Hotărârea nr. 191/2020

HOTĂRÂRE privind concesionarea prin licitatie a terenului proprietate privată a Municipiului Iasi în suprafată de 180 mp situat in Iasi str. Pantelimon Halipa nr. 11Z având nr. cadastral 165546 înscris in cartea funciară nr. 165546 Iași

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind concesionarea prin licitație a terenului proprietate privată a Municipiului Iași, în suprafată de 180 mp, situat in Iași, str. Pantelimon Halipa, nr. 11Z, având nr. cadastral 165546, înscris in cartea funciară nr. 165546 Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 29 mai 2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 4680 din 16.01.2020 întocmit de către Direcția Exploatare Patrimoniu;

Având în vedere Raportul 133128/05.12.2019 al Comisiei de analiză a solicitărilor de cumpărare și concesiune pentru bunuri imobile aflate în proprietatea privată sau publică a Municipiului Iasi constituită prin Dispoziția nr. 81 și nr. 82 din 11.01.2018 a Primarului Municipiului Iași ;

Având în vedere Referatul nr. 138568 din 18.12.2019 al Comisiei de stabilire a redeventelor datorate in baza contractelor de concesiune teren, concesiuni directe si pentru licitatii constituita prin Hotararea Consiliului Local nr. 222/23.07.2017 cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere Raportul de evaluare nr. 133815/06.12.2019, întocmit de evaluator autorizat Bulau Vlad, conform contractului de prestari servicii 74533/4.07.2019;

Având în vedere Adresa nr. 113249 din 22.10.2019 prin care Direcția de Arhitectură și Urbanism, Serviciul GIS-Cadastru, Compartimentul de Implementare a Legilor Proprietății menționează că nu au fost înregistrate cereri de reconstituire a dreptului de proprietate în temeiul legilor fondului funciar sau notificări în baza legii 10/2001;

Având în vedere Adresa nr. 113368 din 18.10.2019 prin care Direcția Juridică menționează că nu sunt litigoo pe rolul instanțelor de judecată, în care să avem calitatea de parte;

Având în vedere Hotararea Consiliului Local nr. 211 din 30 mai 2018 privind însușirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iași ;

Având în vedere Hotararea Consiliului Local nr. 394 din 31 octombrie 2019 privind completarea Anexei 4.1 a Hotararii Consiliului Local nr. 211 din 30.05.2018 cuprinzând inventarul domeniului privat al Municipiului Iași, cu terenurile cuprinse în Anexele 1-11;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aproba Studiul de Oportunitate 4783/16.01.2020 privind concesionarea prin licitație publică a terenului in suprafata de 180 mp, situat în Iași, str. Pantelimon Halipa, nr. 11Z, avand nr. cadastral 165546, inscris in cartea funciara nr. 165546, aflat în domeniul privat al Municipiului Iași, cuprins in Anexa 4.1, ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Se aprobă concesionarea, prin licitație publica, a terenului proprietate privată a Municipiului Iași, în suprafață de 180 mp, situat in Iași, str. Pantelimon Halipa, nr. 11Z, avand nr. cadastral 165546, inscris in cartea funciara nr. 165546 UAT lasi, identificat conform Anexei nr. 2, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, în scopul amenajarii unor locuri de parcare.

Art. 3. Se însușește raportul de evaluare nr. 133815/06.12.2019, intocmit pentru imobilul, teren in suprafață de 180 mp, situat in lasi, str. Pantelimon Halipa, nr. 11Z, care stabileste o valoarea de piata de 13.860 euro, respectiv echivalentul a 66.201 lei la cursul BNR de 1 Euro=4,7764 Ron din data de 05.12.2019, reprezentând un preț de 77 euro/mp.

Art. 4. Redevența valorică a concesiunii va fi stabilită în urma licitației organizata in conditiile OUG 57/2019 - Codul administrativ și va fi plătibilă în lei la cursul BNR din ziua plății. Valoarea minima pe care trebuie sa o ofere participantii este de 700 euro/an. Redevența se poate modifica conform hotărârilor de consiliu local sau legislatiei in domeniu (prin indexare cu indicele de inflație în cazul în care redevența se transformă în monedă naționala). Pe perioada derularii relatiilor contractuale redevența nu va fi mai mică decât valoarea acesteia în lei, de la data licitatiei publice.

Art. 5. Durata concesionării va fi de 20 ani și poate fi prelungita, prin simplul acord de vointa al partilor, incheiat in forma scrisa, cu conditia ca durata insumata sa nu depaseasca 49 ani.

Art. 6 Se aprobă Documentatia de atribuire a contractului de concesiune, incluzand si Caietul de sarcini, pentru concesionarea terenului în suprafață de 180 mp, situat in lasi, str. Pantelimon Halipa, nr. 11Z, avand numar cadastral 165546, inscris in Cartea Funciara 165546 UAT lasi, cuprinsa în Anexa 3, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. Concesionarului i se transmite dreptul si obligatia de proiectare, executie si exploatare a terenului cu scopul amenajarii unor locuri de parcare.

Art. 7. Comisia de vânzare constituită potrivit Hotararii Consiliului Local nr. 222 din 23 iunie 2017, anexa 1, pct. 7, cu modificările si completările ulterioare va concesiona prin licitație publică, terenul în suprafață de 180 mp având nr. cadastral 165546, înscris în cartea funciară 165546 lași, la un preț ce nu poate fi mai mic decât cel stabilit prin raportul de evaluare însușit la art. 3 al prezentei hotărâri.

Art. 8. La finalizarea termenului concesiunii, partile vor stabili de comun acord modalitatea de utilizare in continuare a terenului de catre proprietarul investitiei.

Art. 9. Încetarea contractului de concesiune poate avea loc în cazul în care interesul local o impune, prin denunțarea unilaterală de către concendent.

Art. 10. Se împuternicește Primarul Municipiului Iași să semneze contractul de concesiune.

Art. 11. Dreptul de concesiune se inscrie in cartea funciara de catre concesionar.

Art. 12. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Comisiei de licitație; Direcției Exploatare Patrimoniu ; Directiei Generale Economice si Finante Publice Locale si Instituției Prefectului Județului Iași.

J                                                                                                        J                                   >

Art. 13. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Exploatare Patrimoniu; Direcția Generala Economică și Finante Publice Locale; Comisia de licitatie.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Adrian Florin Boca                   Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Consilier local,

Nr. 191 din 29 mai 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

26

Pentru

26

Împotrivă

0

Abțineri

0