Hotărârea nr. 157/2020

HOTĂRÂRE privind completarea Anexei 4.1. a Hotararii Consiliului Local nr. 211 din 30.05.2018 cuprinzand inventarul domeniului privat al Municipiului Iasi cu terenurile cuprinse in Anexa 1 - 12

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind completarea Anexei 4.1. a Hotararii Consiliului Local nr. 211 din 30.05.2018, cuprinzand inventarul domeniului privat al Municipiului Iasi, cu terenurile cuprinse in Anexa 1 - 12

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 30 aprilie 2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere votul nominal exprimat de consilierii locali prin platforma online de videoconferinta ;

Având în vedere Adresele Directiei Juridice nr. 33708/23.03.2020 nr. 33967/08.04.2020 și nr. 13484/04.02.2020, prin care se certifica ca pentru suprafețele de teren stabilite în procesul verbal de inventariere bunuri imobile - terenuri cu sau fara constructii nr. 20133/18.02.2020, nu sunt litigii pe rolul instantelor de judecata, care sa aiba ca obiect terenurile propuse pentru inventariere;

Având în vedere Adresele nr. 2127/18.02.2020, nr. 3818/27.02.2020, nr. 10378/27.02.2020, nr. 3187/20.02.2020, nr. 10377/27.02.2020, nr. 17978/13.03.2020, nr. 3188/06.02.2020, nr. 28635/02.04.2020, nr. 11940/27.02.2020, nr. 11941/27.02.2020, nr. 10380/27.02.2020, nr. 24076/18.03.2020, ale Serviciului Gis Cadastru - Compartimentul tehnic de implementare a legilor proprietatii;

Având în vedere Adresa nr. 16459/27.02.2019 a Biroului Spații Verzi și Salubritate - Direcția Tehnică și Servicii Comunitare;

Având în vedere Procesul verbal nr. 37910/09.04.2020 al Comisiei de inventariere bunuri imobile - terenuri cu sau fara constructii, numita prin Dispozitia Primarului Municipiului Iasi nr. 1822/16.10.2019, prin care se propune inventarierea unor terenuri in domeniul privat al Municipiului Iasi;

Având în vedere Procesul verbal nr. 38684/13.04.2020 al Comisiei speciale de inventariere numita prin Dispozitia Primarului Municipiului Iasi nr. 1822/16.10.2019, prin care se dispune inventarierea terenurilor;

Având în vedere Planurile de amplasament intocmite de persoanele fizice/juridice autorizate;

Având în vedere H.C.L. 211 din 30.05.2018 privind însusirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iasi, reactualizat;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă completarea Anexei 4.1. (bunuri aflate in evidenta/gestiunea Serviciului GIS Cadastru) a inventarului domeniului privat al Municipiului lasi, insusit prin Hotararea Consiliului Local nr. 211 din 30.05.2018, cu urmatoarele terenuri ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre:

 • • imobilul teren de 92 mp, situată în lași, Str - la Armeană nr. 2, Tarla 31, parcela CAT 921, Anexa 1;

 • • imobilul teren de 45 mp, situat în lași Str. Morilor lângă nr. 31-33, Tarla 97, parcela CC 3094, CC 3095, Anexa 2;

 • • imobilul teren de 420 mp, situat în lași, Str. Ion Roata nr. 16, Tarla 104, parcela AG 3809/3, Anexa 3;

 • • imobilul teren de 190 mp, situat în lași, Str. Șipoțel nr. 47, Tarla 79, parcela L 3037, Anexa 4;

 • • imobilul teren de 48 mp, situat în lași, Aleea Nicolina nr. 13, Tarla 48, parcela DS 1958, Anexa 5;

 • • imobilul teren de 255 mp, situat în lași Sos. Națională nr. 5-7, Tarla 93, parcela CAT 2962, Anexa 6;

 • • imobilul teren de 287 mp, situat în lași Bdul C.A. Rosetti lângă nr. 64(fost 54), Tarla 91, parcela NR 3565, Anexa 7;

 • • imobilul teren de 93 mp, situat în lași, Aleea Nicolina nr. 13, Tarla 45, parcela CAT 1659, CR 1660, CR 1658, Anexa 8;

 • • imobilul teren(extravilan) de 2500 mp, situat în lași Zona Ciric limita cu Com. Aroneanu, Tarla 110, parcela PS 4312, HC 4313, PS 4314, Anexa 9;

 • • imobilul teren(extravilan) de 2000 mp, situat în lași Zona Ciric limita cu Com. Aroneanu, Tarla 109, parcela PS 4305, PS 4307, DE 4308 și parțial Tarla 110, parcela PS 4309, Anexa 10;

 • • imobilul teren de 1185 mp, situat în lași Bdul Virgil Săhleanu nr. 32( fostă Calea Chișinăului nr. 32), Tarla 0, parcela DS 4881/1, Anexa 11;

 • • imobilul teren de 188 mp, situat în lași Bdul Virgil Săhleanu nr. 32( fostă Calea Chișinăului nr. 32), Tarla 0, parcela DS 4881/1, Anexa 12.

Art. 2. Dreptul de proprietate privind imobilele care sunt supuse procedurii de inventariere va fi înscris în Cartea Funciară a Muncipiului lași, prin grija Serviciului GlS Cadastru și a D.E.P.P.P.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului lași; Directiei Evidenta Patrimoniu Public si Privat; Serviciului GlS Cadastru; Directiei Generale Economice si Finante Publice Locale în vederea actualizării evidenței financiar contabile si lnstituției Prefectului Județului lași J                                                                                                                                                                J                                                                                                        )                                   >

Art. 4. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Directia Evidenta Patrimoniu Public si Privat; Serviciul GIS Cadastru; Direcția Generala Economica si Finanțe Publice Locale.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Paul Corneliu Boisteanu

Consilier local,


Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 157 din 30 aprilie 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

26

Pentru

26

Împotrivă

0

Abțineri

0