Hotărârea nr. 160/2020

HOTĂRÂRE privind aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Local nr. 96 din 28.02.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic pentru Zona Construita Protejata IASI STRADA SF. PETRU MOVILA (FOSTA UZINEI) NR. 59 NUMAR CADASTRAL 158136 intocmit pentru construire aprthotel cu functiuni complementare prin demolare constructive existenta persoana juridica

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificării Hotararii Consiliului Local nr. 96 din 28.02.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic pentru Zona Construita Protejata IASI, STRADA SF. PETRU MOVILA (FOSTA UZINEI) NR. 59, NUMAR CADASTRAL 158136, intocmit pentru construire aprthotel cu functiuni complementare prin demolare constructive existenta, persoana juridica

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 30 aprilie 2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare si Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere votul nominal exprimat de consilierii locali prin platforma online de videoconferinta ;

Avand in vedere adresa 39323 din 16.04.2020 emisa de Institutia Prefectului Iasi prin care se solicita Analiza revocarii sau modificarii Hotararii Consiliului Local nr. 96/28.02.2020;

Avand in vedere prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 96 din 28 februarie 2020 privind aprobarea Planului Urbanistic pentru Zona Construita Protejata IASI, STRADA SF. PETRU MOVILA (FOSTA UZINEI) NR. 59, NUMAR CADASTRAL 158136, intocmit pentru construire aprthotel cu functiuni complementare prin demolare constructie existenta, persoana juridica;

Având în vedere certificatele de urbanism nr. 3121 din 28.09.2018 si2696 din 22.08.2019 eliberate de Primăria Municipiului Iași;

Având în vedere studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

Având în vedere avizul de oportunitate 962 din 05.12.2018;

Avand in vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi din data de 17.01.2019;

Avand in vedere avizele: 53248/2018 si 53237/2018 emise de Apavital, 127583/2019 emis de Comisia Municipala de Circulatie, 1475/2019 si 1474/2019 emise de ISU Iasi, 11/2019 emisa ANPM, 679193/2019 emisa de Biroul Rutier, 9625/2018 emis de Delgazgrid, 161/2019 emisa de DSP, 3569 emis de Directia Judeteana pentru Cultura Iasi, 1264/2018 emis de Telekom Romania Communications, 18001719/2018 emis de Veolia, 282/U/2019 emis de Ministerul Culturii si Identitatii Nationale si 11/2020 emis de Consiliul Judetean Iasi;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 40157/ 22.04.2020 intocmit de Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;

Având în vederedispozițiile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

Având în vedere dispozițiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Articolul 1 din Hotararea Consiliului Local nr. 96 din 28 februarie 2020privind aprobarea Planului Urbanistic pentru Zona Construita Protejata IASI, STRADA SF. PETRU MOVILA (FOSTA UZINEI) NR. 59, NUMAR CADASTRAL 158136, intocmit pentru construire aprthotel cu functiuni complementare prin demolare constructie existenta, persoana juridica,se modifica si va avea urmatorul continut:

“(1) Se aproba Planul Urbanistic pentru Zona Construita Protejata IASI, STRADA SF. PETRU MOVILA (FOSTA UZINEI) NR. 59, NUMAR CADASTRAL 158136, intocmit pentru construire aprthotel cu functiuni complementare prin demolare constructive existenta, persoana juridica.

 • (2) Suprafața terenului reglementat prin PUZeste de 1696,00 mp;

INDICATORI URBANISTICI:

 • • H max = 18,00 m masurat de la CTN la streasina/atic, regim de inaltime 2S+P+3E+4R;

 • • POT max = 60 %;

 • • CUT max = 0.96 mp.ADC/mp.teren;

 • • Spatii verzi = 25%.

 • (3) IMPLANTAREA CONSTRUCTIILOR IN RAPORT CU CAILE DE CIRCULATIE AMPLASAREA CONSTRUCTIEI FATA DE STR. SF. PETRU MOVILA (FOSTA UZINEI)

 • -      fată de aliniamentul de la str.Sf. Petru Movila (fosta Uzinei), constructia propusă se va amplasa la minim 10,00 m,

 • - subsolul se va retrage la minim 10,00m fata de limita proprietatii catre strada Sf. Petru Movila.

Cladirile se pot retrage de la aliniamentul stabilit prin regulamentul PUZ si pot avea “iesinduri” (console, bowindow-uri,etc.) si retrageri locale in functie de studiul volumelor construite. Aceste iesinduri (console, bowindow-uri,etc.) se vor realiza doar cu respectarea Codului Civil, si nu vor depăși limita de proprietate.

 • (4) IMPLANTAREA CONSTRUCTIILOR IN RAPORT CU LIMITELE SEPARATOARE ALE PARCELELOR

regim de aliniere lateral stanga;

 • - minim 2,00 m fata de limita de proprietate (in prezent calcan - clădirile sunt amplasate la o distanta de 0,00 m);

 • - subsolul se va retrage la minim 2,00m de la limita proprietătii.

 • regim de aliniere lateral dreapta

 • - minim 2,00 m fata de limita de proprietate(in prezent calcan - cladirile sunt amplasate la o distanta de 0,00 m);

 • - subsolul se va retrage la minim 2,00m de la limita proprietătii.

 • regim de aliniere posterior

 • - minim 3,00 m fata de limita de proprietate(in prezent calcan - cladirile sunt amplasate la o distanta de 0,00 m);

 • - - subsolul se va retrage la minim 2,00m de la limita proprietătii.

 • (5) CIRCULAȚII SI ACCESE

Accesul auto si pietonal se face din str. Sf. Petru Movila (fosta Uzinei);

 • (6) ÎMPREJMUIRI

Se recomanda acolo unde este cazul, solutii de imprejmuire prin folosirea elementelor de mobilier urban (jardiniere, banchete, panouri publicitare, etc.) sau din diferente de pavaj. Se recomanda ca indiferent de solutiile adoptate, acestea sa faca obiectul proiectelor de specialitate intocmite de arhitecti sau peisagisti, ce vor fi supuse aprobarilor legale. Proiectantii vor avea in vedere obtinerea unei imagini urbane civilizate si unitare.

 • (7) Plansa de reglementari urbanistice U2 si regulamentul local de urbanism sunt anexa si fac parte integranta din prezenta hotarare.”

Art. 2. Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 7 ani de la data aprobării.

Art. 3. Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentruconstruire, pe cheltuiala beneficiarului.

Art. 4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Arhitectura si Urbanism; Consiliului Judetean Iasi, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi; Solicitantului si Instituției Prefectului Județului Iasi

Art. 5. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Arhitectură și Urbanism - Serviciul Autorizare Construcții.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Paul Corneliu Boisteanu Consilier local,


Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 160 din 30 aprilie 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

23*

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

0

*Domnul consilier local Mihai Gabriel Surdu nu participa la vot.