Hotărârea nr. 166/2020

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA TREI FANTANI NR. 46 NUMAR CADASTRAL 155225 întocmit în vederea construirii unui ansamblu industrial cu spatii de depozitare productie birouri si show-room persoana juridica

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA TREI FANTANI NR. 46, NUMAR CADASTRAL 155225 întocmit în vederea construirii unui ansamblu industrial cu spatii de depozitare productie birouri si show-room, persoana juridica

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 30 aprilie 2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare si Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere votul nominal exprimat de consilierii locali prin platforma online de videoconferinta ;

Având în vedere certificatele de urbanism nr. 3583 din 23.10.2017 si 421/20.02.2020 eliberate de Primăria Municipiului Iași;

Având în vedere cererea nr. 83939 din 31.07.2019 depusa de SC DMYTH ART SRL;

Având în vedere avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

Având în vedere avizul de oportunitate nr. 832 din 20.03.2018;

Avand in vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi din data de 19.09.2019;

Avand in vedere avizul Arhitectului Sef din 18.12.2019;

Avand in vedere avizele: 16791/2018 emis de Apavital, 604385113/2018 si 2710/2018 emise de Delgazgrid, 446/2018 emise de Telekom Romania Communications, 1216/2019 si 1217/2019 emise de ISU Iasi, 13933/2018 emis de DSP Iași, 2558/2017 emis de CNAIR, 58457/2018 emis de Comisia Municipiala de Circulație, 781883/2018 emis de Biroul rutier, 80/2019 emis de Apele Romane ABA Prut-Barlad, 40/2018 emis de ANIF, 10525/2018 emis de Transelectica, 58456/2018 emis de Serviciul GIS Cadastru, 5669/2019 emis de ANPM, 7190/2018 emis de Serviciul GIS Cadastru;

Având în vedere referatul de aprobare intocmit de Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cumodificările si completările ulterioare;

Având învedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul - cadru al Planului Urbanistic Zonal ;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă Planul Urbanistic Zonal IASI, STRADA TREI FANTANI NR. 46, NUMAR CADASTRAL 155225 întocmit în vederea construirii unui ansamblu industrial cu spatii de depozitare productie birouri si show-room, persoana juridica;

 • (2) Suprafața terenului reglementat prin PUZ este de 14.524,00 mp;

 • (3) INDICATORI URBANISTICI:

 • • H max = 15,00 m masurata de la CTN in aria construibila, regim de inaltime P+2E;

 • • POT max = 50%;

 • • CUT max = 1,00 mp.ADC/mp.teren;

 • • Spatii verzi = 10%.

 • (4) AMPLASAREA CONSTRUCTIILOR FATA DE ALINIAMENT

 • - minim 100,00 metri din axul str. Trei Fantani, minim 86,00 metri pana la limita proprietății, respectiv min. 8,00 metri pana la proiectia in plan orizontal a conductorului extrem al LEA 110 kV;

AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

 • • regim de aliniere lateral stanga

 • - minim 5,00m fata de limita de proprietate;

 • • regim de aliniere lateral dreapta

 • - minim 5,00m fata de limita de proprietate;

 • • regim de aliniere posterior

 • - minim 5,00 m fata de limita de proprietate;

 • (5) CIRCULATII SI ACCESE

 • - Accesul auto si pietonal se face din str. Trei Fantani;

 • (6) ÎMPREJMUIRI

Se recomanda acolo unde este cazul, solutii de imprejmuire prin folosirea elementelor de mobilier urban (jardiniere, banchete, panouri publicitare, etc.) sau din diferente de pavaj. Se recomanda ca indiferent de solutiile adoptate, acestea sa faca obiectul proiectelor de specialitate intocmite de arhitecti sau peisagisti, ce vor fi supuse aprobarilor legale. Proiectantii vor avea in vedere obtinerea unei imagini urbane civilizate si unitare.

 • - Împrejmuirile spre stradă vor fi transparente cu înălțimi de maxim 1,50 m din care un soclu de 0,40 m, vor fi dublate cu gard viu. În cazul necesității unei protecții suplimentare, se recomandă dublarea spre interior la 4,0 m distanță cu un al doilea gard transparent de 2,20 m înălțime, între cele două garduri fiind plantați arbori și arbuști;

- Porțile de intrare vor fi retrase față de aliniament pentru a permite staționarea vehicolelor tehnice înainte de admiterea lor în incintă pentru a nu incomoda circulația pe drumurile publice;

 • (7) Plansa de reglementari urbanistice U2 si regulamentul local de urbanism sunt anexa si fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 7 ani de la data aprobării.

Art. 3. Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construire, pe cheltuiala beneficiarului.

Art. 4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Arhitectura si Urbanism; Consiliului Judetean lasi, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara lasi; Solicitantului si Instituției Prefectului Județului lasi

Art. 5. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Arhitectură si Urbanism - Serviciul Autorizare Construcții.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Paul Corneliu Boisteanu              Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Consilier local,

Nr. 166 din 30 aprilie 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

0