Hotărârea nr. 184/2020

HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de Fezabilitate indicatorilor tehnico - economici si cofinantarea Proiectului Regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din Municipiul Iasi Judetul Iasi in Perioada 2014 - 2020

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, indicatorilor tehnico - economici si cofinantarea Proiectului Regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din Municipiul Iasi, Judetul Iasi, in Perioada 2014 - 2020

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 29 mai 2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 47768 din 21.05.2020, întocmit de Direcția Tehnică și Servicii Comunitare - Serviciul Eficienta Energetica si Utilitati Publice;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 47770 din 21.05.2020, întocmit de Direcția Tehnică și Servicii Comunitare - Serviciul Eficienta Energetica si Utilitati Publice;

Având în vedere Adresele nr. 18617; 18485/23.04.2020 emise de SC Apavital SA;

Având în vedere Nota de fundamentare întocmită de SC Apavital SA cu privire la aprobarea Studiului de Fezabilitate, indicatorilor tehnico - economici si cofinantarea Proiectului Regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din Municipiul Iasi, Judetul Iasi, in Perioada 2014 - 2020;

Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, republicată;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în municipiul lasi, județul lasi, în perioada 2014 - 2020" precum și indicatorii tehnico - economici ai proiectului cuprinși în anexele 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se împuternicește reprezentantul Consiliului Local al Municipiului lasi în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară, respectiv dl.

să voteze în favoarea adoptării Hotărârii Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară, privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în Municipiul lasi județul lasi, în perioada 2014 -2020".

Art. 3. Se aprobă din valoarea totală a Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în Municipiul lasi, în perioada 2014 - 2020, valoarea investițiilor aferente UAT Municipiul lasi în sumă totală de 32.550.503,94 euro, fără TVA .

Art. 4. Se aprobă participarea Consiliului Local al UAT lasi la cofinanțarea Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în Municipiul lasi, județul lasi, în perioada 2014 - 2020, cu suma totală de 611.949,47 euro, fără TVA -reprezentând contribuția proprie de 2% din valoarea eligibilă a investițiilor aferente UAT Municipiul Iasi.

Art. 5. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS; Directiei Tehnice si Servicii Comunitare si Instituției Prefectului Județului Iasi.

J                                                                                                        J                                   >

Art. 6. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Asociația Regionala a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Adrian Florin Boca                   Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Consilier local,

Nr. 184 din 29 mai 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

0