Hotărârea nr. 156/2020

HOTĂRÂRE privind completarea Hotararii Consiliului Local nr. 211 din 30.05.2018 cuprinzand inventarul domeniului privat al Municipiului Iasi cu terenurile cuprinse in Anexa 1- 6

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind completarea Hotararii Consiliului Local nr. 211 din 30.05.2018, cuprinzând inventarul domeniului privat al Municipiului Iasi, cu terenurile cuprinse in Anexa

1- 6

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 30 aprilie 2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere votul nominal exprimat de consilierii locali prin platforma online de videoconferinta ;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 32525/18.03.2020, întocmit de Direcția Evidenta Patrimoniu Public și Privat;

Având în vedere Adresele Directiei Juridice nr. nr. 20394/18.02.2020, nr. 20386/18.02.2020, prin care se certifica ca pentru suprafețele de teren stabilite în procesul verbal de inventariere bunuri imobile - terenuri cu sau fara constructii nr. 32638/18.03.2020, nu sunt litigii pe rolul instantelor de judecata, care sa aiba ca obiect terenurile propuse pentru inventariere;

Având în vedere Adresele nr. nr. 13208/06.03.2020; nr. 115298/01.11.2019; nr. 107612/06.11.2019, nr. 13132/03.03.2020, nr. 19458/24.03.2020, ale Serviciului Gis Cadastru - Compartimentul tehnic de implementare a legilor proprietatii;

Având în vedere Procesul verbal nr. 32638/18.03.2020 al Comisiei de inventariere bunuri imobile - terenuri cu sau fara constructii, numita prin Dispozitia Primarului Municipiului Iasi nr. 1822/16.10.2019, prin care se propune inventarierea unor terenuri in domeniul privat al Municipiului Iasi;

Având în vedere Procesul verbal nr. 32644/18.03.2020 al Comisiei speciale de invetariere numita prin Dispozitia Primarului Municipiului Iasi nr. 1822/16.10.2019, prin care se dispune inventarierea terenurilor;

Având în vedere Planurile de amplasament intocmite de persoanele fizice/juridice autorizate;

Având în vedere Hotararea Consiliului Local nr. 211 din 30.05.2018 privind însusirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iasi, reactualizat;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă completarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iasi insusit prin Hotararea Consiliului Local nr. 211 din 30.05.2018 cu terenurile cuprinse in Anexele 1 - 6 (bunuri imobile aflate in evidenta/gestiunea/administrarea Directie Exploatare Patrimoniu respectiv a Directiei Tehnice si Servicii Comunitare - Serviciul Strazi Municipale) ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre:

  • •   imobilul teren de 72 mp, situat în Iași, strada Garabet Ibraileanu in vecinatatea nr. cad. 159695, identificat cadastral in tarlaua T65, parcela CR 2420(se va inventaria la Directia Exploatare Patrimoniu) - Anexa 1;

  • •   imobilul teren de 261 mp, situat în Iași, strada Garabet Ibraileanu in vecinatatea nr. cad. 159695, identificat cadastral in tarlaua T65, parcela CR 2420(se va inventaria la Directia Exploatare Patrimoniu) - Anexa 2;

  • •   imobilul teren de 18 mp situat in Iasi Bulevardul Nicolae Iorga(fosta strada Podul de Piatra)-complexul Comercial Podul de Piatra identificat cadastral in tarlaua 26, parcela C 625(se va inventaria la Directia Exploatare Patrimoniu) - Anexa 3;

  • •   Imobil teren in suprafata de 5,50 mp situat in Iasi , Bulevardul Sefan cel Mare si Sfant nr.7/9(fost nr. 24) colt cu bloc A2/B2 (teren aflat in spatele blocului B2 la nr.7) identificat cadastral in tarlaua T47, parcela DS 1661 (se va inventaria la Direcția Exploatare Patrimoniu)- (se va inventaria la Serviciul Strazi) -Anexa 4;

  • •   Imobil teren in suprafata de 2.472 mp situat in Iași aferent strazii Trei Izvoare, identificat cadastral in tarlaua 0, parcela DE 5212 cu lungimea de 390 metri si o latime medie de 6 metri Anexa 5;

  • •   Imobil teren in suprafata de 513 mp situat in lasi , amplasat in zona Voinesti-portiune de drum ce face legatura dintre strada Profesor George Margarit si Șoseaua Iasi-Voinesti, identificat cadastral in tarlaua T 0 si parcela DCL 1823 -Anexa 6.

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Evidenta Patrimoniu Public si Privat; Directiei Generale Economice si Finante Publice Locale în vederea actualizării evidenței financiar contabile ; Directiei Tehnice si Servicii Comunitare; Serviciului GIS Cadastru si Instituției Prefectului Județului Iași

Art. 3. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Directia Evidenta Patrimoniu Public si Privat; Directia Tehnica si Servicii Comunitare; Serviciul GIS Cadastru; Directia Generala Economica si Finante Publice Locale.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Paul Corneliu Boisteanu              Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Consilier local,

Nr. 156 din 30 aprilie 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

26

Pentru

26

Împotrivă

0

Abțineri

0