Hotărârea nr. 167/2020

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI BULEVARDUL METALURGIEI NR. 4 NUMAR CADASTRAL 120040 120066 Intocmit in vederea construirii unui ansamblu de birouri locuinte si servicii conexe persoana juridica

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, BULEVARDUL METALURGIEI NR. 4, NUMAR CADASTRAL 120040, 120066 Intocmit in vederea construirii unui ansamblu de birouri, locuinte si servicii conexe, persoana juridica

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 30 aprilie 2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare si Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere votul nominal exprimat de consilierii locali prin platforma online de videoconferinta ;

Având în vedere certificatul de urbanism nr. 256 din 25.01.2018 eliberat de Primăria Municipiului Iași;

Având în vedere cererea nr. 79673 din 03.08.20187 depusa de SC DAILY GROUP SRL;

Având în vedere avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

Având în vedere avizul de oportunitate nr. 828 din 20.03.2018;

Avand in vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi din data de 16.01.2020;

Avand in vedere avizul Arhitectului Sef nr. 81 din 09.10.2019;

Avand in vedere avizele: 30062/2019 emis de Consiliul Judetean Iasi, 28123/2018 emis de Apavital, 6041737784/2018 si 4323/2018 emise de Delgazgrid, 5798/2018 emis de Veolia, 695/2018 emis de telekom Romania Communications, 26721/2018 emis de Salubris, 9156/2018 emis de CTP Iași, 60096/2018 emis de Comisia Municipala de Circulație, 778678/2018 emis de Biroul Rutier, 1224/2018 si 1225/2018 emise de ISU lasi, 19769/2018 emis de DSP, 60095/2018 emis de Serviciul GIS Cadastru, 51/541/2019 emis de CFR 2306/2018 emis de AFER, 6/2019 emis de ANPM,

Având în vedere referatul de aprobare nr. 7426/ 21.01.2020 intocmit de Direcția Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 350/2001 privin damenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul - cadru al Planului Urbanistic Zonal;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă Planul Urbanistic Zonal IASI, BULEVARDUL METALURGIEI NR. 4, NUMAR CADASTRAL 120040, 120066 Intocmit in vederea construirii unui ansamblu de birouri, locuinte si servicii conexe, persoana juridica;

 • (2) Suprafața terenului reglementat prin PUZ este de 38.139,00mp;

 • (3) INDICATORI URBANISTICI:

• H max = 115,00 m masurat de la CTN la atic, regim de inaltime 2S+P+M+25E;

 • • POT max = 40 %;

 • • CUT max = 4,0 mp.ADC/mp.teren;

 • • Spatii verzi amenajate = 35%.

 • (4) AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT

Clădirile se vordispuneretras de la aliniament conform poziției pe amplasament.

Regimul de aliniere stradal propus va fi de 0,0 m, respectiv 18,40 m față de limitele terenului spreBulevardul Metalurgiei.

Se admite ieșirea balcoanelor și a consolelor peste trotuarele și benzile de circulație din interiorul parcelei studiate.

AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE ȘI POSTERIOAREALE PARCELELOR

Se va respecta edificabilul propus în planșa de Reglementări urbanistice.

Aliniamentele fața de limitele proprietății vor fi: la Nord între 13,0 m și 30,0 m, la Est între 9,30 m și 9,70 m, iar la Sud între 9,20 m și 16,30 m.

Coordonatele zonei edificabile (cf. Planșa U.2):

Puncte

Coordonate Stereo 70

1

698843,300

630697,868

2

699176,217

630839,530

3

699164,636

630773,433

4

698831,500

630831,814

 • (5) CIRCULATII SI ACCESE

Accesul carosabil se va realiza din bulevardul Metalurgiei, din partea de vest a amplasamentului.

 • (6) ÎMPREJMUIRI

Se vor respecta următoarele reguli:

 • • se recomandă garduri cu soclu la nivelul solului, iar partea superioară de 1,50 m (panouri transparente fixate pe stâlpi metalici), dublate spre interior cu gard viu (sau numai gard viu);

 • • se pot adopta, acolo unde este cazul, soluții de împrejmuire prin folosirea elementelor demobilier urban (jardiniere, banchete, panouri publicitare, etc.).

 • (7) Plansa de reglementari urbanistice si regulamentul local de urbanism sunt anexa si face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 7 ani de la data aprobării.

Art. 3. Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construire, pe cheltuiala beneficiarului.

Art. 4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Arhitectura si Urbanism; Consiliului Judetean lasi, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara lasi; Solicitantului si Instituției Prefectului Județului lasi

Art. 5. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Arhitectură si Urbanism - Serviciul Autorizare Construcții.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Paul Corneliu Boisteanu              Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Consilier local,

Nr. 167 din 30 aprilie 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

0