Hotărârea nr. 168/2020

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI CALEA CHISINAULUI NR. 22 NUMAR CADASTRAL 149110 întocmit pentru construire ansamblu cu functiuni mixte pe teren proprietate persoana juridica

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, CALEA CHISINAULUI NR. 22, NUMAR CADASTRAL 149110 întocmit pentru construire ansamblu cu functiuni mixte pe teren proprietate, persoana juridica

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 30 aprilie 2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare si Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere votul nominal exprimat de consilierii locali prin platforma online de videoconferinta ;

Având în vedere certificatul de urbanism nr. 6 din 03.01.2019 eliberat de Primăria Municipiului Iași;

Având în vedere cererea nr. 126657 din 20.11.2019 depusa de SC TEBA IASI INDUSTRY SRL prin S.C. PK EBONY S.R.L.;

Având în vedere studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

Având în vedere avizul de oportunitate 1004 din 27.03.2019;

Avand in vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi din data 24.02.2020;

Avand in vederea vizul Arhitectului Sef nr. 123 din 26.02.2020;

Avand in vederea vizele: nr. 8/19.08.2019 si adresa 9876/2019 emise de Agenția pentru Protectia Mediului Iasi, nr. 6690/12.03.2019 emis de SC APAVITAL SA, nr. 6045546074/19.03.2019 emis de Delgazgrid S.A., nr. 1190/13.02.2019 emis de Delgazgrid SA, nr. 122/25.02.2019 emisa de Telekom Romania Communications SA -Iasi,nr. 2827/13.02.2019 emis de Compania de Transport Public iasi SA, nr. 19001594/04.03.2019 emis de Veolia Energie Iasi, nr. 1113/19/SU-IS/12.03.2019 emis de ISU Iasi (securitatea la incendiu), nr. 1112/19/SU-IS/12.03.2019 emis de ISU Iasi (protectiacivila), nr. 6223/01.04.2019 emis de Directia de Sanatate Publica Iasi, nr. 50298/28.06.2019 si 124368/2019 emise de Comisia de Circulatie din cadrul Primariei Municipiului Iasi, nr. 951170/SR/18.06.2019 emis de Biroul Rutier din cadrul Politiei Municipiului Iasi (MAI), proces - verbal incheiat in data de 18.06.2019 de catre DRDP Iasi, nr. 2990/29.06.2019 emis de DRDP Iasi - Sectia Drumuri Nationale Iasi, nr. 1/9862/04.07.2019 emis de CNAIR - Serviciul Tehnic, CTE si PMS, nr. 18558/06.05.2019 emis de Serviciul GIS Cadastru, nr. 6506/LH/17.04.2019 emis de Administratia Nationala “ApeleRomane”, nr. 6211/449/09.05.2019 emis de Autoritatea Aeronautica Civila Romana, nr. 15994/2019 si 85691/2019 emise de CNAIR SA,

Având în vedere referatul de aprobare intocmit de Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;

Având în vedere dispozițiile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

Având în vedere dispozițiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul - cadru al Planului Urbanistic Zonal;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă Planul Urbanistic Zonal IASI, CALEA CHISINAULUI NR. 22, NUMAR CADASTRAL 149110, întocmit pentru construire ansamblu cu functiuni mixte pe teren proprietate, persoana juridica.

 • (2) Suprafața terenului reglementat prin PUZ este de 98.900,00 mp.

 • (3) INDICATORI URBANISTICI:

 • •  Hmax = 105,00 m masurata din punctul cel mai inalt al terenurului natural in zona construita, regim de inaltime 3S+P+25E;

 • • POT max = 45 %;

 • • CUT max = 4,0 mp.ADC/mp.teren;

 • •  Spatii verzi minim 15%;

 • (4) AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE ALINIAMENT

 • - retragerea minima fata de aliniamentul strazii Calea Chisinaului va fi de 10,00 m, conform plansei de Reglementari Urbanistice;

 • - retragerea minima fata de aliniamentul strazii Atelierului va fi de 10,00 m, conform plansei de Reglementari Urbanistice;

 • - retragerea minima fata de aliniamentul strazii Al. O. Teodoreanu va fi de 10,00 m, conform plansei de Reglementari Urbanistice;

 • - retragerea minima fata de aliniamentul strazii Bularga va fi de 10,00 m, conform plansei de Reglementari Urbanistice.

AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

 • - regimul de construire poate fi izolat, cuplat sau se admit extinderi ale cladirii existente autorizate in baza prezentului P.U.Z.;

 • - forma si pozitiacladirilor in incinta amplasamentului se vor definitiva la faza D.T.A.C.;

 • - in cazul retragerii față de limitele laterale nu vor fi lăsate calcane vizibile din circulațiile publice (sau vor fi tratate arhitectural);

 • - in cazul dezmembrarii terenului aferent circulatiei din zona centrala a planului de Ilustrare si cedarii acestuia domeniului public, retragerea caldirilor fata de zona carosabila va fi de minim 10,00 m;

 • - se considera limita laterala, limita fata de latura vestica (proprietati private);

 • - retragerea minima fata de limita laterala vestica a parcelei va fi de 12,00 m, conform plansei de Reglementari Urbanistice; retragerea fata de limita laterala a NR. CAD 149109 va fi de minim 10,00 m, conform plansei de Reglementari Urbanistice;

 • - se considera limita posterioara, distanta de aproximativ 120 m, pe limita sudica de proprietate (de la limita laterala Vestica pana in dreptul NR. CAD 149109);

 • - retragerea minimă față de limita posterioară a parcelei va fi de 12,00 m, conform plansei de Reglementari Urbanistice.

 • (5) CIRCULATII SI ACCESE

Accesul auto si pietonal se face pe Calea Chisinaului si str. Atelierului;

 • (6) ÎMPREJMUIRI

 • - indicarea limitelor de proprietate a terenului poate fi realizată și prin diferențierea tratării pavajelor față de trotuare și prin împrejmuiri construite și/sau gard viu compact, jardiniere, elemente decorative; spre Calea Chisinaului delimitarea spatiului public de cel privat se poate realiza si prin garduri vii, bolarzi metalici, etc.

 • - gardurile dintre proprietăți se recomandă să aibă înălțimea de maxim 2,50 m;

 • (7) Plansa de reglementari urbanistice U.05 si regulamentul local de urbanism sunt anexa si fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 7 ani de la data aprobării.

Art. 3. Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construire, pe cheltuiala beneficiarului.

Art. 4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Arhitectura si Urbanism; Consiliului Judetean Iasi, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi; Solicitantului si Instituției Prefectului Județului Iasi

Art. 5. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Arhitectură și Urbanism - Serviciul Autorizare Construcții.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Paul Corneliu Boisteanu

Consilier local,


Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 168 din 30 aprilie 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

22

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

0