Hotărârea nr. 176/2020

HOTĂRÂRE privind aprobarea Acordului de Parteneriat între UAT Municipiul Iași și UAT Comuna Holboca in vederea implementarii proiectului “ Reabilitarea infrastructurii de tramvai Iasi – Dancu “ – Cod SMIS 127025

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Acordului de Parteneriat între UAT Municipiul Iași și UAT

Comuna Holboca in vederea implementarii proiectului “ Reabilitarea

infrastructurii de tramvai Iași - Dancu “ - Cod SMIS 127025

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 30 aprilie 2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere votul nominal exprimat de consilierii locali prin platforma online de videoconferinta ;

Avand in vedere amendamentul propus, formulat in plenul sedintei Consiliului Local, adoptat in unanimitate si consemnat in procesul verbal al sedintei, astfel:

 • - la Obligatiile partilor - UAT Municipiul lasi, primul paragraf se va citi corect, dupa cum urmeaza:

J ‘’ UAT Municipiul lasi nu va aduce atingere vreunei linii de iesire sau altor elemente auxiliare activitatii respective de pe teritoriul UAT Comuna Holboca;”

 • - la Obligatiile partilor - Comuna Holboca, al doilea paragraf se va citi corect, dupa cum urmeaza:

J “UAT Comuna Holboca nu va aduce atingere vreunei linii de iesire sau altor elemente auxiliare activitatii respective de pe teritoriul UAT Municipiul lasi;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 41826 / 30.04.2020 întocmit de către Direcția Generala Tehnica si Dezvoltare;

Având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului Programului Operațional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de Investiții 4e, Obiectiv specific 4.1, apelul de proiecte POR/2017/4/4.1/1, Obiectivul specific 4.1 “Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă”;

Având în vedere Solicitarea de clarificare nr.13869/OI/29.04.2020, transmisa de Organismul Intermediar din cadrul Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord - Est;

Având în vedere Legea nr. 92/2007 din 10 aprilie 2007 - Legea serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale, cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere Regulamentul (CE) nr.1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr.1191/69 și nr.1107/70 ale Consiliului;

Având în vedere Regulamentul (CE) nr.1071/2009 al Parlamentului European și al Comisiei de stabilire a unor norme comune privind condițiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupației de operator de transport rutier;

Având în vedere Directiva 2010/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 iulie 2010 privind cadrul pentru implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier și pentru interfețele cu alte moduri de transport;

Având în vedere Directiva 2009/33/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic;

Având în vedere Standardul EN 13816 pentru Transporturi - Logistică și Servicii - Transporturi Publice de Pasageri - definirea, urmărirea și măsurarea calității serviciilor;

Având în vedere Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 72/2011 si Hotararea Guvernului nr. 35/2012;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Acordul de Parteneriat între UAT Municipiul Iași și UAT Comuna Holboca în vederea implementarii proiectului „Reabilitarea infrastructurii de tramvai Iasi-Dancu” - Cod SMIS 127025, prevazut în Anexa nr.1 parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Se împuternicește domnul Mihai CHIRICA - Primarul Municipiului Iași să semneze, în numele și pentru Municipiul lasi, Acordul de Parteneriat între UAT Municipiul lasi și UAT Comuna Holboca.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului lași; Comunei Holboca; Direcției Implementare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană; Direcției Generale Tehnice și Investiții; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale; Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord - Est Piatra Neamț si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Implementare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană; Direcția Generală Tehnică și Investiții; Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Paul Corneliu Boisteanu

Consilier local,


Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 176 din 30 aprilie 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

25

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

0

Anexa nr. 1 la Hotararea Consiliului Local nr. 176/30.04.2020

privind aprobarea Acordului de Parteneriat între UAT Municipiul Iași și UAT Comuna Holboca în vederea implementarii proiectului „Reabilitarea infrastructurii de tramvai Iași

- Dancu” - Cod SMIS 127025

ACORD DE PARTENERIAT

intre UAT Municipiul Iași si UAT Comuna Holboca nr./2020

Avand in vedere:

 • -      Regulamentul (CE) nr.1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport de călători pe calea ferată și rutier și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr 1191/69 și nr 1107/70 (JO L 315/2007)";

 • -     Regulamentul (CE) nr.1071/2009 al Parlamentului European și al Comisiei de stabilire a unor norme comune privind condițiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupației de operator de transport rutier;

 • -      Directiva 2010/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 iulie 2010 privind cadrul pentru implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier și pentru interfețele cu alte moduri de transport;

 • -      Directiva 2009/33/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic;

 • -      Standardul EN 13816 pentru Transporturi - Logistică și Servicii - Transporturi Publice de Pasageri - definirea, urmărirea și măsurarea calității serviciilor;

 • -      Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

 • -      Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificarile si completarile ulterioare;

 • -      Faptul ca UAT Municipiul Iași este solicitantul proiectului „Reabilitarea infrastructurii de tramvai Iași - Dancu” - Cod SMIS 127025;

 • -     Proprietatea caii de rulare de pe raza UAT Comuna Holboca apartine in integralitate UAT Municipiul Iași , conform HCL nr. 72/2011 si HG nr.35/2012;

 • -      La nivelul UAT Comuna Holboca nu exista organizat serviciul de transport pentru realizarea transportului public pe caile de rulare tramvai, implicit nu exista un operator care sa aiba un contract incheiat cu autoritatea administratiei publice a Comunei Holboca in scopul efectuarii serviciului de transport public pentru realizarea transportului public pe caile de rulare tramvai;

 • -      În contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune in Municipiul Iasi, inregistrat sub numarul 100098/02.10.2018, se identifica traseul de tramvai nr. 3 Rond Dancu - Gara, cuprins in anexa 2 - Program de transport, respectiv competentele operatorului public al Municipiului Iasi in sensul prestarii serviciului de transport public local in comun pe traseul Iasi - Dancu;

 • -      Faptul ca acest traseu a primit aviz favorabil in cadrul contractului de delegare al Municipiului Iasi din partea Consiliului Concurentei - adresa nr.10569/02.10.2018, reconfirmat de Consiliul Concurentei prin adresa 4443/06.04.2020.

Partile,

UAT Municipiul Iasi, cu sediul în Iași, Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 11, 700064, telefon 0232/267582, fax 0232/211200, Cod Fiscal 4541580, Cont RO ........................., deschis la Trezoreria Iasi, reprezentata prin Primarul Municipiului Iasi, Mihai CHIRICA,

si

UAT Comuna Holboca cu sediul în Comuna Holboca, Judetul Iasi, strada Principala nr.40, 707250, Cod Fiscal                , telefon             , Cont RO

.............................., deschis la Trezoreria Iasi, reprezentata prin Primarul Comunei Holboca, Gheorghe STEFURAC,

Au convenit încheierea unui Acord de Parteneriat in vedere implementării proiectului „Reabilitarea infrastructurii de tramvai Iași - Dancu” - Cod SMIS 127025

1. Obiectul acordului de parteneriat

Obiectul acestui parteneriat este Asigurarea transportului public de calatori pe sina de catre Municipiul Iași, prin operatorul serviciului de transport public local SC Compania de Transport Public Iași SA, pe raza UAT Comuna Holboca, in baza contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul Iași, de a stabili drepturile și obligațiile părților, precum și responsabilitățile ce le revin în vederea implementarii proiectului: „Reabilitarea infrastructurii de tramvai Iași - Dancu” - Cod SMIS 127025, care este depus în cadrul Programului Operațional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 4 “Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”, Prioritatea de investiții 4e “Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare”, Obiectivul specific 4.1 “Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă”, precum și pe perioada de durabilitate și de valabilitate a contractului de finanțare.

Obligatiile partilor:

UAT Municipiul Iași:

J UAT Municipiul lasi nu va aduce atingere vreunei linii de iesire sau altor elemente auxiliare activitatii respective de pe teritoriul UAT Comuna Holboca;

J Sa initieze demersurile pentru implementarea proiectului „Reabilitarea infrastructurii de tramvai lasi - Dancu” - Cod SMIS 127025;

J Sa initieze demersurile si sa deruleze procedurile pentru atribuirea contractului de executie a lucrarilor, in conformitate cu dispozitiile Legii nr.98/2016 privind achizitiile publice;

J Reprezentantul legal al Municipiului Iași va semna toate documentele, inclusiv contractul de executie a lucrarilor cu ofertantul desemnat castigator in urma procedurilor de achizitie;

J Participa prin reprezentantii sai la supravegherea lucrarilor de executie;

J Asigura prin reprezentantii sai decontarea lucrarilor executate;

J Asigura creditele bugetare necesare achizitiei publice a lucrarilor de executie aferente proiectului „Reabilitarea infrastructurii de tramvai lasi - Dancu” - Cod SMIS 127025, precum si a altor cheltuieli specifice asociate acestui proiect sau a altor cheltuieli suplimentare care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului de lucrari si care pot aparea pe parcursul executiei lucrarilor;

J Receptioneaza documentatiile tehnice;

J Efectueaza receptia lucrarilor executate;

J Municipiul lasi va desemna operatorul de transport în baza contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune in Municipiul lasi, inregistrat sub numarul 100098/02.10.2018, pentru traseul de tramvai nr. 3 Rond Dancu - Gara, cuprins in anexa 2 - Program de transport, respectiv competentele operatorului public al Municipiului lasi in sensul prestarii serviciului de transport public local in comun pe traseul lasi - Dancu.

J Are obligația să mențină proprietatea imobilului reabilitat, a bunurilor achiziționate (mijloace de transport în comun) și natura activității pentru care s-a acordat finanțare, pe o perioadă de cel puțin 5 ani de la data efectuării plății finale/de dare în exploatare și să asigure exploatarea și întreținerea în această perioadă.

UAT Comuna Holboca:

J Asigura operabilitatea transportului public local pe lungimea de 521 ml cale dubla (1,102 Km cale simpla), amplasata pe raza comunei Holboca, formata din segmentul de intrare pe teritoriul administrativ al Comunei Holboca si rondul de intoarcere, pe o perioadă de cel puțin 5 ani de la data finalizarii Contractului de finantare.

J UAT Comuna Holboca nu va aduce atingere vreunei linii de iesire sau altor elemente auxiliare activitatii respective de pe teritoriul UAT Municipiul Iasi;

Durata acordului:

Perioada de valabilitate a acordului de parteneriat începe la data semnării de catre ambele parti și încetează la data la care Contractul de Finanțare aferent proiectului își încetează valabilitatea. Prelungirea perioadei de valabilitate a contractului de finanțare conduce automat la extinderea Perioadei de valabilitate a prezentului acord.

Răspunderea pârtilor:

Partile isi asuma intreaga raspundere privind realizarea acordului de asociere, corespunzator cu obligatiile care revin fiecarei parti.

Partile isi asuma responsabilitatea in fata tertilor, inclusiv raspunderea pentru fapte sau prejudicii de orice fel cauzate in limita derularii prezentului acord.

Prezenta asociere va produce efecte juridice exclusiv in scopul implementarii proiectului: „Reabilitarea infrastructurii de tramvai Iasi - Dancu” - Cod SMIS 127025 si nu va fi utilizat de niciuna dintre parti in alt scop.

Forta majora:

Forta majora, asa cum este definita prin lege, apara de raspundere partea care o invoca in termen.

Forta majora exonereaza partile de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul acord, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.

Forta majora trebuie anuntata in scris in termen de 5 zile de la data aparitiei ei, iar la disparitia fortei majore, tot in termen de 5 zile trebuie transmisa o notificare scrisa.

Soluționarea litigiilor:

Partile vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea prezentului acord.

Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, partile nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze de catre instantele judecatoresti din Romania.

încetarea Acordului de Parteneriat:

Acordul de Parteneriat inceteaza dupa expirarea perioadei de durabilitate a proiectului „Reabilitarea infrastructurii de tramvai Iași - Dancu” - Cod SMIS 127025.

Prin reziliere de drept invocata de una dintre parti in caz de neindeplinire sau indeplinire defectuoasa a obligatiilor asumate de cealalta parte.

Prin denuntarea unilaterala de catre una dintre parti in cazul aparitiei unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii acordului. Partea care denunta acordul trebuie sa notifice in scris acest lucru, celeilalte parti.

Prin acordul scris al partilor.

Dispoziții finale:

Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului acord, trebuie sa fie transmisa in scris.

Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul primirii.

Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii.

Prezentul Acord de Parteneriat se poate completa ulterior prin act aditional.

Prezentul acord a fost încheiat astazi în 2 (doua) exemplare originale,

cate unul pentru fiecare parte.

U.A.T. MUNICIPIUL IASI                      U.A.T. COMUNA HOLBOCA

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Paul Corneliu Boisteanu Consilier local,