Hotărârea nr. 163/2020

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI SOSEAUA SARARIEI nr. 24 si 24A NUMAR CADASTRAL 162284 161684 intocmit in vederea construirii a doua locuinte individuale cuplat pe teren proprietate (prin desfintarea constructiilor existente pe limita de proprietate comuna intre cele doua parcele) persoane fizice

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, SOSEAUA SARARIEI nr. 24 si 24A, NUMAR CADASTRAL 162284, 161684, intocmit in vederea construirii a doua locuinte individuale cuplat pe teren proprietate (prin desfintarea constructiilor existente pe limita de proprietate comuna intre cele doua parcele), persoane fizice

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 30 aprilie 2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare si Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere votul nominal exprimat de consilierii locali prin platforma online de videoconferinta ;

Având în vedere Declaratia autentificata nr. 1455/12.03.2020;

Având în vedere certificatul de urbanism nr. 1059 din 09.04.2019 eliberat de Primăria Municipiului Iași;

Având în vedere cererea nr. 66814 din 14.06.2019 depusa de CANTORIU PETRISOR si SIRITEANU CRISTIAN;

Având în vedere studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

Avand in vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi din data de 11.10.2019;

Avand in vedere avizul Arhitectului Sef nr. 58 din 09.10.2019;

Avand in vedere avizele: 3660/2019 emis de APM Iasi, 18997/2019 emis de Apavital, 1002170131/2019 emis de Delgazgrid SA, 6046680712/2019 emis de Delgazgrid SA, 374/2019 emis de Telekom Romania Communications SA, 43160/2019 emis de Comisia Municipala de Circulatie, 681771/2019 emis de Biroul Rutier, 54049/2019 emis de Comisia pentru Urmarirea Stabilitatii Versantilor Alunecatori, 1203/2019 emis de Directia judeteana pentru Cultura Iasi, 1214/19/SU-IS/2019 si 1215/19/SU-IS/2019 emise de ISU Iasi, 9038/2019 emis de DSP Iasi, 65409/2019 emis de Serviciul GIS Cadastru ;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 110404/ 11.10.2019 intocmit de Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;

Având în vedere dispozițiile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr. 176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul - cadru al Planului Urbanistic Zonal;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - IASI, SOSEAUA SARARIEI nr. 24 si 24A, NUMAR CADASTRAL 162284, 161684, intocmit in vederea construirii a doua locuinte individuale cuplat pe teren proprietate (prin desfintarea constructiilor existente pe limita de proprietate comuna intre cele doua parcele), persoane fizice;

 • (2) Suprafața terenului studiat prin PUD este de 897,87mp;

 • (3) INDICATORI URBANISTICI:

 • •     H max = 9,00 m, masurat de la CTN pana la cornisa, regim de inaltime S+P+1E/2E;

 • •    POT max = 30 %;

 • •     CUT max = 0,90 mp.ADC/mp.teren;

 • •      Suprafață spații libere-amenajate, înierbate, plantate = 40%;

 • •      Regim de construire: Se propune realizarea a doua cladiri cuplate (S+P+E) cu inaltimea maxima la atic de 7,50 m.

 • (4) Aliniamente

 • - aliniament principal la strada: 18,24m din axul drumului de acces si 8,30m de la limita de proprietate;

 • - aliniament posterior: aliniamentul posterior la min 5,00 m fata de limita de proprietate;

 • -  aliniamente laterale: aliniamentele laterale sunt stabilite la distanța minimă de 0,90 m fata de limita de proprietate Siriteanu (nr.22) si distanta minima de 2.00 m fata de limita de proprietate Szabo (nr.26);

 • (5) Accesele carosabile si pietonale pe proprietatile studiate se vor realiza din Soseaua Sarariei.

 • (6) Plansa de reglementari urbanistice U2 si regulamentul local de urbanism sunt anexa si fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 7 ani de la data aprobării.

Art. 3. Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construire, pe cheltuiala beneficiarului.

Art. 4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Arhitectura si Urbanism; Consiliului Judetean Iasi, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi; Solicitantului si Instituției Prefectului Județului Iasi

Art. 5. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Arhitectură si Urbanism - Serviciul Autorizare Construcții.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Paul Corneliu Boisteanu

Consilier local,


Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 163 din 30 aprilie 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

22

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

0