Hotărârea nr. 177/2020

HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului “Îmbunătațirea capacității de planificare prin actualizarea documentelor strategice și creșterea calității serviciilor furnizate de Municipiul Iași” și a cheltuielilor legate de proiect

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului “Îmbunătățirea capacității de planificare prin actualizarea documentelor strategice si creșterea calității serviciilor furnizate de Municipiul Iași” și a cheltuielilor legate de proiect

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința extraordinară în data de 18 mai 2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 44823/ 12.05.2020 întocmit de Direcția Proiecte Europene;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 44822/ 12.05.2020;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanța de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă proiectul “Îmbunătațirea capacității de planificare prin actualizarea documentelor strategice si creșterea calității serviciilor furnizate de Municipiul Iași” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programul Operațional Capacitate Administrativă, Axa prioritară “Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente“, Operațiunea “Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanța cu SCAP“, numărul apelului de proiecte POCA/661/2/1/Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP.

Art. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului “Îmbunătațirea capacității de planificare prin actualizarea documentelor strategice și creșterea calității serviciilor furnizate de Municipiul Iași”, în cuantum de 3.539.179,00 lei (inclusiv T.V.A.) (Anexa nr. 1 - Buget).

Art. 3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a UAT Municipiul Iași reprezentând contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 70,783.58 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului “Îmbunătațirea capacității de planificare prin actualizarea documentelor strategice și creșterea calității serviciilor furnizate de Municipiul Iași”.

Art. 4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului “Îmbunătațirea capacității de planificare prin actualizarea documentelor strategice și creșterea calității serviciilor furnizate de Municipiul Iași”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul propriu al UAT Iași.

Art. 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art. 6. Se împuternicește Primarul Municipiului Iași să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele Municipiului Iași.

Art. 7. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Proiecte Europene; Direcției Generale Tehnice și Dezvoltare; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 8. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Directia Proiecte Europene; Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare; Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Adrian Florin Boca                    Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Consilier local,

Nr. 177 din 18 mai 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

22

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

0

Anexa nr. 1 la Hotararea Consiliului Local nr. 177/18.05.2020 privind aprobarea proiectului “Îmbunătațirea capacității de planificare prin actualizarea documentelor strategice si creșterea calității serviciilor furnizate de Municipiul Iași” și a cheltuielilor legate de proiect

Nr. crt.

Activitate

Buget

Contribuție nerambursabilă

Contribuție

B.L. ’

A1

Managementul proiectului

23.562,00

23.090,76

471,24

A2

Planificare strategică -actualizarea SIDU și PMUD pentru perioada 2021-2027

1.035.300,00

1.014.594

20.706,00

A3

Implementarea unui sistem de arhivare electronică a documentelor la nivelul Primariei Municipiului Iași

2.371.551,00

2.324.119,98

47.431,02

A4

Informare și publicitate

108.766,00

106.590,68

2.175,32

TOTAL (lei)

3.539.179,00

3.468.395,42

70.783,58

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Adrian Florin Boca Consilier local