Hotărârea nr. 158/2020

HOTĂRÂRE privind constituirea unui drept de superficie pentru suprafața de 350 mp situată în Iași aleea Prof. Gheorghe Alexa nr. 1 avand nr. cadastral 163692 înscris în cartea funciară nr. 163692 în favoarea SC MAGIC PIZZA SRL

Municipiul Iași

Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind constituirea unui drept de superficie pentru suprafața de 350 mp, situată în Iași, aleea Prof. Gheorghe Alexa, nr. 1, avand nr. cadastral 163692, înscris în cartea funciară nr. 163692, în favoarea SC MAGIC PIZZA SRL

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 30 aprilie 2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere votul nominal exprimat de consilierii locali prin platforma online de videoconferinta ;

Având în vedere Referat de aprobare nr. 29358 din 09.03.2020 întocmit de către Direcția Exploatare Patrimoniu;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 33751 din 23.03.2020 întocmit de Direcția Juridică ;

Având în vedere Adresa nr. 2674 din 10.01.2019, prin care dna. Cojocaru Ana, în calitate de administrator al SC MAGIC PIZZA SRL din Iași, având sediul social în Iași, str. Ciurchi, nr. 84, bl. D8, sc. A, et. 1, ap. 6, înregistrată la Registru Comerțului cu nr. J22/2072000, având cod fiscal 12834832, solicită încheierea unui contract de superficie pentru terenul situat în Iași, Aleea Prof. Gheorghe Alexa, nr. 1A, în suprafață de 350 mp având nr. cadastral 163692, înscris în cartea funciară nr. 163692 ;

Având în vedere Raportul de evaluare nr. 19986 din 17.02.2020 întocmit de evaluator Bulău Vlad în baza contractului de servicii de evaluare bunuri imobile nr. 74533/04.07.2019, încheiat cu Municipiul Iași;

Având în vedere Raportul comisiei tehnice nr. 28617 din 06.03.2020 al comisiei de analiză a solicitărilor de cumpărare și concesiune pentru bunuri imobile aflate în proprietatea privată sau publică a municipiului Iași, constituită conform dispoziției nr. 81 și 82 din 11.01.2018;

Având în vedere Raportul nr. 29320 din 09.03.2020 al Comisiei de stabilire a duratei concesiunii și a redevențelor în baza contractelor de concesiune teren, concesiune directă și pentru licitații și a valorii suterficiei constituită prin HCL nr. 222/23.07.2017;

Având în vedere Extrasul de carte funciară de informare nr. 163692 Iasi;

Având în vedere Adresa nr. 33138 din 19.03.2020 a Direcției Juridice ;

Având în vedere Hotararea Consiliului Local nr. 18 din 31.01.2020 privind completarea Anexei 4.1. a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 211 din 30.05.2018, cuprinzând inventarul domeniului privat al Municipiului Iași, cu terenul cuprins în Anexa 1 ;

Având în vedere Hotararea Consiliului Local nr. 211 din 30 mai 2018 privind însușirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iași ;

Având în vedere prevederile art. 693 - 702 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, Republicată;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă constituirea unui drept de superficie pentru terenul situat în Iași, Aleea Prof. Gheorghe Alexa, nr. 1A, în suprafață de 350 mp, având nr. cadastral 163692, înscris în cartea funciară nr. 163692 ce face parte din domeniul privat al Municipiului Iași, însușit prin Hotararea Consiliului Local nr. 18 din 31 ianuarie 2020.

Art. 2. Se însușește raportul de evaluare nr. 19986/17.02.2020 a terenului situat in Iasi, aleea Prof. Gheorghe Alexa, nr. 1A, în suprafață de 350 mp, care stabileste că valoarea de piață a unui metru pătrat de teren este de 201 euro/mp, respectiv 70.350 euro pentru toată suprafața, echivalentul a 335.527 lei la un curs BNR de 1 euro=4,7694 ron din data de 15.02.2020 pentru întreaga suprafață de 350 mp.

Art. 3. Comisia de negociere a valorii superficiei constituită potrivit H.C.L. nr. 222 din 23 iunie 2017, cu modificările și completările ulterioare, va negocia direct cu proprietarul construcției situate pe terenul în suprafață de 350 mp având nr. cadastral 163692, înscris în cartea funciară 163692 din Iași, aleea Prof. Gheorghe Alexa, nr. 1A. Valoarea superficiei nu poate fi mai mică decât valoarea stabilită prin Raportul nr. 29320 din 09.03.2020 al comisiei 2.850 euro/an.

Art. 4. Dreptul de superficie asupra terenului situat în Iași, aleea Prof. Gheorghe Alexa, nr. 1A, se constituie pentru o perioada de 25 ani.

Art. 5. Se aprobă contractul de superficie conform Anexei nr. 2, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6. Încetarea contractului de superficie poate avea loc în cazul în care interesul local sau național o impune, prin denunțarea unilaterală de către Municipiul Iași.

Art. 7. Contractul de superficie va fi înregistrat de superficiar în Cartea funciară.

Art. 8. Se împuternicește Primarul Municipiului Iași să semneze contractul de superficie.

Art. 9. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Exploatare Patrimoniu; Direcției Generale Economice și

Finanțe Publice Locale si Instituției Prefectului Județului Iași

Art. 10. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Exploatare Patrimoniu; Direcția Economică și de Finanțe Publice Locale.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Paul Corneliu Boisteanu              Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Consilier local,

Nr. 158 din 30 aprilie 2020_________________

Total consilieri locali

27

Prezenți

26

Pentru

26

Împotrivă

0

Abțineri

0