Hotărârea nr. 175/2020

HOTĂRÂRE privind aprobarea Acordului de Parteneriat între Municipiul Iași și Direcția Regională de Metrologie Legală Bacău

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Acordului de Parteneriat între Municipiul Iași și Direcția Regională de Metrologie Legală Bacău

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 30 aprilie 2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere votul nominal exprimat de consilierii locali prin platforma online de videoconferinta ;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 41561/29.04.2020 întocmit de către DirecțiaTehnică și Servicii Comunitare;

Având în vederea dresa nr.1866/29.04.2020 a Direcției Regionale de Metrologie Legală Bacău din cadrul Biroului Român de Metrologie Legală, înregistrată la Primăria Municipiului Iași sub numărul 41526/29.04.2020;

Având în vedere Hotărârea de Guvern nr. 193/28.02.2002 privind organizarea și funcționarea Biroului Român de Metrologie Legală;

Având în vedere Legea nr. 572/2001 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.18/1999 privind trecerea Biroului Român de Metrologie Legală din subordinea Guvernului în subordinea Ministerului Industriei și Comerțului;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 212/2018 privind însușirea inventarului domeniului public al Municipiului Iași, reactualizat;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Acordul de Parteneriat între Municipiul Iași și Direcția Regională de Metrologie Legală Bacău, pentru o perioadă de 5 ani, prevăzut în Anexanr.1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se împuternicește Primarul Municipiului Iași să semneze în numele și pentru Municipiul Iași, Acordul de Parteneriat ce se va încheia în baza prezentei hotărâri.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Tehnice și Servicii Comunitare; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale; Direcției de Evidența a Patrimoniului Public și Privat și Direcției Regională de Metrologie Legală Bacău si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Tehnică și Servicii Comunitare; Direcției de Evidența a Patrimoniului Public și Privat și Direcției Regională de Metrologie Legală Bacău.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Paul Corneliu Boisteanu              Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Consilier local,

Nr. 175 din 30 aprilie 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

25

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

0

Anexa 1

la H.C.L nr. 175/30.04.2020 privind aprobarea Acordului de Parteneriat între Municipiul Iași și Direcția Regională de Metrologie Legală Bacău

ACORD DE PARTENERIAT nr./2020

 • A. Între:

MUNICIPIUL IAȘI, cu sediul în Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt Nr.11, cod poștal 700064, localitatea Iași, județul Iași, Cod Fiscal: 4541580, cont , deschis la Trezoreria Iași, telefon 0232-211215, fax 0232-211200, reprezentată legal prin Primar Mihai CHIRICA,

Și

DIRECȚIA REGIONALĂ DE METROLOGIE LEGALĂ BACĂU cu sediul în STRADA Erou Gheorghe Nechita nr.2, Bacău, România, cont, reprezentată prin Director ing. Vlad Ștefan IONESCU și ec. Roxana ANDRIEȘ,

denumiți în continuare Parteneri,

se încheie următorul acord de parteneriat:

 • B. OBIECTUL ACORDULUI DE PARTENERIAT

Obiectul prezentului acord de parteneriat îl constituie colaborarea părților în vederea punerii în funcțiune în Municipiul Iași a unei instalații pentru verificarea metrologică a unor mijloace de măsurare ( cu diametru până la 200 mm).

 • C. DURATA ACORDULUI

Prezentul acord de parteneriat intră în vigoare la data semnării lui de ambele părți și este valabil 5(cinci) ani. Prelungirea prezentului acord se va face cu acordul părtilor implicate.

 • D. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Municipiul Iasi:

Va da în folosință gratuită spațiul de 90 mp rămas disponibil în punctul termic PT 2 Păcurari, situat în șoseaua Păcurari nr.27, identificat în planul de situație anexă, către Direcția Regională de Metrologie Legală Bacău pentru Serviciul Județean de Metrologie

Legală Iași, pe o perioadă de 5(cinci) ani.

Direcția Regională de Metrologie Legală Bacău:

 • 1. Va suporta contravaloarea utilităților aferente spațiului dat în folosință gratuită;

 • 2. Va efectua în mod gratuit verificarea metrologică a contorilor de apă rece și caldă, a contorilor de energie termică aflați în proprietatea Municipiului Iași, în baza solicitărilor scrise transmise în acest sens.

 • 3. Va obține în numele și pe cheltuiala sa avizele/autorizațiile necesare.

 • 4. Va efectua lucrările de amenajare a spațiului dat în folosință gratuită și va suporta costurile acestora.

 • 5. Va încheia cu deținătorii de utilități contracte de furnizare apă, canalizare, energie electrică, energie termică , etc.

 • E. FORȚA MAJORĂ

Forța majoră este orice împrejurare independentă de voința părților, imprevizibilă și insurmontabilă, intervenită după data încheierii prezentului Acord de Parteneriat și care împiedică executarea acestuia.

Sunt considerate cazuri de forță majoră, în sensul acestui articol, împrejurări care includ, dar nu se limitează la: război, revoluție, cutremur, incediu, mari inundații, apariția unor dispoziții legale care impiedică executarea acordului etc.

Nici una din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor asumate prin prezentul acord, dacă neexecutarea este generată de un caz de forță majoră.

Partea care invocă forța majoră trebuie să anunțe cealaltă parte în termen de 2 zile calendaristice de la data apariției respectivului caz de fortă majoră și să-i comunice actele doveditoare în cel mult 5 zile calendaristice de la aceeași dată.

Partea care invocă forța majoră trebuie să-i comunice de îndată celeilalte părți data încetării cazului de forță majoră.

 • F. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

Părțile vor face toate demersurile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea prezentului acord.

Dacă părțile nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență privind interpretarea, executarea sau derularea prezentului contract, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești din România, competente potrivit dreptului comun.

 • G. CLAUZE FINALE

Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului acord, trebuie să fie transmisă în scris. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

Notificarile verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părți dacă nu sunt confirmate prin intermediul oricarei modalități care asigură confirmarea.

Părțile au obligația să comunice orice modificare intervenită privind datele menționate în preambulul prezentului acord, în termen de maximum 48 de ore de la data modificării.

Prezentul acord nu poate fi modificat în perioada lui de valabilitate fără acordul ambilor parteneri. Orice modificare în acest sens se va consemna într-un act adițional care devine parte integrantă a acordului de parteneriat.

Prezentul acord încheiat azi pentru fiecare parte.


MUNICIPIUL IAȘI


................................în două exemplare originale, câte unul

DIRECȚIA REGIONALĂ DE METROLOGIE LEGALĂ BACĂU

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Paul Corneliu Boisteanu Consilier local,