Hotărârea nr. 18/2020

HOTĂRÂRE privind completarea Anexei 4.1. a Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 211 din 30.05.2018 cuprinzand inventarul domeniului privat al Municipiului Iasi cu terenul cuprins in Anexa 1

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind completarea Anexei 4.1. a Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 211 din 30.05.2018, cuprinzand inventarul domeniului privat al Municipiului Iasi, cu terenul cuprins in Anexa 1

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31.01.2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 3079/13.01.2020, întocmit de Direcția Evidenta Patrimoniu Public și Privat;

Având în vedere Adresa Directiei Juridice nr. 134806/16.12.2019, prin care se certifica ca pentru suprafața de teren menționată în procesul verbal de inventariere bunuri imobile - terenuri cu sau fara constructii nr. 2539/10.01.2020, nu sunt litigii pe rolul instantelor de judecata, care sa aiba ca obiect terenul propus pentru inventariere;

Având în vedere Adresa nr. 128875/05.12.2019, a Serviciului Gis Cadastru -Compartimentul tehnic de implementare a legilor proprietatii;

Având în vedere Procesul verbal nr. 2539/10.01.2020 al Comisiei de inventariere bunuri imobile - terenuri cu sau fara constructii, numita prin Dispozitia Primarului Municipiului Iasi nr. 1822/16.10.2019, prin care se propune inventarierea unor terenuri in domeniul privat al Municipiului Iasi;

Având în vedere Procesul verbal nr. 2568/10.01.2020 al Comisiei speciale de invetariere numita prin Dispozitia Primarului Municipiului Iasi nr. 1822/16.10.2019, prin care se dispune inventarierea terenurilor;

Având în vedere Planul de amplasament intocmit persoana juridică autorizată SC HELMERT SRL;

Având în vedere prevederile Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 211 din 30.05.2018 privind însusirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iasi, reactualizat;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă completarea Anexei 4.1. (bunuri aflate in evidenta/gestiunea Serviciului GIS Cadastru) a inventarului domeniului privat al Municipiului Iasi, insusit prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 211 din 30.05.2018, cu suprafața de 350 mp teren, situat în Iasi, Aleea Profesor Gheorghe Alexa, având urmatorii identificatori cadastrali: Tarla 14, parcela CR 542, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Dreptul de proprietate privind imobilul care este supus procedurii de inventariere va fi înscris în Cartea Funciară a Muncipiului Iași, prin grija Serviciului GIS Cadastru și a Directiei Evidenta Patrimoniu Public si Privat.

Art.3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Evidenta Patrimoniu Public si Privat; Serviciului GIS Cadastru; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale in vederea actualizarii evidentei financiar contabile și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Directia Evidenta Patrimoniu Public si Privat, Serviciul GIS Cadastru, Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Mihai Liviu Gavril Consilier local,


Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

9                                              9

Nr. 18 din 31 ianuarie 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

0