Hotărârea nr. 19/2020

HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării directe a terenului în suprafaţă 8 29 mp reprezentând cota indiviză de 2.09% din terenul cu numărul cadastral 342 situat în Iaşi Șoseaua Nicolina nr. 14 bloc 941 înscris în cartea funciară 120643/ UAT Iaşi aparţinând domeniului privat al Municipiului Iaşi

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea vânzării directe a terenului în suprafață 8,29 mp, reprezentând cota indiviză de 2.09% din terenul cu numărul cadastral 342, situat în Iași, Șoseaua Nicolina nr. 14, bloc 941, înscris în cartea funciară 120643/ UAT Iași, aparținând domeniului privat al Municipiului Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31.01.2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 4880/16.01.2020 întocmit de către Direcția Exploatare Patrimoniu;

Având în vedere solicitarea nr. 47135/09.05.2018 formulată de SC Anthis SRL;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 211/30.05.2018 privind însușirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iași, reactualizat -Anexa 1.1. (poz. 147), unde bunul imobil este înregistrat sub numărul de inventar 80396, cu o valoare de inventar de 7869,66 lei;

Având în vedere Raportul de evaluare nr. 123685/03.12.2018 întocmit de evaluator Bulău T. Vlad -membru titular ANEVAR;

Având în vedere Raportul de oportunitate nr. 4875/16.01.2020 al Comisie de oportunitate constituită în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 61/30.01.2018 și a Dispoziției nr. 1605/25.06.2018;

Având în vedere Extrasul de carte funciară de informare nr. 105772/11.07.2018 ;

Avand in vedere prevederile art. 363-364 din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aproba vânzarea directă a terenului situat în municipiul Iași, Șoseaua Nicolina nr. 14, bloc 941, județul Iași, în suprafată de 8,29 mp, reprezentând cota indiviză de 2.09% din terenul cu numărul cadastral 342, înscris în cartea funciară 120643 a UAT Iași, proprietate privată a Municipiului Iași.

Art.2 Se aprobă prețul minim de vânzare a terenului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre la valoarea de 7870 lei, respectiv la valoarea cea mai mare dintre prețul de piață determinat prin Raportul de evaluare nr. 123685/03.12.2018 întocmit de evaluator Bulău T. Vlad -membru titular ANEVAR, ce estimează prețul de 1200 Euro (150 euro/mp), echivalentul a 5590 lei (la cursul valutar de 4,6584 lei/1 Euro valabil la data de 23.11.2018) și valoarea de inventar însușită prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 211/30.05.2018- Anexa 1.1.- poz. 147, unde bunul imobil este înregistrat sub numărul de inventar 80396, cu o valoare de inventar de 7869,66 lei.

Art.3 (1) Se mandatează Comisia pentru vânzarea bunurilor proprietate privată a municipiului constituită prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 222/23.06.2017, cu modificările și completările ulterioare, să organizeze și să desfășoare procedura de vânzare a terenului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre.

  • (2) Comisia va vinde la un preț ce nu poate fi mai mic decât cel stabilit la art. 2 din prezenta hotărâre.

  • (3) Vânzarea acestui teren este scutită de TVA, conform prevederilor art. 292, alin.(2), lit f) din Legea nr. 227/2015, privind Codul fiscal.

Art.4 Proprietarul construcției edificată pe acest teren va beneficia de dreptul de preempțiune prevăzut la art. 364 alin (1) din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Art.5 (1) În situatia în care proprietarul constructiei nu cumpără terenul având datele de identificare prevăzute la art. 1 din prezenta hotarare, atunci acesta va fi înstrăinat în urma unei licitatii publice.

(2) Caietul de sarcini va fi întocmit de comisia numita la art. 3 din prezenta hotărâre.

Art.6 Cheltuielile privind întocmirea în forma autentică a contractului de vânzare vor fi suportate de cumpărător.

Art.7 (1) Se împuternicește Primarul Municipiului Iași să semneze contractul de vânzare-cumpărare.

(2) Achitarea integrală a contravalorii terenului se va face în termen de 15 zile calendaristice de la data încheierii procesului verbal de vânzare.

Art.8 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Exploatare Patrimoniu; Serviciului GIS Cadastru; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale, SC Anthis SRL și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.9 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Directia Exploatare Patrimoniu, Comisia de vanzare si Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                Contrasemnează pentru legalitate,

Mihai Liviu Gavril                       Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Consilier local,

Nr. 19 din 31 ianuarie 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

0