Hotărârea nr. 186/2020

HOTĂRÂRE privind aprobarea solicitărilor locative propuse de catre Comisia socială constituită în condiţiile Legii 114/1996 consemnate in procesul verbal de şedinţa nr. 47243/20.05.2020

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE privind aprobarea solicitărilor locative propuse de catre Comisia socială constituită în condițiile Legii 114/1996, consemnate in procesul verbal de ședința nr. 47243/20.05.2020

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 29 mai 2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia De Munca si Protectie Sociala a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere prevederile Legii Locuinței nr.114/1996 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare și a Normelor metodologice de punere în aplicare a acesteia;

Având în vedere prevederile Legii nr. 278/17.07.2009 privind Codul Civil, republicata;

Având în vedere prevederile Legii nr. 241/16.05.2001 prin care se aprobă O.U.G. 40/08.04.1999, privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinație de locuință, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea de Consiliu Local nr. 210/31.05.2017, privind constituirea comisiilor specifice activității Direcției Fond Locativ;

Având în vedere Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 151/19.12.2007, aprobată și modificată prin Legea 7/2009, privind derogarea de la art. 43 din Legea Locuinței 114/1996 republicata ;

Având în vedere propunerile Comisiei sociale constituite în condițiile Legii 114/1996, cuprinse în procesul verbal de sedinta nr. 47243/20.05.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 47244/20.05.2020, prezentat de inițiator, Primarul Municipiului Iași, Mihai Chirica, și raportul nr. 47245/20.05.2020, al Direcției Fond Locativ ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă propunerile Comisiei sociale constituită în condițiile Legii nr.114/1996, consemnate în procesul verbal nr. 47243/20.05.2020, cuprinse în ANEXA NR. 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Fond Locativ, beneficiarilor din Anexa nr. 1 ,care face parte integranta din prezenta hotarare si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Directia Fond Locativ.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Adrian Florin Boca                   Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Consilier local,

Nr. 186 din 29 mai 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

25

Pentru

25

împotrivă

0

Abțineri

0

Anexa 1 la Hotararea Consiliului Local nr. 186 din 29 mai 2020 privind aprobarea solicitărilor locative propuse de catre Comisia socială constituită în condițiile Legii 114/1996, consemnate in procesul verbal nr. 47243/20.05.2020

 • 1.  Se revocă atribuirea aprobată prin HCL 65/28.02.2020 - beneficiară, familia Andronic Valeriu.

 • 2.  Se aprobă atribuirea locuinței din str. I.C.Brătianu nr. 16, parter familiei Buhan Florin și Andreea. Atribuirea se face cu caracter de suplimentare a spațiului locativ atribuit în str. Păcurari nr. 104, ca urmare a retrocedării imobilului din str. Păcurari 75, în care familia Buhan a avut drept locativ împreună cu Breabăn Constantin și Doina. Atribuirea se va efectua condiționat de prezentarea unui angajament notarial al familiei Buhan privind reabilitarea spațiului de locuit din Str. I.C.Brătianu nr. 16.

 • 3.  Se revocă atribuirea aprobată prin HCL 65/28.02.2020 - beneficiară, familia Căldăraru Maria.

 • 4.  Se aprobă atribuirea cu prioritate a locuinței din str. Canta 60B, et.3, ap.62 către Burlacu Bogdan Sorin. Atribuirea va avea caracter de necesitate, se va face pe o perioadă de un an, cu posibilitate de prelungire, condiționat de îndeplinirea clauzelor contractuale.

 • 5.  Se aprobă atribuirea la schimb a locuinței din bd. Tudor Vladimirescu nr.79A, et.2, ap.32 domnului Bejenaru Grigore, chiriaș în același imobil et.4, ap.69.

 • 6.  Se aprobă atribuirea cu prioritate a locuinței din bd. Tudor Vladimirescu nr.79A, et.1, ap.22 către familia Sălăgianu Vergil și Georgeta. Atribuirea va avea caracter de necesitate, se va face pe o perioadă de un an, cu posibilitate de prelungire, condiționat de îndeplinirea clauzelor contractuale.

 • 7. Se revocă atribuirea aprobată prin HCL 65/28.02.2020 - beneficiară, familia Budeanu Gheorghe.

 • 8.  Se aprobă atribuirea la schimb a locuinței din str. I.C. Brătianu nr.30 doamnei Tătaru Ana-Irina, chiriașă recazată din imobilul situat în str. Mr. Eremia Popescu nr.18, imobil care nu mai prezintă siguranță în exploatare.

 • 9.  Se revocă atribuirea aprobată prin HCL 65/28.02.2020 - beneficiară, Pilat Mirela Niculina.

 • 10. Se aprobă atribuirea cu prioritate a locuinței din str. Lascar Catargi nr.34 către familia Țandură Dan și Veronica. Atribuirea va avea caracter de necesitate, se va face pe o perioadă de un an, cu posibilitate de prelungire, condiționat de îndeplinirea clauzelor contractuale.

 • 11. Se revocă atribuirea aprobată prin HCL 65/28.02.2020 - beneficiară, Enache Tincuța.

 • 12. Se aprobă atribuirea la schimb a locuinței din str. Sărărie nr.165 doamnei Nagîț Doina, chiriașă recazată din imobilul situat în str. Păcurari nr.108, imobil care nu mai prezintă siguranță în exploatare.

 • 13. Se aprobă scoaterea din circuitul locativ a spațiului locativ situat în str. Pasaj Cuza Voda nr.1, compus din 3 camere în suprafață de 47,13 mp și 4 dependințe principale de 22,90 mp și 1 dependință secundară de 9 mp.

 • 14. Se aprobă atribuirea la schimb a locuinței din str. Decebal nr.1, bl.Cantemir, parter, ap.18 doamnei Bălăceanu Mariana, chiriașă în locuința situată în bd. Chimiei nr. 83, bl. 17, et. 1, ap. 5.

 • 15. Se revocă atribuirea aprobată prin HCL 65/28.02.2020 - beneficiară, Cooș Ramona.

 • 16. Se aprobă atribuirea cu prioritate a locuinței din str. Decebal nr.1, bl.Cantemir, et.3, ap.93 către Pițai Octavian - Eugen. Atribuirea va avea caracter de necesitate, se va face pe o perioadă de un an, cu posibilitate de prelungire, condiționat de îndeplinirea clauzelor contractuale.

 • 17. Se revocă atribuirea aprobată prin HCL 65/28.02.2020 - beneficiar, Nechita Dumitru.

 • 18. Se aprobă atribuirea cu prioritate a locuinței din str. Canta 60B, et.2, ap.44 către Oacheș Corina. Atribuirea va avea caracter de necesitate, se va face pe o perioadă de un an, cu posibilitate de prelungire, condiționat de îndeplinirea clauzelor contractuale.

 • 19. Se aprobă scoaterea din circuitul locativ a spațiului locativ situat în str. Cișmeaua Păcurari nr. 2, compus din 2 camere în suprafață de 24,76 mp.

 • 20. Se aprobă scoaterea din circuitul locativ a spațiilor de locuit situate în imobilul din str. Sf. Andrei nr. 32, cu următoarea componență: cameră - 15,52 mp, cameră - 14,66 mp, cameră - 15,38 mp, bucătărie 11,07mp, baie - 3,12 mp.

 • 21. Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de inchiriere și preluarea în calitate de titular a contractului, de către Lazăr Liviu Cornel Vasile pentru locuința situată in str. Spancioc nr. 26.

 • 22. Se aprobă prelungirea relațiilor contractuale de închiriere cu Barcău Mariana pentru locuința situată în str. Mr. Eremia Popescu nr. 28. Prelungirea se face condiționat de achitarea a 10% din debitul restant la bugetul local și eșalonarea diferenței. În contractul de închiriere nu va mai figura soțul, Bica Ilie.

 • 23. Se aprobă prelungirea relațiilor contractuale de închiriere cu Hariton Valentin pentru locuința situată în std. Vântu nr.17. Fosta soție și copiii majori își mențin posibilitatea de reluare a dreptului locativ la adresă, condiționat de prezentarea documentelor necesare reincluderii in contract.

 • 24. Se aprobă scoaterea din circuitul locativ a spațiului locativ situat în str. Mahu nr.7, compus din 1 cameră în suprafață de 13,59 mp și 2 dependințe de 7,28 mp.

 • 25. Se aprobă prelungirea relațiilor contractuale de inchiriere și preluarea în calitate de titular a contractului, de către Turtureanu Lucian pentru locuința situată in str. Trei Ierarhi nr.8. Prelungirea se face condiționat de achitarea a 10% din debitul restant la bugetul local și eșalonarea diferenței.

 • 26. Se respinge solicitarea formulată de Chirilă Daniela privind prelungirea relațiilor contractuale de închiriere pentru locuința situată în str. Tătărași nr. 25.

 • 27. Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Lungu Vasile pentru locuința situată în str. Căpșunelor nr.13. Toate persoanele care figurau în contract își mențin posibilitatea de reluare a dreptului locativ la adresă, condiționat de prezentarea documentelor necesare reincluderii in contract. Contractul de închiriere se va încheia pentru o perioadă de 1 an.

 • 28. Se aprobă prelungirea relațiilor contractuale de închiriere cu Bogdan Elena pentru locuința situată în str. Călărași nr.19.

 • 29. Se respinge solicitarea formulată de Căldăraru Matileanca privind reluarea relațiilor contractuale de închiriere pentru locuința situată în str. Tătărași nr. 23.

 • 30. Se respinge solicitarea formulată de Stănescu Gabriel privind reluarea relațiilor contractuale de închiriere pentru locuința situată în str. Tătărași nr. 23.

 • 31. Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Oncică Crina pentru locuința situată în str. Trei Ierarhi nr.2.

 • 32. Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Feraru Marian pentru locuința situată în str. Vântu nr.14. Reluarea se face condiționat de achitarea a 10% din debitul restant și eșalonarea debitul rămas. Contractul de închiriere se va încheia pentru o perioadă de 1 an, cu posibilitate de prelungire, condiționat de respectarea clauzelor contractuale și achitarea debitelor eșalonate.

 • 33. Se respinge solicitarea formulată de Șerban Dragomir privind reluarea relațiilor contractuale de închiriere pentru locuința situată în str. Vântu nr. 10.

 • 34. Se aprobă prelungirea relațiilor contractuale de închiriere cu Corodeanu Rodica pentru locuința situată în str. Aurel Vlaicu nr. 19. Contractul de închiriere se va încheia pentru o perioadă de 1 an, cu posibilitate de prelungire, condiționat de respectarea clauzelor contractuale.

 • 35. Se respinge solicitarea formulată de Ciuraru Natalia privind reluarea relațiilor contractuale de închiriere pentru locuința situată în str. Mr. Eremia Popescu nr. 30.

 • 36. Se aprobă prelungirea relațiilor contractuale de închiriere cu Damian Gheorghe Răzvan pentru locuința situată în str. Eternitate nr. 43. Se respinge solicitarea de suplimentare a spațiului de locuit formulată de Damian Gheorghe Răzvan.

 • 37. Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Crăescu Ioana Elisabeta pentru locuința situată în str. Vântu nr.12.

 • 38. Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Vasilache Rodica, Vasilache Constantin, Vasilache Ionel și Vasilache Ana pentru locuința situată în str. Trei Ierarhi nr.8.

 • 39. Se aprobă prelungirea relațiilor contractuale de închiriere cu Lucache Niculae pentru locuința situată în str. Hotin nr.17 și includerea în contract a fiului, Lucache Ioan Cristian.

 • 40. Se aprobă prelungirea relațiilor contractuale de închiriere cu Bialuș Corneliu și Bialuș Constantin pentru locuința situată în str. Cuza Vodă nr. 60. În contractul de inchiriere va fi inclusă Bialuș Svetlana- soția cotitularului, Bialuș Constantin.

 • 41. Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Brânduș Aurel pentru locuința situată în str. I.C. Brătianu nr.16. Fosta soție își menține posibilitatea de reluare a dreptului locativ la adresă, condiționat de prezentarea documentelor necesare reincluderii in contract.

 • 42. Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Silion Florin Andrei și Surugiu Iulian Dragoș pentru locuința situată în str. Arcu nr.26.

 • 43. Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Siemsen Liliana pentru locuința situată în str. Titu Maiorescu nr. 9.

 • 44. Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Lucan Mariana Andreea pentru locuința situată în str. Bularga nr.14A, parter, ap. 5. Contractul de închiriere se va încheia pentru o perioadă de 1 an, cu posibilitate de prelungire, condiționat de respectarea clauzelor contractuale și achitarea debitelor la bugetul local conform angajamentului de plată.

 • 45. Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Tololoi Elena pentru locuința situată în str. Canta 60B, et.1, ap. 31.

 • 46. Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Chișcă Ana pentru locuința situată în bd. Tudor Vladimirescu nr.79A, parter, ap.15.

Beneficiarii atribuirilor de locuințe trebuie sa se prezinte la sediul Direcției Fond Locativ, în scopul întocmirii contractului de închiriere, în termen de 30 de zile de la comunicarea hotărârii de consiliu local. În caz contrar locuințele repartizate vor redeveni vacante și vor fi înaintate Comisiei constituite în condițiile Legii 114/1996 pentru a fi propuse spre reatribuire. Procedura repartizării unei alte locuințe va fi reluată la cererea expresă formulată în scris de către cei ale căror atribuiri vor fi revocate motivat de nerespectarea termenului de 30 de zile anterior menționat.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Adrian Florin Boca Consilier local,