Hotărârea nr. 180/2020

HOTĂRÂRE privind aprobarea organizării Expoziției "România și Polonia în avantpostul securității europene. Tradiție și continuitate (1919-2020)” în parteneriat cu Statul Major al Apărării din cadrul Ministerului Apărării Naționale

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea organizării Expoziției "România și Polonia în avantpostul securității europene. Tradiție și continuitate (1919-2020)” în parteneriat cu Statul Major al Apărării din cadrul Ministerului Apărării Naționale

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 29 mai 2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Social Culturala Invatamant Culte a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul nr. 47354/ 20.05.2020 întocmit de către Biroul Democrație Participativă Locală;

Având în vedere adresa nr. 31514/ 13.03.2020 înaintată de Statul Major al Apărării din cadrul Ministerului Apărării Naționale în vederea organizării în parteneriat a Expoziției "România și Polonia în avantpostul securității europene.Tradiție și continuitate (1919-1920), ce va fi inaugurată în 25 iunie 2020 ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgenta nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului si a publicității imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă organizarea în Municipiul Iași a Expoziției "România și Polonia în avantpostul securității europene. Tradiție și continuitate (1919-2020)” în parteneriat cu Statul Major al Apărării din cadrul Ministerului Apărării Naționale. Expoziția va fi amplasată pe gardul dinspre B-dul Carol I, Copou, al Spitalului Militar de Urgență Clinic ,,Iacob Czihac” și va fi inaugurată pe 25 iunie 2020.

Art 2. Se aprobă alocarea sumei de 19.000 lei din capitolul bugetar 54.50.00.20.01.30 - Alte servicii publice generale, poziția „Sărbători și alte evenimente publice desfășurate în municipiul Iași”, pentru buna desfășurare a proiectului.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale; Direcției Juridice; Direcției Relatii Publice și Transparență Decizională ; Biroului Democrație Participativă Locală; Muzeului Militar Național ,,Regele Ferdinand I”, filiala Iași si Instituției Prefectului Județului Iași. J                                                                                                        J                                   >

Art. 4. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Generala Economică și Finanțe Publice Locale, Direcția Relații Publice și Transparență Decizională, Biroul Democratie Participativă Locală.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Adrian Florin Boca                   Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Consilier local,

Nr. 180 din 29 mai 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

26

Pentru

26

Împotrivă

0

Abțineri

0