Hotărârea nr. 182/2020

HOTĂRÂRE privind Metodologia de aplicare a prevederilor Legii nr. 35/31.03.2020 privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind Metodologia de aplicare a prevederilor Legii nr. 35/31.03.2020, privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 29 mai 2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia De Munca si Protectie Sociala a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 15953/18.05.2020, întocmit de Direcția de Asistență Socială Iași;

Având în vedere prevederile Legii nr. 35/2020 privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă;

Având în vedere prevederile art. 39, 67, 73 alin. (2) și (3), art. 112 alin. (1) din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr.  167/2014 privind exercitarea

profesiei de bone;

Având în vedere prevederile H.G.  nr. 652/2017, pentru aprobarea

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 167/2014 privind exercitarea profesiei de bonă;

Având în vedere prevederile art. 13, art. 84 alin. (5), art. 129 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Având în vedere prevederile din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare:

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Metodologia de aplicare a prevederilor Legii nr. 35/31.03.2020, privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei de Asistenta Sociala ; Serviciului de Beneficii de Asistență Socială si Instituției Prefectului Județului Iași. J                                                                                                        J                                   >

Art. 3. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția de Asistență Socială - Serviciul de Beneficii de Asistență Socială.

 • (2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Adrian Florin Boca                   Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Consilier local,

Nr. 182 din 29 mai 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

26

Pentru

26

împotrivă

0

Abțineri

0

Anexă la Hotararea Consiliului Local nr. 182 /29.05.2020

Metodologia de aplicare a prevederilor Legii nr. 35/31.03.2020, privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă

Prezenta Metodologie stabilește în acord cu prevederile Legii nr. 35/2020 privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă și în funcție de specificul local, modalitatea de acordare a ajutorului financiar pentru plata bonelor familiilor cu domiciliul pe raza municipiului Iași.

Cap. I. Cadrul General

Art.1 Pot beneficia de ajutorul financiar pentru plata serviciilor oferite de bonă, astfel cum este prevăzut de Legea nr. 35/2020 (denumit în continuare ajutor financiar), în limita fondurilor bugetare anuale aprobate cu această destinație, persoanele care au în întreținere copii de vârstă preșcolară, ale căror venituri sunt de până la 3.500 lei pe membru de familie și care se află în una dintre următoarele situații:

 • a) este părintele la care copilul locuiește în mod statornic;

 • b) are calitatea de reprezentant legal al copilului și se ocupă de creșterea și îngrijirea acestuia;

 • c) este persoana desemnată de părinte pentru întreținerea copilului, pe perioada absenței părinților, conform prevederilor art.104 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Cap. II. Dispoziții generale

Art.2 (1) Ajutorul financiar se acordă pentru fiecare copil de vârstă preșcolară, în funcție de nivelul veniturilor nete lunare pe membru de familie, după cum urmează:

 • a) până la 2.100 lei - 710 lei;

 • b) de la 2.101 lei până la 2.500 lei - 550 lei;

 • c) de la 2.501 lei până la 3.000 lei - 390 lei;

 • d) de la 3.001 lei până la 3.500 lei - 250 lei.

 • (2) Ajutorul financiar se acordă lunar, pentru fiecare copil de vârstă preșcolară.

 • (3) La determinarea venitului net lunar se ia în considerare media veniturilor nete realizate de beneficiar în ultimele 6 luni anterioare solicitării dreptului la ajutorul financiar, în condițiile art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare.

Art.3 (1) Pentru a beneficia de ajutorul financiar, persoanele prevăzute la art. 1 trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 • a) să fie cetățean român cu domiciliul în municipiul Iași, cetățean al altui stat sau apatrid, cu domiciliul în România, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare;

 • b) sunt angajate cu contract individual de muncă ori în baza unui raport de serviciu, desfășoară activități independente, obțin venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activități agricole, silvicultură sau piscicultură ori exercită o funcție de demnitate publică sau asimilată.

 • (2) Pot beneficia de ajutorul financiar și persoanele care nu îndeplinesc condițiile prevăzute la alin. (1) lit. b) dacă îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiții:

 • a) sunt șomeri indemnizați sau sunt înregistrate în evidențele agenției pentru ocuparea forței de muncă județene, la data solicitării, ca persoană în căutarea unui loc de muncă;

 • b) nu au refuzat maximum două oferte de muncă din partea agenției pentru ocuparea forței de muncă județene.

 • (3) Acordarea ajutorului financiar se efectuează numai pentru copilul care nu este înscris la creșă/grădiniță acreditată (publică/privată) sau pentru care solicitantul nu a refuzat un loc la creșă/grădiniță acreditată (publică/privată) de pe raza municipiului ori nu a retras copilul de la creșă/grădiniță acreditată (publică/privată).

Art.4 Nu pot beneficia de ajutorul financiar persoanele prevăzute la art.1 care se află în una sau mai multe dintre următoarele situații:

 • a) este asistent maternal profesionist în conformitate cu legislația în vigoare;

 • b) copilul/copiii este/sunt în întreținerea acestor persoane, în temeiul art. 59 lit. b) din Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • c) este asistentul personal al copilului sau beneficiază de indemnizația prevăzută la art.42 alin.(4) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • d) se află în perioada de concediu pentru creșterea copiilor în conformitate cu prevederile art.2 sau art.31 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările și completările ulterioare;

 • e) nu și-au achitat impozitele și taxele față de bugetul local pentru bunurile pe care le dețin în proprietate, potrivit dispozițiilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Cap. III. Acordarea dreptului la ajutorul financiar

Art.5 Ajutorul financiar se acordă pe bază de cerere și documente doveditoare care atestă îndeplinirea condițiilor prevăzute de prezenta metodologie privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă.

Art.6 (1) Cererea și documentele doveditoare se depun și se înregistrează la Direcția de Asistență Socială Iași și vor fi gestionate de către Serviciul de Beneficii de Asistență Socială.

 • (2) Documentele doveditoare sunt :

 • a) copie după documentul de identitate al persoanei prevăzute la art. 1;

 • b) copie după certificatul de naștere al copilului/copiilor pentru care se solicită ajutorul;

 • c)  copia documentului prin care se atestă calitatea de reprezentat legal al copilului/copiilor;

 • d) adeverințe privind veniturile nete realizate în ultimele 6 luni de membrii familiei, eliberate, după caz, de angajator sau entitatea asimilată acestuia ori de organul fiscal, sau, în cazul persoanelor care desfășoară activități independente, obțin venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură, declarația fiscală prevăzută de lege, pentru categoriile de venituri prevăzute la art. 3, pentru care Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, nu prevede emiterea unei decizii de impunere din partea organului fiscal central;

 • e) copia documentului în baza căruia se desfășoară activitatea de bonă în condițiile art.7 din Legea nr.167/2014.

 • f) declarație pe proprie răspundere că copilul nu este înscris la creșă/grădiniță acreditată (publică/privată) și că solicitantul nu a refuzat un loc la creșă/grădiniță acreditată (publică/privată) de pe raza municipiului ori nu a retras copilul de la creșă/grădiniță acreditată (publică/privată).

 • g) angajament de plată, privind eventualele plăți necuvenite

 • h) acordul de prelucrare al datelor personale în conformitate cu Regulamentul UE 2016/679.

 • (3) Pentru persoanele prevăzute la art. 3 alin. (2) cererea este însoțită documentele doveditoare prevăzute la alin. (2) lit. a)-c) și lit. e)-h), precum și de documente privind venitul eliberate de Agenția Pentru Ocuparea Forței de Muncă a Județului Iași.

Art.7 (1) În vederea verificării condițiilor de acordare sau de respingere a cererii dreptului la ajutor financiar pentru plata bonelor, Serviciul de Beneficii de Asistență Socială din cadrul Direcției de Asistență Socială Iași, prin personalul de specialitate va analiza fiecare dosar depus și va face propuneri în consecință.

(2) Cererea și documentele atașate vor fi verificate de inspectorul de zonă responsabil, care va completa un referat privind cele constatate cu propunerea de aprobare sau respingere a dreptului ori de încetare a dreptului .

 • (2)    În baza referatului întocmit de inspectorul de zonă, contrasemnat de către Șeful Serviciului Beneficii de Asistență Socială și aprobat de Conducerea Direcției de Asistență Socială Iași, va fi întocmită dispoziția primarului de aprobarea sau respingere a cererii.

 • (3)    Verificarea cererilor însoțite de documentele justificative se analizează în ordinea înregistrării acestora, de către inspectorul responsabil de zona din municipiul Iași, în conformitate cu domiciliul stabil, din documentele de identitate a solicitantului.

 • (4)    Verificarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate se realizează în baza:

a) documentelor depuse de solicitant;

 • b) informațiilor existente în bazele de date ale autorităților administrației publice centrale sau locale;

 • c) altor documente, în funcție de situația în care se află solicitantul,

 • d) anchetă socială realizată la domiciliul benificiarului, pentru situațiile în care există suspiciuni privind neîndeplinirea condițiilor de acordare și care nu au fost comunicate.

 • (5) În cazul în care condițiile de acordare nu sunt îndeplinite, respingerea dreptului se realizează prin dispoziție a primarului.

Art.8 (1) În vederea urmăririi respectării condițiilor de acordare a ajutorului financiar, solicitantul are obligația de a depune la D.A.S., din 6 în 6 luni, o declarație pe propria răspundere privind menținerea condițiilor de acordare a ajutorului.

 • (2) Neîndeplinirea obligației prevăzute la alin. (1) în termen de maximum 30 de zile de la împlinirea termenului de 6 luni conduce la încetarea dreptului.

 • (3) Un nou drept poate fi stabilit după depunerea unei noi cereri și a documentelor doveditoare.

Art.9 Acordarea dreptului sau respingerea cererii se realizează în termen de maximum 60 de zile de la depunerea cererii.

Art.10 Dispoziția primarului se comunică în termen de 10 zile lucrătoare de la emitere Art.11 Ajutorul pentru plata bonelor se acordă începând cu luna următoare depunerii cererii, dar nu mai devreme de data la care bona își începe activitatea, rezultată din documentele justificative prezentate .

Cap. IV. Modificarea cuantumului dispoziției de acordare a dreptului la ajutor financiar pentru plata bonelor

Art.12 (1) Dacă după acordarea dreptului la ajutor financiar pentru plata bonelor, apar schimbări în situația socioeconomică a persoanei prevăzute la art.1, în componența familiei acesteia sau referitoare la copii, aceasta are obligația ca în termen de maximum 10 zile să le comunice în scris, cu prezentarea documentelor justificative necesare, Direcției de Asistență Socială Iași - Serviciul de Beneficii de Asistență Socială.

)                                                          )                                                     J                                                                                                                                                         J

 • (2) Verificarea modificărilor prevăzute la alin. (1) se va face după parcurgerea acelorași pași ca și în cazul acordării dreptului la ajutor financiar pentru plata bonelor.

 • (3) În situația în care modificările prevăzute la alin.(1) conduc la modificarea cuantumului ajutorului financiar, acesta se va stabili prin dispoziția primarului de modificare a cuantumului și se va comunica beneficiarului în termenul prevăzut la art.10.

Cap. VII. Suspendarea plății ajutorului financiar

Art.13 (1) Sumele acordate cu titlu de ajutor financiar pentru plata bonelor se vor plăti lunar, prin transfer bancar, sau prin mandat poștal, în funcție de obțiunea solicitantului.

 • (2) Suspendarea plății ajutorului financiar poate interveni în una dintre următoarele situații:

 • a) se înregistrează 3 mandate poștale returnate consecutiv;

 • b) în caz de suspiciune sau sesizare privind modificarea condițiilor de acordare a dreptului la ajutor financiar;

 • (3) În situația prevăzută la alin.(1) lit.b) primarul dispune reverificarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate;

 • (4) În urma verificărilor efectuate, dacă se constată modificarea condițiilor care au stat la baza acordării dreptului la ajutor financiar, primarul dispune, după caz modificarea sau încetarea dreptului și recuperarea sumelor încasate necuvenit,

 • (5) În situația în care în urma verificărilor se constată că se mențin condițiile de acordare, plata ajutorului financiar se reia, inclusiv pentru perioada de suspendare.

Cap. VIII. Încetarea dreptului la ajutor financiar pentru plata bonelor

Art.14 (1) Încetarea dreptului intervine:

a) la data împlinirii de către copil a vârstei de 6 ani;

 • a)     la data decesului copilului;

 • b)     la data la care copilul intră în sistemul de creșă/grădiniță sau părintele refuză un loc de creșă/grădiniță (publică/privată);

 • c)     la data încetării contractului de prestări servicii prevăzut la art 6 alin.2 lit. e;

 • d)     la data schimbării domiciliului în altă localitate;

 • e)     la cererea titularului;

 • f)     se înregistrează situația prevăzută la art. 8 din prezenta metodologie;

 • g)     neîndeplinirii condițiilor de acordare,

(2) Încetarea dreptului la ajutorul pentru plata bonelor se face prin dispoziția primarului.

Cap. IX. Dispoziții finale

Art.15 Sumele încasate necuvenit cu titlu de ajutor financiar pentru plata bonelor se recuperează conform legii.

Art.16 Ajutorul financiar pentru plata bonelor se va acorda în limita fondurilor bugetare anuale aprobate cu această destinație în bugetul Direcției de Asistență Socială Iași.

Art.17 Sumele necesare plății ajutorului financiar pentru plata bonelor în anul curent vor fi prevăzute prin rectificarea Bugetului Local pentru anul 2020, în bugetul Direcției de Asistență Socială Iași.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Adrian Florin Boca Consilier local,