Hotărârea nr. 153/2020

HOTĂRÂRE privind revocarea art. 2 al Hotararii Consiliului Local nr. 467 din 20.12.2019 privind acceptarea donaţiei ASOCIATIEI DE PROPRIETARI MUNTENI NR. 17 constând in ’’extindere retea de canalizare si racord canalizare pentru imobil cu destinatie de locuinte situat in Municipiul Iasi Soseaua Munteni nr. 17- nr. cad. 16594/1’’

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind revocarea art. 2 al Hotararii Consiliului Local nr. 467 din 20.12.2019 privind acceptarea donației ASOCIATIEI DE PROPRIETARI MUNTENI NR.

17 ,constând in "extindere retea de canalizare si racord canalizare pentru imobil cu destinatie de locuinte, situat in Municipiul Iasi, Soseaua Munteni nr. 17- nr.

cad. 16594/1’’

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 30 aprilie 2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere votul nominal exprimat de consilierii locali prin platforma online de videoconferinta ;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 24644/26.02.2020, întocmit de Direcția Evidenta Patrimoniu Public și Privat;

Având în vedere Adresa Institutiei Prefectului - Judetul Iasi nr. 3558/20.02.2020 inregistrata la Registratura Primariei Municipiului Iasi cu numarul 23222 din 24.02.2020 ;

Având în vedere Hotararea Consiliului Local nr. 211/30.05.2018 privind însusirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iasi, reactualizat;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba revocarea art. 2 al Hotararii Consiliului Local nr. 467 din 20.12.2019 privind acceptarea donației facute de Asociatia de Proprietari "Munteni nr. 17’’, constând in "extindere retea canalizare si racordarea la canalizare pentru imobilul de locuinte situat in Municipiul Iasi Soseaua Munteni nr. 17-nr. cad . 16594/1’’.

Art. 2. In Hotararea Consiliului Local nr. 467 din 20.12.2019, se introduce un nou articol 2 cu urmatorul continut:

„Se aprobă completarea Anexei 1 - Direcția Exploatare Patrimoniu a Hotararii Consiliului Local nr. 211/30.05.2018 - privind însușirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iași cu bunurile prevazute la art. 1”.

Art. 3. Celelate articole ale Hotararii Consiliului Local nr. 467 din 20.12.2019 raman in vigoare.

Art. 4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Evidenta Patrimoniu Public si Privat; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale; Directiei Juridice ; SC APAVITAL SA ; Asociatiei de Proprietari "Munteni nr. 17’’, cu sediul in Iasi, Soseaua Munteni, nr. 17, bloc C1, parter, jud.Iasi si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 5. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Directia Evidenta Patrimoniu Public si Privat; Direcția Generala Economică și Finanțe Publice Locale; Serviciul Juridic; SC APAVITAL SA.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Paul Corneliu Boisteanu              Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Consilier local,

Nr. 153 din 30 aprilie 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

26

Pentru

26

Împotrivă

0

Abțineri

0