Hotărârea nr. 171/2020

HOTĂRÂRE privind aprobarea documentatiei tehnice si a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul ”Alei Monumentul Eroilor 1916 Cimitir Eternitatea”

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației tehnice si a indicatorilor tehnico -economici pentru obiectivul ”Alei Monumentul Eroilor 1916, Cimitir Eternitatea”

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 30 aprilie 2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere votul nominal exprimat de consilierii locali prin platforma online de videoconferinta ;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 40439 / 24.04.2020 întocmit de către DirecțiaTehnică și Servicii Comunitare;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 40443/ 24.04.2020 întocmit de către DirecțiaTehnică și Servicii Comunitare;

Având în vedere prevederile Hotărârii de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Studiul de Fezabilitate elaborat de SC Gelicons S.R.L. pentru obiectivul “Alei Monumentul Eroilor 1916, Cimitir Eternitatea”;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă documentatia tehnica si indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul ”Alei Monumentul Eroilor 1916, Cimitir Eternitatea”, prevăzuți in Anexa nr.1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Orice dispoziție contrară prezentei își încetează aplicabilitatea.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Tehnice și Dezvoltare; Direcției Tehnice și Servicii Comunitare; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale; Direcției de Evidența a Patrimoniului Public și Privat; Direcției de Exploatare Patrimoniu si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare; Direcția Tehnică și Servicii Comunitare; Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Paul Corneliu Boisteanu              Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Consilier local,

Nr. 171 din 30 aprilie 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

0

Anexa nr.1 la H.C.L. nr. 171/30.04.2020 privind aprobareadocumentatiei tehnice si a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul ”Alei Monumentul Eroilor 1916,

Cimitir Eternitatea”

  • A. Indicatori financiari:

Valoare totala investiție:289.969,92lei cu TVA,respectiv

243.672,20lei fara TVA

  • B. Indicatori fizici:

Suprafata alei betonate= 307,12 mp

Platforma monument = 342,88 mp

  • C. Durata estimată executie lucrari : 6 luni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Paul Corneliu Boisteanu Consilier local,