Hotărârea nr. 190/2020

HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 315/29.08.2019 (privind exceptarea de la plata taxei de parcare în parcările publice cu plată de pe raza Municipiului Iași a mașinilor complet electrice)

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 315/29.08.2019 (privind exceptarea de la plata taxei de parcare în parcările publice cu plată de pe raza Municipiului Iași a mașinilor complet electrice)

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 29 mai 2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere amendamentul formulat de domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian, aprobat și consemnat în procesul - verbal al sedinței Consiliului Local al Municipiului Iași, in sensul ca in parcarile publice cu plata sa se creeze locuri de parcare pentru autovehiculele cu doua roti, motorete, mopede, trotinete electrice, astfel o parcare publica cu plata va avea un loc destinat pentru masinile electrice, un loc destinat pentru biciclete si un loc destinat pentru mopede;

Având în vedere amendamentul formulat de domnul consilier local Boca Adrian Florin, aprobat și consemnat în procesul - verbal al sedinței Consiliului Local al Municipiului Iași, in sensul ca pana la sfarsitul lunii iulie S.C. Compania de Transport Public S.A. Iasi sa monteze dispozitive pentru biciclete pe toate vehiculele care fac transport public de calatori in afara razei administrativ teritoriale a municipiului Iasi, cursele Tomesti, Ciurea, Miroslava, astfel incat cei care isi vor continua calatoria prin municipiul Iasi sa o poata face mai departe pe bicicleta ;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 48264 / 22.05.2020 întocmit de către Direcția Exploatare Patrimoniu - Serviciul Administrare Parcări și Direcția Tehnică și Servicii Comunitare;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 315/29.08.2019 prin care s-a aprobat exceptarea de la plata taxei de parcare în parcările publice cu plată de pe raza Municipiului Iași a mașinilor complet electrice;

Având în vedere prevederile O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.Se aprobă completarea Hotărârii Consiliului Local nr.315/29.08.2019 cu un nou articol, astfel:

”(1) În parcările publice și/sau parcările publice cu plată de pe raza Municipiului Iași un loc de parcare destinat autovehiculelor va fi transformat în loc de parcare destinat parcării bicicletelor. Locul de parcare pentru biciclete va fi semnalizat în mod corespunzător.

  • (2) La intrarea în parcurile publice, acolo unde spațiul permite, se vor amenaja locuri de parcare pentru biciclete.

  • (3) Este interzisa distrugerea dispozitivelor pentru parcarea bicicletelor în parcările publice și/sau parcările publice cu plată, zonele amenajate la intrarea în parcuri, precum și blocarea accesului la aceste dispozitive semnalizate corespunzător.

  • (4) Parcarile publice si/sau parcarile publice cu plata de pe raza Municipiului Iasi va avea un loc destinat pentru mopede.

  • (5) Pana la sfarsitul lunii iulie S.C. Compania de Transport Public S.A. Iasi va monta dispozitive pentru biciclete pe toate vehiculele care fac transport public de calatori in afara razei administrativ teritoriale a municipiului Iasi, cursele Tomesti, Ciurea, Miroslava, astfel incat cei care isi vor continua calatoria prin municipiul Iasi sa o poata face mai departe pe bicicleta.

Art. 2. (1) Se aprobă includerea în Programul de investiții publice pe anul 2020 a obiectivului ”Achizitie sisteme parcări biciclete”.

  • (2) Se aprobă alocarea sumei de 150.000,00 lei la Capitolul 84.02.71 Transporturi art.71.01.03 în vederea demarării procedurilor de achiziție publică a sistemelor de parcări biciclete.

  • (3) Se actualizează Anexa 1.2 - Buget local Secțiunea de dezvoltare și Anexa 3 - Programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare din Hotărârea Consiliului Local nr.48/21.02.2020, cu obiectivul menționat la alineatul (1).

Art. 3. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 315/29.08.2019 rămân neschimbate.

Art. 4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale; Direcției Exploatare Patrimoniu; Direcției Tehnice și Servicii Comunitare; Direcției Implementare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană; Poliției Locale Iași, S.C. Compania de Transport Public S.A. Iasi si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 5. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale; Direcția Exploatare Patrimoniu; Direcția Tehnică și Servicii Comunitare; Direcția Implementare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană și Poliția Locală Iași; S.C. Compania de Transport Public S.A. Iasi.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Adrian Florin Boca

Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu


Consilier local,

Nr. 190 din 29 mai 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

26

Pentru

26

Împotrivă

0

Abțineri

0