Hotărârea nr. 169/2020

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA SERG. GRIGORE IOAN NR. 7 NUMAR CADASTRAL 157570 157571 (3583/2)/2 130718 157509 159764 157508 3583/24 3583/25 3583/26 157496 157566 3583/50 157348 157654 3583/52 358/53 3583/54 132233 132226 3583/55 3583/56 159761 (3583/43)/2 150060 132227 161470 132228 3583/63 3583/62 3583/60 3583/59 3583/58 3583/108 3583/107 3583/106 3583/61 140717 153429 140600 161471 intocmit in vederea construirii unui ansamblu residential persoana juridica

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA SERG. GRIGORE IOAN, NR. 7, NUMAR CADASTRAL 157570, 157571, (3583/2)/2, 130718, 157509, 159764, 157508, 3583/24, 3583/25, 3583/26, 157496, 157566, 3583/50, 157348, 157654, 3583/52, 358/53, 3583/54, 132233, 132226, 3583/55, 3583/56, 159761, (3583/43)/2, 150060, 132227, 161470, 132228, 3583/63, 3583/62, 3583/60, 3583/59, 3583/58, 3583/108, 3583/107, 3583/106, 3583/61, 140717, 153429, 140600, 161471, intocmit in vederea construirii unui ansamblu residential, persoana juridica

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 30 aprilie 2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare si Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere votul nominal exprimat de consilierii locali prin platforma online de videoconferinta ;

Având învedere certificatul de urbanism nr. 3780 din 08.11.2018 eliberat de Primăria Municipiului Iași;

Având în vedere cererea nr.115687 din 24.10.2019 depusa de SC COMAT SA;

Având în vedere avizele obținute și studiile întocmite : studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

Având în vedere avizul de oportunitate 991 din 31.01.2019;

Avand in vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi din data de 13.04.2020;

Avand in vedere avizul Arhitectului Sef nr. 128/11.03.2020;

Avand in vedere avizele : 25556/2019 emis de Apavital, 313/2019 emis de CFR SA, 58925/2019 emis de Comisia Municipala de Circulatie, 6047315077/2019 si 6047298489/2019 emise de Delgazgrid, 19006048/2019 emis de Veolia Energie Iasi, 58924/2019 emis de Serviciul GIS Cadastru, 681534/2019 emis de Biroul Rutier, 1241/2019 si 1240/2019 emise de ISU Iasi, 543/2019 emis de Telekom Romania Communications SA, 9122/2019 emisa de CTP Iasi, 7435/2019 emis de APM Iasi, 23822/2019 emis de DSP Iasi.

Având în vedere referatul de aprobare intocmit de Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;

Având în vedere dispozițiile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

Având în vedere dispozițiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul - cadru al Planului Urbanistic Zonal;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă Planul Urbanistic Zonal IASI, STRADA SERG. GRIGORE IOAN, NR. 7, NUMAR CADASTRAL 157570, 157571, (3583/2)/2, 130718, 157509, 159764, 157508, 3583/24, 3583/25, 3583/26, 157496, 157566, 3583/50, 157348, 157654, 3583/52, 358/53, 3583/54, 132233, 132226, 3583/55, 3583/56, 159761, (3583/43)/2, 150060, 132227, 161470, 132228, 3583/63, 3583/62, 3583/60, 3583/59, 3583/58, 3583/108, 3583/107, 3583/106, 3583/61, 140717, 153429, 140600, 161471, intocmit in vederea construirii unui ansamblu residential, persoana juridica.

 • (2) Suprafața terenului studiat prin PUZ este de 22626,00 mp.

 • (3) INDICATORI URBANISTICI:

 • • H max = 75,0 m masurat de la cota terenului natural (CTN) in aria construibila, regim de inaltime P+M+18E;

 • • POT max = 50 %;

 • • CUT max = 4mp.ADC/mp.teren;

 • • Spatii verzi =minim 6259,60mp.

 • • Locurile de parcare vor fi amenajate in subteran (1207), suprateran vor fi amenajate locuri de parcare doar pentru vizitatori;

 • • Solutia de parcare subterana se va studia la faza de autorizare a constructiei, in conformitate cu legislatia in vigoare.

Numarul de niveluri de subsol se va stabili functie de solutia de parcare si de necesarul de locuri in conformitate cu HCL 425/2007.

 • (4) AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE ALINIERE

Regimul de aliniere al construcției este reprezentat în planșa de reglementări cu linie roșie punctată, preluand aliniamentul existent al cladirii situate la sud est de amplasamentul studiat.

 • •      Clădirile vor fi retrase de la aliniamentul stabilit prin regulamentul PUZ și pot avea “ieșinduri” (console, bowindou-ri,etc.) și retrageri locale în funcție de studiul volumelor construite.

AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SIPOSTERIOARE ALE PARCELELOR

Regimul de aliniere posterior al clădirilor a fost stabilit la minim 2,40 m fata de limita de proprietate.

Regimul de aliniere lateral al cladirilor:

 • - 5,05 m fata de limita de sud;

 • - 17,40 m fata de limita de nord.

În toate cazurile se va ține seama de condițiile de protecție față de incendiu și alte norme tehnice specifice.

 • (5) Accesul pe proprietate se va realiza din STRADA SERG.

GRIGORE IOAN.

 • (6) IMPREJMUIRI

Nu se admite utilizarea sub nici o forma a sârmei ghimpate sau a împrejmuirilor din zidărie.

Separarea proprietatilor se poate face cu gard viu din arbusti, nu sunt admise imprejmuiri opace.

 • (7) Plansa de reglementari urbanistice U2 si regulamentul local de urbanism sunt anexa si fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 7 ani de la data aprobării.

Art. 3. Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construire, pe cheltuiala beneficiarului.

Art. 4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Arhitectura si Urbanism; Consiliului Judetean Iasi, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi; Solicitantului si Instituției Prefectului Județului Iasi

Art. 5. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Arhitectură si Urbanism - Serviciul Autorizare Construcții.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Paul Corneliu Boisteanu              Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Consilier local,

Nr. 169 din 30 aprilie 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

0