Hotărârea nr. 178/2020

HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iasi pe anul 2020

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iași pe anul 2020

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 29 mai 2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Social Culturala Invatamant Culte a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere amendamentul inregistrat sub nr. 49886/27.05.2020 formulat, aprobat și consemnat în procesul - verbal al sedinței Consiliului Local al Municipiului Iași ;

Având în vedere amendamentul inregistrat sub nr. 50213/28.05.2020 formulat, aprobat și consemnat în procesul - verbal al sedinței Consiliului Local al Municipiului Iași ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 - privind finanțele publice locale, actualizată;

Având în vedere prevederile Legii nr. 5/2020 - privind bugetul de stat pentru anul 2020;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului local pentru anul 2020, conform Anexei nr. 1 (Bugetul local), Anexei nr. 1.1 (Secțiunea de funcționare), Anexei nr. 1.2 (Secțiunea de dezvoltare), Anexei nr. 1.2.1 (Lista obiectivelor de investitii - activitate proprie), Anexei nr. 1.2.2 (Lista obiectivelor de investitii - invatamant) si Anexei nr. 1.2.3 (Lista obiectivelor de investitii - spitale), după cum urmează:

1.1. Se suplimentează bugetul local astfel:

la venituri cu suma de

+ 2.269,14 mii lei

37.02.01 Donatii si sponsorizari

+ 6,57 mii lei

37.02.03 Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local

+ 110,00 mii lei

37.02.04 Vărsăminte din secțiunea de funcționare

39.02.07 Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului

- 110,00 mii lei

privat al unității administrativ-teritoriale

42.02.80 Subvenții de la bugetul de stat pentru decontarea

+ 256,95 mii lei

cheltuielilor pentru carantină

48.02.02.01 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent -

+ 255,62 mii lei

Fondul Social European (FSE)                                         + 1.750,00 mii lei

la cheltuieli cu suma de                                 + 2.269,14 mii lei

51.02.58 Autoritati publice si actiuni externe - proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 20142020                                                                  + 1.800,00 mii lei

51.02.71 Autoritati publice si actiuni externe - cheltuieli de capital            + 5,95 mii lei

61.02.20 Ordine publica si siguranta nationala - bunuri si servicii            + 6,57 mii lei

61.02.20 Ordine publica si siguranta nationala - bunuri si servicii + 255,62 mii lei 66.02.51 Sanatate - transferuri intre unitati ale administratiei publice

(Spitalul Clinic de Recuperare lasi)                                            + 51,00 mii lei

84.02.71 Transporturi - cheltuieli de capital                                + 150,00 mii lei

1.2. Se aprobă virări de credite in cadrul aceluiasi capitol al clasificației bugetare, astfel:

61.02.71 Ordine publica si siguranta nationala - cheltuieli de capital       - 110,00 mii lei

61.02.20 Ordine publica si siguranta nationala - bunuri si servicii          + 110,00 mii lei

1.3. Se aprobă virări de credite de la un capitol la alt capitol al clasificației bugetare, astfel:

84.02.20 Transporturi - bunuri si servicii                                      - 161,00 mii lei

67.02.20 Cultura, recreere si religie - bunuri si servicii                      + 161,00 mii lei

Art. 2. Se suplimenteaza cu suma de 51,50 mii lei atat la venituri cat si la cheltuieli bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii, astfel: pentru Ateneul National Iasi suma de 0,50 mii lei si pentru Spitalul Clinic de Recuperare Iasi suma de 51,00 lei, conform Anexei nr. 2 (Bugetul centralizat al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii), Anexei nr. 2.1 (Sectiunea de functionare) si Anexei nr. 2.2 (Sectiunea de dezvoltare).

Art. 3. Se suplimenteaza cu suma de 12.500,00 mii lei bugetul centralizat al creditelor externe pe anul 2020, conform Anexei nr. 8 (Bugetul centralizat al creditelor exerne), Anexei nr. 8.1 (Sectiunea de dezvoltare) si Anexei nr. 8.1.1 (Lista obiectivelor de investitii finantate din credite externe pe 2020 - activitate proprie), astfel :

la venituri cu suma de lei

+ 12.500,00 mii

+ 12.500,00 mii lei


+ 12.500,00 mii

+ 3.500,00 mii lei

+ 4.000,00 mii lei

+ 5.000,00 mii lei


41.06.03.01 Sume aferente creditelor externe

la cheltuieli cu suma de lei

65.06.71 Invatamant - cheltuieli de capital

67.06.71 Cultura, recreere si religie - cheltuieli de capital

84.06.71 Transporturi - cheltuieli de capital

Art. 4. Se aprobă actualizarea Anexei nr. 3 (Programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare pe anul 2020), Anexei nr. 4 (Sinteza finantării programelor) si Anexei nr. 4.1 (Sinteza proiectelor finantate/propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare).

Art. 5. Se împuternicește ordonatorul principal de credite să efectueze suplimentări de credite bugetare/de angajament atat pe venituri cat si pe cheltuieli pe anul 2020 in baza contractului de finantare nr.35519/30.03.2020 incheiat cu Directia de Sanatate Publica pe masura sumelor primite din bugetul Ministerului Sanatatii, a cheltuielilor pentru carantina persoanelor care intra pe teritoriul Romaniei din zonele afectate de COVID-19 stabilite prin ordin al Ministrului Sanatatii, prevazute la articolul 2 din Hotararea Guvernului nr. 201/2020 privind aprobarea normelor metodologice pentru stabilirea cheltuielilor pentru carantina si luarea unor masuri in domeniul sanatatii, precum si pentru alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispoziția

Guvernului, prevăzut in bugetul de stat pe anul 2020, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sanatatii.

Art. 6. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Iași; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale ; Direcției Generale Tehnice și Dezvoltare; Spitalului Clinic de Recuperare Iași si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 7. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Generala Economica și Finanțe Publice Locale; Direcția Generala Tehnica și Dezvoltare; Spitalul Clinic de Recuperare Iasi.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Adrian Florin Boca Consilier local,

Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu


Nr. 178 din 29 mai 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

26

Pentru

26

Împotrivă

0

Abțineri

0