Hotărârea nr. 174/2020

HOTĂRÂRE privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Hotararii Consiliului Local nr. 105 /31.03.2020 referitoare la adoptarea Planului de măsuri în vederea prevenirii și combaterii răspândirii COVID-19

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Hotararii Consiliului Local nr. 105 /31.03.2020 referitoare la adoptarea Planului de măsuri în vederea prevenirii și combaterii răspândirii COVID-19

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 30 aprilie 2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Social - Culturala, Invatamant si Culte a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Pentru Munca si Protectia Sociala a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Pentru Protectia Mediului, Turism si Agricultura a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Sanatate, Familie si Protectia Copilului a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Pentru Tineret si Sport a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Pentru Amenajarea Teritoriului si Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere votul nominal exprimat de consilierii locali prin platforma online de videoconferinta ;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 38188/10.04.2020, întocmit de Direcția Exploatare Patrimoniu;

Având în vedere Decretul nr. 195/16.03.2020, privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României;

Având în vedere Ordonanța Militară nr. 1 din 17.03.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii a COVID-19;

Având în vedere Ordonanța Militară nr. 2 din 21.03.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii a COVID-19;

Având în vedere Ordonanța Militară nr. 3 din 24.03.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii a COVID-19;

Având în vedere prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere Hotararea Consiliului Local nr. 179 / 24.04.2019 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale și a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2020;

Având în vedere Hotararea Consiliului Local nr. 105 / 31.03.2020 privind adoptarea planului de măsuri în vederea prevenirii și combaterii răspândirii COVID-19;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se îndreaptă eroarea materială din cuprinsul Hotararii Consiliului Local nr. 105 / 31.03.2020, în sensul că art. 6 pct.c) va avea următorul cuprins: “ Beneficiază de scutire/reducere la plata taxelor prevăzute în Anexa nr.4.1.1 pct.1 din Hotararea Consiliului Local nr. 179/2019, datorate la bugetul local de către comercianții care își desfășoară activitatea în module, chioșcuri, porticuri, rulote, terase sezoniere, comercianți flori naturale, automate, alte structuri de vânzare, frigete / frigidere / lăzi frigorifice sezoniere, după cum urmează:

c 1) Cu un procent de 50% din taxele datorate în cazul în care aceștia și-au întrerupt parțial activitatea datorită stării de urgență;

c 2) Cu un procent de 100% din taxele datorate în cazul în care aceștia și-au întrerupt total activitatea pe perioada stării de urgență.

Pentru a beneficia de scutirea/reducerea taxelor pe perioada stării de urgență aceștia vor prezenta următoarele documente: o solicitare scrisă în acest sens, certificatul de situație de urgență* emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri (după caz)”.

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale; Direcției Exploatare Patrimoniu si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale; Direcția Exploatare Patrimoniu.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Paul Corneliu Boisteanu              Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Consilier local,

Nr. 174 din 30 aprilie 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

25

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

0