Hotărârea nr. 164/2020

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI SOSEAUA BUCIUM NR. 33 NUMAR CADASTRAL 160852 160853 160854 160855 150641 151170 intocmit in vederea construirii de locuinte colective birouri servicii si spatii comerciale persoane fizice

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA BUCIUM NR. 33, NUMAR CADASTRAL 160852, 160853, 160854, 160855, 150641, 151170, intocmit in vederea construirii de locuinte colective, birouri, servicii si spatii comerciale,

persoane fizice

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 30 aprilie 2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare si Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere votul nominal exprimat de consilierii locali prin platforma online de videoconferinta ;

Având în vedere certificatul de urbanism nr. 1775 din 05.06.2019 eliberat de Primăria Municipiului Iași;

Având în vedere cererea nr. 106685 din 02.10.2019 depusa de BUNDUC ION ADRIAN, BUNDUC NICOLETA, FILIP IULIAN, FILIP ELENA si FILIP MIRCEA IULIAN;

Având în vedere avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

Având în vedere avizul de oportunitate 1072 din 28.08.2019;

Avand in vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi din data de 18.10.2019;

Avand in vedere avizul Arhitectului Sef nr. 87 din 04.12.2019.

Avand in vedere avizele: 51909/2019 si 51956/2019 emise de Apavital, 6049625766/2019 si 372723585/2019 emise Delgazgrid SA, 19013227/2019 emis de Veolia, 1159/2019 emis de Telekom Romania Communications SA, 49142/2019 emis de Salubris S.A., 11557/2020 emis de Biroul Spatii Verzi si Salubritate, 136813/2019 si 106687/2019 emis de Comisia pentru Urmarirea Stabilitatii Versantilor Alunecatori, 123080/2019 emis Comisia Municipala de Circulatie, 979168/2019 emis de Biroul Rutier, 19291/2019 emis de ABA Prut - Barlad, 1/16945/2019 emis de CNAIR, 23697/2019 emis de DSP lasi, 1396/2019 si 1397/2019 emise de ISU lasi, 106688/2019 emis de Serviciul GIS Cadastru, 85/2019 emis de APN lasi;

Având în vedere referatul de aprobare intocmit de Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;

Având în vedere dispozițiile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

Având în vedere dispozițiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr. 176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă Planul Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA BUCIUM NR. 33, NUMAR CADASTRAL 160852, 160853, 160854, 160855, 150641, 151170, intocmit in vederea construirii de locuinte colective, birouri, servicii si spatii comerciale, persoane fizice;

 • (2) Suprafața terenului reglementat prin PUZ este de 8.696,00 mp;

 • (3) INDICATORI URBANISTICI:

 • • H max la cornisa de 27,00 m masurata in punctul cel mai inalt al terenului natural in zona construita, regim de inaltime S+P+4E - S+P+7E+Eth;

 • • POT max = 35 %;

 • • CUT max = 2.5 mp.ADC/mp.teren;

 • • Spatii verzi = 40 %.

 • (4) AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE ALINIAMENT

 • - retragerile de la aliniament vor fi de minim 7,95m respectiv 19,50m din axul sos. Bucium.

 • - Cladirile pot avea “iesinduri” (console, bowindou-ri,etc.) si retrageri locale in functie de studiul volumelor construite.

AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

 • - constructiile noi se vor amplasa fata de limitele laterale la 3,00m, iar fata de limita posterioara se vor amplasa la o distanta de 3,00m;

 • - in toate cazurile se va tine seama de conditiile de protectie fata de incendiu si alte norme tehnice specifice;

 • (5) CIRCULATII SI ACCESE

 • - Accesul auto si pietonal se face din soseaua Bucium;

 • (6) ÎMPREJMUIRI

Imprejmuirile spre strazi vor fi transparente la maxim 1,80m inaltime din care un soclu de 0,30m si o parte transparenta de 1,50m;

Imprejmuirile vor fi dublate cu gard viu;

Nu se admite utilizarea sub nici o forma a sarmei ghimpate sau a imprejmuirilor din zidarie;

Gardurile dintre proprietati vor avea maxim 2,20m inaltime;

 • (7) Plansa de reglementari urbanistice U2 si regulamentul local de urbanism sunt anexa si fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 7 ani de la data aprobării.

Art. 3. Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construire, pe cheltuiala beneficiarului.

Art. 4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Arhitectura si Urbanism; Consiliului Judetean lasi, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara lasi; Solicitantului si Instituției Prefectului Județului lasi

Art. 5. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Arhitectură si Urbanism - Serviciul Autorizare Construcții.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Paul Corneliu Boisteanu              Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Consilier local,

Nr. 164 din 30 aprilie 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

0