Hotărârea nr. 161/2020

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA AUREL VLAICU NR. 78 NUMAR CADASTRAL 126952 157065 intocmit in vederea construirii unui ansamblu mixt-used (locuinte colective apart hotel comert servicii birouri etc.) persoane juridice

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA AUREL VLAICU NR. 78, NUMAR CADASTRAL 126952, 157065, intocmit in vederea construirii unui ansamblu mixt-used (locuinte colective, apart hotel, comert, servicii, birouri etc.) persoane juridice

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 30 aprilie 2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare si Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere votul nominal exprimat de consilierii locali prin platforma online de videoconferinta ;

Având în vedere certificatul de urbanism nr. 2204 din 08.07.2019 eliberat de Primăria Municipiului Iași;

Având învedere cererea nr. 101351din 19/9/2019 depusa de SC RADAN CONSTRUCT SRL SI SC ECOEDIL MANAGEMENT SRL;

Având în vedere avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

Având în vederea vizul de oportunitate nr. 1054 din 29.07.2019;

Avand in vederea vizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi din data de 29.01.2020;

Avand in vedere avizul Arhitectului Sef nr. 117 din 18.12.2019;

Avand in vedere avizele: 6247/2020 emis de DSP, 41963/2019 emis de Apavital, 6048639476/2019 si 372429706/2019 emise de Delgazgrid, 19010476/2019 emis de Veolia, 938/2019 emis de Telekom Romania Communications, 101892/2019 emis de Comisia Municipala de Circulatie, 978711/2019 emis de Biroul Rutier, 3074/2019 emis de Directia Judeteana pentru Cultura Iasi, 1332/2019 si 1333/2019 emise de ISU Iasi, 111416/2019 emis de Serviciul GIS cadastru, 87/2019 emis de ANPM;

Având în vederere referatul de aprobare intocmit de Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale șiLocuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul - cadru al Planului Urbanistic Zonal;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se aprobă Planul Urbanistic Zonal IASI, STRADA AUREL VLAICU NR. 78, NUMAR CADASTRAL 126952, 157065, intocmit in vederea construirii unui ansamblu mixt-used (locuinte colective, apart hotel, comert, servicii, birouri etc.) persoane juridice;

 • (2) Suprafața terenului reglementat prin PUZ este de 10412,00 mp;

 • (3) INDICATORI URBANISTICI:

 • • H max = 40,00 m la cornisa/atic masurat de la CTN in zona construita, regim de inaltimeS+P+M+10E;

 • • POT max = 35 %;

 • • CUT max = 4 mp.ADC/mp.teren;

 • • Spatii verzi = 15%.

 • (4) AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE ALINIAMENT

 • - min. 12,40m fata de limita de proprietate NORD-ESTICA pentru teren nr. cad.157065, 22,60m pentru teren nr. cad. 126952, respectiv 32,00m din axul drumului - str. Aurel Vlaicu.

AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

amplasarea construcțiilor fata de limitele laterale

 • - Amplasarea constructiilor fata de LIMITA LATERAL NORD-VESTICA- 5,00m;

 • - Amplasarea constructiilor fata de LIMITA LATERAL SUD-ESTICA - 3,00m;

amplasarea constructiilor fata de limita posterioara

 • - Amplasarea constructiilor fata de LIMITA POSTERIOARA -5,00m;

 • (5) CIRCULATII SI ACCESE

Accesul auto si pietonal se face din str. Aurel Vlaicu;

 • (6) ÎMPREJMUIRI

Se recomanda acolo unde este cazul, solutii de imprejmuire prin folosirea elementelor de mobilier urban (jardiniere, banchete, panouri publicitare, etc.) sau din diferente de pavaj. Se recomanda ca indiferent de solutiile adoptate, acestea sa faca obiectul proiectelor de specialitate intocmite de arhitecti sau peisagisti, ce vor fi supuse aprobarilor legale. Proiectantii vor avea in vedere obtinerea unei imagini urbane civilizate si unitare.

Se pot realiza imprejmuiri transparente sau opace. Spre aliniment se va face imprejmuire cu soclu din piatra, beton avand inaltimea maxima de 0,8 m si partea superioara din lemn, panouri bordurate, plasa zincata, fier forjat.

Inaltimea maxima a gardului de pe aliniament va fi de 1,80 m.

împrejmuirile de pe limitele laterale si posterioare vor avea inaltime de maxim 2,00 m. Aceste imprejmuiri vor fi de regula, cu aceleași materiale ca cele precedente, iar soclul va putea fi de maxim 1,00 m.

 • (7) Plansa de reglementari urbanistice U2 si regulamentul local de urbanism sunt anexa si fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 7 ani de la data aprobării.

Art. 3. Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construire, pe cheltuiala beneficiarului.

Art. 4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Arhitectura si Urbanism; Consiliului Judetean îasi, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara îasi; Solicitantului si Instituției Prefectului Județului Iași

Art. 5. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Arhitectură și Urbanism - Serviciul Autorizare Construcții.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Paul Corneliu Boisteanu              Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Consilier local,

Nr. 161 din 30 aprilie 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

0