Hotărârea nr. 189/2020

HOTĂRÂRE privind prelungirea pe perioada stării de alertă a măsurilor economice prevăzute în Planul de măsuri în vederea prevenirii și combaterii răspândirii COVID-19 aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr.105/31.03.2020 modificată prin Hotararea Consiliului Local nr.174/30.04.2020

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind prelungirea, pe perioada stării de alertă, a măsurilor economice prevăzute în Planul de măsuri în vederea prevenirii și combaterii răspândirii COVID-19, aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr.105/31.03.2020, modificată prin Hotararea Consiliului Local nr.174/30.04.2020

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 29 mai 2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Social - Culturala, Invatamant si Culte a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Pentru Munca si Protectia Sociala a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Pentru Protectia Mediului, Turism si Agricultura a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Sanatate, Familie si Protectia Copilului a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Pentru Tineret si Sport a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere propunerea formulata, aprobata și consemnata în procesul - verbal al sedinței Consiliului Local al Municipiului Iași, in sensul ca pentru cei care vor deschide terase si vor trebui sa pastreze o distanta rezonabila pentru a putea evita propagarea Coronavirus, vor avea dreptul sa se extinda in afara spatiului inchiriat la momentul acesta, utilizand un numar constant de unitati de vanzare, in interiorul aceleasi obligatii de plata pe care o au fata de municipiul Iasi, pastrandu-si echilibru de vanzare inainte de pandemie;

Având în vedere Referatul de aprobare nr.46837/20.05.2020, întocmit de Direcția Tehnică și Servicii Comunitare;

Având în vedere Situația la nivel global și național cu privire la infecția cu coronavirus;

Având în vedere Legea nr. 55/15.05.2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, publicată în Monitorul Oficial nr.396/15.05.2020;

Având în vedere Hotărârea de Guvern nr. 394/18.05.2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

Având în vedere Ordinul privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS Co-V-2 și pentru asigurarea desfășurării activităților în condiții de siguranță sanitară în domeniul economiei, pe durata stării de alertă nr.1731/532/15.05.2020;

Având în vedere Ordonanța de Urgență nr.70/14.05.2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative;

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență nr.21/15.04.2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile H.G. nr.1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorica, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor si centrelor operative pentru situații de urgență, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile H.G. nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc;

Având în vedere H.G. nr. 548/2008 privind aprobarea Strategiei Naționale de Comunicare și Informare publică pentru Situații de Urgență;

Având în vedere prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.105/31.03.2020 prin care s-a aprobat Planul de măsuri în vederea prevenirii și combaterii răspândirii COVID-19, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr.174/30.04.2020;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1.(1) Măsurile economice prevăzute în Planul de măsuri în vederea prevenirii și combaterii răspândirii COVID-19, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.105/31.03.2020, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr.174/30.04.2020, se prelungesc pe perioada stării de alertă, până la ridicarea acesteia.

(2) Pentru cei care vor deschide terase si vor trebui sa pastreze o distanta rezonabila pentru a putea evita propagarea Coronavirus, vor avea dreptul sa se extinda in afara spatiului inchiriat la momentul acesta, utilizand un numar constant de unitati de vanzare, in interiorul aceleasi obligatii de plata pe care o au fata de municipiul Iasi, pastrandu-si echilibru de vanzare inainte de pandemie.

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale; Direcției Exploatare Patrimoniu; Direcției Fond Locativ; Direcției Arhitectură și Urbanism; Direcției Tehnice și Servicii Comunitare si Instituției Prefectului Județului Iași. J                                                                 )                                                                                                                                                                  J                                                                                                        J                                   )

Art. 3. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale; Direcția Exploatare Patrimoniu; Direcția Fond Locativ; Direcția Arhitectură și Urbanism; Direcția Tehnica și Servicii Comunitare.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Adrian Florin Boca Consilier local,

Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu


Nr. 189 din 29 mai 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

26

Pentru

26

Împotrivă

0

Abțineri

0