Hotărârea nr. 159/2020

HOTĂRÂRE Privind dreptul de trecere pentru lucrari de extindere a sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare in favoarea S.C.APAVITAL S.A necesar amplasarii a 9 (noua) statii de pompare ape uzate in vederea implementarii “Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Iasi in perioada 2014-2020”

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

Privind dreptul de trecere pentru lucrări de extindere a sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare, in favoarea S.C.APAVITAL S.A, necesar amplasarii a 9 (noua) statii de pompare ape uzate in vederea implementarii “Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Iasi in perioada 2014-2020”

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 30 aprilie 2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 39412/16.04.2020, întocmit de Direcția Evidenta Patrimoniu Public și Privat;

Având în vedere Adresa nr. 39438/16.04.2020, transmisa de S.C.APAVITAL S.A prin care solicita punerea la dispozitie a amplasamentelor necesare pentru montarea unui numar de 9 statii de pompare ape uzate in vederea implementarii Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Iasi in perioada 2014-2020;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanța de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba dreptul de trecere pentru lucrari de extindere a sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare, pe toată durata existenței acestor sisteme, in favoarea S.C.APAVITAL S.A, necesar amplasarii a 9 (noua) statii de pompare ape uzate, cuprinse in Anexa 1, ce face parte integranta din prezenta hotarare, in vederea implementarii “Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Iasi in perioada 2014-2020”.

Art. 2. Obiectivele de investitii, prevazute la art. 1 aferente “Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Iasi in perioada 2014-2020”, se vor realiza pe teren apartinand domeniului public al Municipiului Iasi, conform planurilor de situatie anexate.

Art. 3. Predarea amplasamentelor catre SC Apavital SA. se va face pe bază de proces verbal, incheiat in termen de 30 de zile de la aprobarea prezentei hotarari.

Art. 4. Se imputerniceste Primarul Municipiului Iasi sa semneze toate documentele ce vor fi incheiate pentru punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotarari.

Art. 5. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Tehnice si Dezvoltare; Directiei Evidenta Patrimoniu Public si Privat; S.C. APAVITAL S.A. Iasi si Instituției Prefectului Județului Iași

Art. 10. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Directia Evidenta Patrimoniu Public si Privat; S.C. APAVITAL S.A. Iasi.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Paul Corneliu Boisteanu

Consilier local,


Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 159 din 30 aprilie 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

26

Pentru

26

Împotrivă

0

Abțineri

0

ANEXA NR. 1 la HCL nr. 159 din 30 aprilie 2020

la proiectul de hotarare Privind dreptul de trecere pentru lucrări de extindere a sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare, pe toată durata existenței acestor sisteme, in favoarea S.C.APAVITAL S.A, necesar amplasarii a 9 (noua) statii de pompare ape uzate, cuprinse in Anexa 1, ce face parte integranta din prezenta hotarare, in vederea implementarii “Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Iasi in perioada 2014-2020”.

Amplasamentele solicitate pentru montarea unui numar de 9 statii de pompare ape uzate sunt urmatoarele:

-SPAU 1- Sos Stefan cel Mare-T 0, DCL 708-suprafata teren ocupata temporar -25 mp(pozitia 583 din Anexa nr.3.2-Inventarul domeniului public al Municipiului lasi-valoare 46.720.117,03);

-SPAU 2-Str. Copou intersectie cu Str.Caprelor- T 26, PDT 843-suprafata teren ocupata temporar -30,25 mp;(pozitia 129 din Anexa nr.3.2-lnventarul domeniului public al Municipiului lasi-valoare 48.002,36);

-SPAU 3-Str. Poligon-T88, PD 3377 -suprafata teren ocupata temporar -25 mp(pozitia 494 din Anexa nr.3.2-lnventarul domeniului public al Municipiului lasi-valoare 414942,69);

-SPAU 4-Str. -Simion Barnutiu-T 0, DS 1576-suprafata teren ocupata temporar -25 mp(pozitia 695 din Anexa nr.3.2-lnventarul domeniului public al Municipiului lasi-valoare 444.085,34);

-SPAU 5-Str. Bogdan Voda-T 0,DS 1889-suprafata teren ocupata temporar -25 mp(pozitia 89 din Anexa nr.3.2-lnventarul domeniului public al Municipiului lasi-valoare 88.702,67);

-SPAU 6-Str. Ticaul de jos-T89,DS 3464-suprafata teren ocupata temporar -25 mp(pozitia 613 din Anexa nr.3.2-lnventarul domeniului public al Municipiului lasi-valoare 135.010,69);

-SPAU 7-Fundac Dochia-T0, DS 2079-suprafata teren ocupata temporar -25 mp(pozitia 220 din Anexa nr.3.2-Inventarul domeniului public al Municipiului Iasi-valoare 24.946,19);

-SPAU 9-Sos Pacurari( DN 28)-T 41, PS 1766-suprafata teren ocupata temporar -36 mp(pozitia 444 din Anexa nr.3.2-Inventarul domeniului public al Municipiului Iasi-valoare 24.946,19);

-SPAU 10-Sos Pacurari( DN 28)-T 35, PS 1709, suprafata teren ocupata temporar -36 mp(pozitia 444 din Anexa nr.3.2-Inventarul domeniului public al Municipiului Iasi-valoare 22.752.863,39);

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Paul Corneliu Boisteanu Consilier local,