Hotărârea nr. 183/2020

HOTĂRÂRE privind aprobarea finanţării proiectelor sportive în baza procedurii privind acordarea finanţării din bugetul Municipiului Iaşi pentru proiecte sportive organizate în baza Legii 69/2000 a educaţiei fizice şi a sportului modificată şi completată prin Legea 90/2018

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea finanțării proiectelor sportive în baza procedurii privind acordarea finanțării din bugetul Municipiului Iași pentru proiecte sportive organizate în baza Legii 69/2000 a educației fizice și a sportului modificată și completată prin Legea 90/2018

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 29 mai 2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Pentru Tineret si Sport a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de aprobare intocmit de consilieri inițiatori Gavril Mihai- Liviu și Crucianu Teodor Bogdan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 47493 din 21.05.2020 întocmit de Biroul Relatii cu Societatea Civila;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 47899 din 22.05.2020 întocmit de Directia Juridica;

Având în vedere situația speciala determinata de restricțiile impuse de autorități pentru gestionarea situației pandemice, restricții care au condus la suspendarea tuturor competițiilor sportive desfășurate în cadru organizat, fapt ce a adus cu sine și imposibilitatea cluburilor sportive de a mai realiza venituri din drepturile de televizare; ținând cont și de faptul că clubul sportiv beneficiar așteapta ridicarea, cel puțin parțială, a restricțiilor pentru continuarea activității specifice inclusiv pe palierul de copii și juniori;

Având în vedere și faptul că Federația Romana de Fotbal a acreditat Academia Clubului beneficiar cu îndeplinirea baremului de licențiere în ceea ce privește activitățile desfășurate în domeniul fotbalului juvenil;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, așa cum a fost modificată si completată prin O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

Având în vedere dispozițiile art. 1 alin. 2 lit. b) din O.U.G. nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, cu modificarile ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă finanțarea Asociatiei Clubul Sportiv Municipal Politehnica Iași - Academia CSM Politehnica Iași pentru programul de mentoring desfășurat de Academia CSM Politehnica Iași, conform actelor depuse în anexa la cererea de finanțare și în etapele precizate în programul specific de mentoring depus ca justificare, cu suma de 2.200.000 ron și sub condiția suspensivă a reluării activităților de tip sportiv care tin de obiectul de activitate al Asociatiei sportive solicitante, indeplinirea conditiei suspensive urmand a fi verificata, ulterior, de Executivul Municipiului lasi.

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Generale Economice si Finante Publice Locale; Biroului Relatii cu Societatea Civila; Directiei Juridice, Centrului de Informatii pentru Cetateni si Instituției Prefectului Județului Iași.

J                                                                                                        J                                   >

Art. 3. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Directia Generala Economica si Finante Publice Locale si Directia Juridica.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Adrian Florin Boca Consilier local,

Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu


Nr. 183 din 29 mai 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

0