Hotărârea nr. 170/2020

HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării directe a terenului în suprafaţă de 124 mp din Iaşi Bulevardul Poitiers FN aparţinând domeniului privat al Municipiului Iaşi având nr. cadastral 148715 înscris în cartea funciară 148715 Iaşi

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea vânzării directe a terenului în suprafață de 124 mp din Iași, Bulevardul Poitiers FN, aparținând domeniului privat al Municipiului Iași, având nr. cadastral 148715, înscris în cartea funciară 148715 Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 30 aprilie 2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere votul nominal exprimat de consilierii locali prin platforma online de videoconferinta ;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 19562 din 16.01.2020 întocmit de către Direcția Exploatare Patrimoniu;

Având în vedere Adresa nr. 60663 din 13.06.2018 prin care doamna Thabet Mona Lisa, solicită cumpărarea terenului situat în Iași, Bd. Poitiers, FN, județul Iași, având nr. cadastral 148715, înscris în cartea funciară nr. 148715, în suprafață de 124 mp, pentru care a fost încheiat contractul de concesiune nr. 10324/26.01.2017;

Având în vedere Contractul de concesiune nr. 10324 din 26.01.2017 și chitanța seria 95060/2018 nr. 0267206 din 02.11.2018 privind plata anticipată a contractului de concesiune până la data de 25.01.2027;

Având în vedere Raportul de evaluare nr. 19455 din 17.02.2020 întocmit de evaluator autorizat ANEVAR Bulau Vlad, conform contractului de prestari servicii 74533 din 04.07.2019;

Având în vedere Procesul verbal nr. 88195 din 03.09.2018 al Comisiei de analiză a solicitărilor de cumpărare a unor bunuri imobile aflate în proprietatea Municipiului Iași, constituită prin Dispoziția 81/11.01.2018;

Având în vedere Raportul nr. 21450 din 20.02.2020 al Comisiei de oportunitate constituită prin Dispoziția 1605/25.06.2018;

Având în vedere Extrasul de carte funciară de informare nr. 148715 Iasi din 25.09.2019 privind inscrierea in cartea funciara a constructiei C1 CF 148715 ;

Având în vedere Hotararea Consiliului Local nr. 211 din 30 mai 2018 privind însușirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iași ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă vânzarea directă a terenului în suprafață de 124 mp din Iași, Bulevardul Poitiers FN, aparținând domeniului privat al Municipiului Iași, având nr. cadastral 148715, înscris în cartea funciară 148715 Iași

Art. 2. Conform art. 363, alin. 6 din OUG 57/2019, prețul minim de vânzare, va fi valoarea cea mai mare dintre prețul de piață determinat prin raport de evaluare întocmit de evaluatori persoane fizice sau juridice, autorizați și valoarea de inventar a imobilului.

Art. 3. Se însușește raportul de evaluare nr. 19455 din 17.02.2020, întocmit de BULAU VLAD, în baza contractului de servicii de evaluare bunuri imobile nr. 74533 din 14.07.2019, încheiat cu Municipiului Iași, pentru terenul situat în Iași, Bd. Poitiers, Fn, având nr. cadastral 148715, înscris în cartea funciară 148715 Iași, în suprafată de 124 mp, care stabilește prețul de 135 euro/mp, respectiv de 16.740 euro pentru întreaga suprafață de 124 mp, echivalentul a 77.940 lei la cursul BNR de 1 Euro=4,6559 Ron din data de 21.09.2018.

Art. 4. Comisia de vânzare constituită potrivit HCL nr. 222 din 23 iunie 2017, cu modificările și completările ulterioare, va vinde prin negociere directă cu proprietarul construcției, terenul în suprafață de 124 mp din Iași, Bd. Poitiers, FN, având nr. cadastral 148715, înscris în cartea funciară 148715 Iași, la un preț ce nu poate fi mai mic decât valoarea cea mai mare dintre prețul de piață determinat prin raport de evaluare însușit la art. 3 și valoarea de inventar a imobilului.

Vânzarea acestui teren este scutită de TVA, conform prevederilor art. 292, alin.(2), lit f) și g) din Legea 227/2015, privind codul fiscal.

Art. 5. Proprietarul construcției edificate pe acest teren va beneficia de dreptul de preempțiune prevăzut de art. 364 din oUg. Nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

Art. 6. În situația în care proprietarul construcției nu cumpără terenul având datele de identificare prevăzute la art. 1, atunci acesta va fi înstrăinat în urma unei licitații publice. Caietul de sarcini va fi întocmit de comisia numită la art. 3 al prezentei hotărâri.

Art. 7. Cheltuielile privind întocmirea în forma autentică a contractului de vânzare vor fi suportate de cumpărător.

Art. 8. Se împuternicește Primarul Municipiului Iași să semneze contractul de vânzare/cumpărare. Achitarea integrală a contravalorii terenului se va face în termen de 45 zile calendaristice de la data încheierii procesului verbal de vânzare.

Art. 9. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Exploatare Patrimoniu; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale ; Doamnei Thabet Mona Lisa, si Instituției Prefectului Județului Iași

Art. 10. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Exploatare Patrimoniu; Direcția Generala Economică și Finanțe Publice Locale.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Paul Corneliu Boisteanu

Consilier local,


Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 170 din 30 aprilie 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

0