău T. Vlad -membru titular ANEVAR, ce estimează prețul de 1113 Euro (112 euro/mp), echivalentul a 5375 lei (la cursul valutar de 4,8295 lei/1 Euro valabil la data de 11.05.2020) și valoarea de inventar însușită prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 211/30.05.2018- Anexa 1.1.- poz. 131, unde bunul imobil este înregistrat sub numărul de inventar 80371, cu o valoare de inventar înregistrată la data de 31.12.2019 de 10902,92 lei.

Art.3 (1) Se mandatează Comisia pentru vânzarea bunurilor proprietate privată a municipiului constituită prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 222/23.06.2017, cu modificările și completările ulterioare, să organizeze și să desfășoare procedura de vânzare a terenului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre.

(2) Comisia va vinde la un preț ce nu poate fi mai mic decât cel stabilit la art. 2 din prezenta hotărâre.

(3) Vânzarea acestui teren este scutită de TVA, conform prevederilor art. 292, alin. (2), lit. f) din Legea 227/2015, privind Codul fiscal.

Art.4 Proprietarul constructiei edificate pe acest teren va beneficia de dreptul de preempțiune prevăzut la art. 364 alin (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Art.5 (1) În situatia în care proprietarul constructiei nu cumpără terenul având datele de identificare prevăzute la art. 1, atunci acesta va fi înstrăinat în urma unei licitatii publice.

(2) Caietul de sarcini va fi întocmit de comisia numita la art. 3 din prezenta hotărâre.

Art.6 Cheltuielile privind întocmirea în forma autentică a contractului de vânzare vor fi suportate de cumpărător.

Art.7 (1) Se împuternicește Primarul Municipiului Iași să semneze Contractul de vânzare/cumpărare.

(2) Achitarea integrală a contravalorii terenului se va face în termen de 15 zile calendaristice de la data încheierii procesului verbal de vânzare.

Art.8 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Exploatare Patrimoniu; Directiei Generale Economice si de Finante Publice Locale; SC Pufy & Family SRL si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.9 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de catre Directia Exploatare Patrimoniu, Directia Generala Economica si de Finante Publice Locale si Comisia de vânzare.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Adrian-Florin Boca Consilier local,

Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu


Nr. 194 din 29 mai 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

25

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

0