Hotărârea nr. 188/2020

HOTĂRÂRE - privind aprobarea modificării elementelor de identificare ale terenului în suprafață totală de 504mp inventariat în domeniul privat al Municipiului Iași însușit prin H.C.L. nr. 211 din 30.05.2018 - concesionarea prin licitaţie publică terenului - LOT 2 proprietate privată a Municipiului Iași în suprafață de 222 mp situat în Iași str. Sf. Andrei nr. 11 având nr. cadastral 161998 înscris în cartea funciară nr. 161998 Iași și a terenului - LOT 1 proprietate privată a Municipiului Iași în suprafață de 282 mp situat în Iași str. Sf. Andrei nr.11 având nr. cadastral 161997 înscris în cartea funciară nr. 161997 Iași

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

- privind aprobarea modificării elementelor de identificare ale terenului în suprafață totală de 504mp, inventariat în domeniul privat al Municipiului Iași, însușit prin H.C.L. nr. 211 din 30.05.2018;

- concesionarea, prin licitație publică terenului - LOT 2 proprietate privată a Municipiului Iași, în suprafață de 222 mp, situat în Iași, str. Sf. Andrei nr. 11, având nr. cadastral 161998, înscris în cartea funciară nr. 161998 Iași și a terenului

- LOT 1 proprietate privată a Municipiului Iași, în suprafață de 282 mp, situat în Iași, str. Sf. Andrei, nr.11, având nr. cadastral 161997, înscris în cartea funciară nr.

161997 Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 29 mai 2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere amendamentul inregistrat sub nr. 49550/26.05.2020 formulat de catre domnul consilier local Gavril Mihai Liviu, aprobat și consemnat în procesul - verbal al sedinței Consiliului Local al Municipiului Iași ;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 4825 din 16.01.2020 întocmit de către Direcția Exploatare Patrimoniu;

Având în vedere Raportul 133128/05.12.2019 al Comisiei de analiză a solicitărilor privind concesionarea terenurilor proprietatea Municipiului Iasi constituită prin Dispoziția nr. 82/11.01.2018 a Primarului Municipiului Iași ;

Având în vedere Referatul nr. 29320/09.03.2020 al Comisiei de stabilire a redeventelor datorate in baza contractelor de concesiune teren, concesiuni directe si pentru licitatii constituita prin Hotararea Consiliului Local nr. 222/23.07.2017;

Având în vedere Raportul de evaluare nr. 20376/18.02.2020 și nr. 20375/18.02.2020, întocmit de evaluator autorizat Bulau Vlad, conform contractului de prestari servicii;

Având în vedere prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 211 din 30 mai 2018 privind însușirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iași ;

Având în vedere prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 418 din 28.09.2019 privind imputernicirea primarului sa semneze actele de alipiri respectiv dezlipiri pentru bunurile imobile aflate in patrimoniul Municipiului lasi;

Având în vedere încheierea de autentificare 84970/2019 OCPI privind dezmembrarea in 2 loturi a suprafetei de 504 mp ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă modificarea elementelor de identificare a mijlocului fix inventariat în domeniul privat al Municipiului lași, Anexa 1 a H.C.L. nr. 211/2011, cu nr. de inventar 800072, teren situat în str. Sf. Andrei nr. 11, cu suprafață totală de 504 mp, valoarea de inventar 42.705,65 lei, în sensul că acesta se compune din S1= 282 mp, înscris în Cartea Funciară nr. 161997 lași și S2=222 mp, înscris în Cartea Funciară nr. 161998 lași.

Art. 2. Se aproba Studiul de Oportunitate nr. 4972 din 16.01.2020 privind concesionarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 222 mp, situat în lași, str. Sf Andrei, nr.11, având nr. cadastral 161998, înscris în cartea funciară nr. 161998 lași -LOT 2 și a terenului în suprafață de 282 mp, având număr cadastral 161997 înscris în cartea funciară nr. 161997 - LOT 1.

Art. 3. (1) Se aprobă concesionarea, prin licitație publică a terenului - LOT 2 proprietate privată a Municipiului lasi, în suprafată de 222 mp, situat în lași, str. Sf Andrei nr.11, având nr. cadastral 161998, înscris în cartea funciară nr. 161998 lași cu destinația cale de acces și a terenului - LOT 1 proprietate privată a Municipiului lași, în suprafață de 282 mp, situat în lași, str. Sf Andrei, nr. 11, având nr. cadastral 161997, înscris în cartea funciară nr. 161997 lași cu destinația parcare.

(2) Pe LOTUL 2 se va asigura accesul liber riveranilor, cu respectarea distanțelor stabilite.

Art. 4. Se însușește raportul de evaluare nr. 20376/18.02.2020, intocmit pentru imobilul, teren in suprafață de 222 mp, teren situat in Iasi, str. Sf Andrei, nr 11, care stabileste o valoarea de piata 67.932 euro, respectiv echivalentul a 324.769 lei, reprezentând un preț de 306 euro/mp pentru suprafata de 222 mp și raportul de evaluare nr. 20375/18.02.2020, intocmit pentru imobilul, teren in suprafață de 282 mp, teren situat in Iasi, str. Sf Andrei, nr 11, care stabileste o valoarea de piata 86.292 euro, respectiv echivalentul a 412.545 lei, reprezentând un preț de 306 euro/mp pentru suprafata de 282 mp

Art. 5. Redevența valorică a concesiunii va fi stabilită în urma licitației organizata in conditiile OUG 57/2019 - Codul administrativ și va fi plătibilă în lei la cursul BNR din ziua plății. Valoarea minima pe care trebuie sa o ofere participantii este de 2750 euro/an pentru lotul 2 si 3500 euro pentru lotul 1 Redevența se poate modifica conform hotărârilor de consiliu local sau legislatiei in domeniu (prin indexare cu indicele de inflație în cazul în care redevența se transformă în monedă naționala). Pe perioada derularii relatiilor contractuale redevența nu va fi mai mică decât valoarea acesteia în lei, la data licitatiei publice.

Art. 6. Durata concesionării va fi de 25 ani pentru ambele loturi și poate fi prelungita, prin simplul acord de vointa al partilor, incheiat in forma scrisa, cu conditia ca durata insumata sa nu depaseasca 49 ani conform prevederilor OUG 57 din 2019.

Art. 7. Se aprobă Documentatia de atribuire a contractului de concesiune, incluzand si Caietul de sarcini, pentru concesionarea terenului - Lot 2 proprietate privată a Municipiului Iasi, în suprafată de 222 mp, situat in Iasi, str. Sf Andrei, nr.11, având nr. cadastral 161998, înscris in cartea funciară nr. 161998 Iași si a terenului - Lot 1 proprietate privata a Municipiului Iasi, în suprafată de 282 mp, situat in Iasi, str. Sf Andrei nr.11, având nr. cadastral 161997, înscris in cartea funciară nr. 161997 Iași .

Art. 8. Se imputerniceste comisia constituită potrivit Hotararii Consiliului Local nr. 222 din 23 iunie 2017 sa organizeze licitatia privind concesionarea suprafetelor de teren aferente celor 2 loturi in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Procedura de concesionare prin licitație publică poate fi organizată numai după obținerea avizului favorabil al Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, denumită în continuare Administrația Națională.

Art. 9. La finalizarea termenului concesiunii, partile vor stabili de comun acord modalitatea de utilizare in continuare a terenului de catre proprietarul investitiei.

Art. 10. Încetarea contractului de concesiune poate avea loc în cazul în care interesul local o impune, prin denunțarea unilaterală de către concendent.

Art. 11. Se împuternicește Primarul Municipiului Iași să semneze contractul de concesiune.

Art. 12. Dreptul de concesiune se inscrie in cartea funciara de catre concesionar.

Art. 13. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Comisiei de licitație; Direcției Exploatare Patrimoniu; Directiei Evidenta

Patrimoniu Public si Privat; Direcției Generale Economice si Finanțe Publice Locale si Instituției Prefectului Județului Iași. J                                                                                                        J                                   >

Art. 14. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Exploatare Patrimoniu; Directia Evidenta Patrimoniu Public si Privat; Direcția Generala Economică și Finante Publice Locale; Comisia de licitatie.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Adrian Florin Boca Consilier local,

Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu


Nr. 188 din 29 mai 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

26

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

3