Hotărârea nr. 179/2020

HOTĂRÂRE Privind aprobarea organizării Expoziției Outdoor "Orașul din fotografii " în parteneriat cu Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România "Elie Wiesel" (INSHR-EW)

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea organizării Expoziției Outdoor "Orașul din fotografii ", în parteneriat cu Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România "Elie Wiesel" (INSHR-EW)

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 29 mai 2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Social Culturala Invatamant Culte a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul nr. 37157./ 07.04.2020 întocmit de către Biroul Democrație Participativă Locală;

Având în vedere adresa nr. 37156/07.04.2020 înaintată de Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România "Elie Wiesel" (INSHR-EW) în vederea organizării în parteneriat a Expoziției Outdoor "Orașul din fotografii ", în perioada 28 iunie - 28 iulie 2020;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgenta nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului si a publicității imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă organizarea în Municipiul Iași a Expoziției Outdoor "Orașul din fotografiiîn parteneriat cu Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România "Elie Wiesel" (INSHR-EW), în perioada 28 iunie - 28 iulie 2020, cu ocazia comemorării a 79 de ani de la Pogromul de la Iași și alocarea sumei de 7000 lei din capitolul bugetar 54.50.00.20.01.30 - Alte servicii publice generale, poziția „Sărbători și alte evenimente publice desfășurate în municipiul Iași”, pentru buna desfășurare a proiectului.

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale; Direcției Juridice; Direcției Relatii Publice și Transparență Decizională ; Biroului Democrație Participativă Locală; Institutului Național pentru Studierea Holocaustului din România "Elie Wiesel" (INSHR-EW) si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Generala Economică și Finanțe Publice Locale, Direcția Relații Publice și Transparență Decizională, Biroul Democratie Participativă Locală.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Adrian Florin Boca                   Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Consilier local,

Nr. 179 din 29 mai 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

26

Pentru

26

împotrivă

0

Abțineri

0