Hotărârea nr. 165/2020

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic pentru Zona Construita Protejata - IASI STRADA PACURARI NR. 95 NUMARE CADASTRALE 131983 intocmit pentru construire hotel 2-4 stele alimentatie publica unitate medicala (ambulatoriu imagistica radioterapie) parcare amenajare incinta imprejmuire racorduri utilitati pe teren proprietate persoana juridica

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic pentru Zona Construita Protejata - IASI, STRADA PACURARI NR. 95, NUMARE CADASTRALE 131983, intocmit pentru construire hotel 2-4 stele, alimentatie publica, unitate medicala (ambulatoriu, imagistica, radioterapie), parcare, amenajare incinta, imprejmuire, racorduri utilitati pe teren proprietate, persoana juridica

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 30 aprilie 2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare si Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere votul nominal exprimat de consilierii locali prin platforma online de videoconferinta ;

Având în vedere certificatul de urbanism nr. 2569 din 31.07.2018 eliberat de Primăria Municipiului Iași;

Având în vedere cererea nr. 23870 din 04.03.2019 depusa de SC CONTINENTAL HOTELS SA;

Având în vedere studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

Având în vedere avizul de oportunitate nr. 947 din 21.11.2018;

Avand in vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi din data de 17.02.2020;

Avand in vedere avizul Arhitectului Sef nr. 127 din 11.03.2020;

Avand in vedere avizele: 19878/2018 emis de CTP Iași, 557/2019 emis de Direcția Judeteana pentru Cultura Iași, 11769/2019 emis de Comisia Municipala de Circulație, 6215/2019 emis de DSP lasi, 48875/2019 emis de Serviciul GIS Cadastru, 205/2019 emis de APM lasi 62794/2019 emis de Apavital, 6044724339/2019 si 13199/2019 emise de Delgazgrid, 19015941 emis de Veolia 1477/2019 emis de Telekom, 1090/2019 si 1089/2019 emise de ISU lasi si adresa 8249/2020 emisa de Consiliul Judetean Iasi;

Având în vedere referatul de aprobare intocmit de Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul - cadru al Planului Urbanistic Zonal;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă Planul Urbanistic pentru Zona Construita Protejata -IASI, STRADA PACURARI NR. 95, NUMARE CADASTRALE 131983, intocmit pentru construire hotel 2-4 stele, alimentatie publica, unitate medicala (ambulatoriu, imagistica, radioterapie), parcare, amenajare incinta, imprejmuire, racorduri utilitati pe teren proprietate, persoana juridica;

 • (2) Suprafața terenului reglementat prin PUZ este de10118.00mp (observatii 10117,76 mp conf. extrasului de carte funciara);

 • (3) INDICATORI URBANISTICI:

UTR 1: dotari de sanatate - clinica = 2935.10mp

 • • Hmax = 18.00m, masurat de la cota terenului amenajat pana la atic, regim de inaltime P+3E;

 • • POT max = 45 %;

 • • CUT max = 1.9mp.ADC/mp.teren;

 • Spatii verzi minim 25%;

UTR 2: dotari de cazare - Hotel = 7182.66mp

 • • Hmax = 29.00m masurat de la cota terenului amenajat pana la atic, regim de inaltimeS+D+P+7E;

 • • POT max = 27 %;

 • • CUT max = 2.5mp.ADC/mp.teren;

 • • Spatii verzi minim 30.59%;

 • (4) Plansa de reglementari urbanistice U02 si regulamentul local de urbanism sunt anexa si fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 7 ani de la data aprobării.

Art. 3. Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construire, pe cheltuiala beneficiarului.

Art. 4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Arhitectura si Urbanism; Consiliului Judetean Iasi, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi; Solicitantului si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 5. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Arhitectură și Urbanism - Serviciul Autorizare Construcții.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Paul Corneliu Boisteanu Consilier local,


Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 165 din 30 aprilie 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

23

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

1