Hotărârea nr. 162/2020

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADELA UZINEI STRADA VARIANTA UZINEI NR. 4-16 NUMAR CADASTRAL 151544 135795 123594 135833 137279 123794 intocmit in vederea construirii unui centru hotelier cu servicii complementare persoana juridica

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADELA UZINEI, STRADA VARIANTA UZINEI NR. 4-16, NUMAR CADASTRAL 151544, 135795, 123594, 135833, 137279, 123794, intocmit in vederea construirii unui centru hotelier cu servicii complementare, persoana juridica

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 30 aprilie 2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare si Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere votul nominal exprimat de consilierii locali prin platforma online de videoconferinta ;

Având în vedere certificatul de urbanism nr. 407 din 17.02.2020 eliberat de Primăria Municipiului Iași;

Având în vedere cererea nr. 112737 din 10.11.2017 depusa SC CONCEPT MSG TRADE SRL prin VIOLETA GABURICI;

Având în vedere studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

Având în vedere avizul de oportunitate nr. 1120/26.02.2020;

Avand in vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi;

Avand in vedere avizul Arhitectului Sef nr. 93 din 09.10.2019;

Avand in vedere avizele: nr. 04/26.01.2018, 2888/2020 emise de APM Iasi, 11281/2020 emis de APAVITAL SA, 6052022789/10.03.2020 si 6051934533/2020 emis de Delgazgrid, emis de Veolia Energie Iasi, 184/2020 emis de Telekom Romania Communication SA, 26326/2020 emise de Comisia Municipala de Circulație, 356338/2020 emis de Biroul Rutier, 2700622/2020 si 2700621/2020 emise de ISU Iași, 606/2020 emis de DSP lasi, avizul emis de Serviciul GIS Cadastru si avizul emis de Ministerul Culturii;

Având în vedere referatul de aprobare intocmit de Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;

Având în vedere dispozițiile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se aprobă Planul Urbanistic Zonal IASI, STRADELA UZINEI, STRADA VARIANTA UZINEI NR. 4-16, NUMAR CADASTRAL 151544, 135795, 123594, 135833, 137279, 123794, intocmit in vederea construirii unui centru hotelier cu servicii complementare, persoana juridica;

  • (2) Suprafața terenului reglementat prin PUZ este de 1.570,00 mp;

  • (3) INDICATORI URBANISTICI:

  • • Înălțimea construcțiilor Hmax in plan secund = 19.60m, iar Hmax la stradela Uzinei = 16.07m

  • • POT max = 62,4 %;

  • • CUT max = 3 mp.ADC/mp.teren;

  • Spatii verzi minim 10,20%;

  • (4) Plansa de reglementari urbanistice P3 si regulamentul local de urbanism este anexa si face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 7 ani de la data aprobării.

Art. 3. Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construire, pe cheltuiala beneficiarului.

Art. 4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Arhitectura si Urbanism; Consiliului Judetean lasi, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara lasi; Solicitantului si Instituției Prefectului Județului lasi

Art. 5. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Arhitectură si Urbanism - Serviciul Autorizare Construcții.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Paul Corneliu Boisteanu              Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Consilier local,

Nr. 162 din 30 aprilie 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

22*

Pentru

21

Împotrivă

0

Abțineri

0

*Doamna consilier local Violeta Adriana Gaburici nu participa la vot.