Hotărârea nr. 152/2020

HOTĂRÂRE privind scoaterea din funcțiune casarea și valorificarea unor mijloace fixe neamortizate integral aflate în administrarea și exploatarea SC VEOLIA ENERGIE IASI S.A. trecerea acestora din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Iași

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind scoaterea din funcțiune, casarea și valorificarea unor mijloace fixe neamortizate integral aflate în administrarea și exploatarea SC VEOLIA ENERGIE IASI S.A., trecerea acestora din domeniul public în domeniul privat

al Municipiului Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 30 aprilie 2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere votul nominal exprimat de consilierii locali prin platforma online de videoconferinta ;

Având în vedere Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 39283/ 15.04.2020;

Având în vedere prevederile Contractului de Delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică - producție, transport, distribuție și furnizare - în Municipiul Iași nr. 61634/06.07.2012, modificat și completat prin acte adiționale;

Având în vedere solicitările înregistrate la Primăria Municipiului Iași sub numerele 112019/16.10.2019 și 35706/31.03.2020;

Având în vedere punctul de vedere transmis de SC Veolia Energie Iasi SA, privind starea rețelelor propuse a fi scoase din funcțiune, înregistrat sub nr. 35332/2020;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 212/2018 privind însușirea inventarului domeniului public al Municipiului Iasi;

Având în vedere prevederile Ordonanței nr. 112/2000 privind reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale;

Având în vedere prevederile Hotărârii nr. 2139/30.11.2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba scoaterea din funcțiune, casarea și valorificarea unor mijloace fixe neamortizate integral aflate în administrarea și exploatarea SC VEOLIA ENERGIE IASI S.A, prevăzute în Anexa1 parte integrantă din prezenta hotărâre și trecerea acestora din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Iași.

Art. 2. Domeniul public al Municipiului Iași așa cum a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 212/2018 privind însușirea inventarului domeniului public al Municipiului Iasi - Anexa 16 ( bunuri concesionate, prin gestiune delegata, către SC Veolia Energie Iasi SA, în baza Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 61634/06.07.2012; S.C. Veolia Energie IASI S.A.), va fi diminuat în mod corespunzător cu bunurile identificate în Anexa 1, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 3. Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 61634/06.07.2012 va fi modificat prin act adițional, prin scoaterea bunurilor nominalizate în Anexa 1 (ce face parte integranta din prezenta hotarare), din administrarea și exploatarea SC Veolia Energie Iași .

Art. 4. Mijloacele fixe prezentate în Anexa1 vor fi casate și valorificate, iar sumele rezultate din valorificarea lor, după deducerea cheltuielilor aferente, se constituie venit la bugetul local al Municipiului Iasi.

Art. 5. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale; Direcției Evidență Patrimoniu Public și Privat; Direcției Tehnice și Servicii Comunitare; Direcției Generale Tehnice si Dezvoltare; S.C. Veolia Energie lasi S.A. si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 6. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de S.C. Veolia Energie Iasi S.A.; Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale; Direcția Evidență Patrimoniu Public și Privat; Direcția Tehnică și Servicii Comunitare; Directia Generală Tehnică si Dezvoltare.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Paul Corneliu Boisteanu              Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Consilier local,

Nr. 152 din 30 aprilie 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

25

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

0

Anexa 1 la H.C.L. nr. 152/30.04.2020

privind scoaterea din funcțiune, casarea și valorificarea unor mijloace fixe neamortizate integral aflate în administrarea și exploatarea SC VEOLIA ENERGIE IASI S.A., trecerea acestora din domeniul public în domeniul privat al

Municipiului Iași

Nr. crt.

Cod de clasificare

Descriere mijloc fix

Nr. inventar

Data PIF sau data dobând irii

Valoare de inventar (lei)

Lungime rețea casare

Date identificare mijloc fix care se reabiliteaza/ caseaza

1.

1.9.2.2,

Conducta apa calda Fabrica de Ceramica

11224030

1969

135 160.21

370 ml traseu

trecere la Fabrica de Ulei peste Țuțora)- ( Intrare Ceramica)

2.

1.9.2.2,

Retea de termoficare magistrala 2 CERAMICA"

11224031

1967

450.438,62

850 ml traseu

punct racord Magistrala 3 în spatele Fabricii de Ulei)- F28 ( trecere la Fabrica de Ulei peste Țuțora)

3.

1.9.2.2

Prelungire la Fabrica Ceramica

11224081

1973

34.931,09

Instalații electrice pozate subteran

4.

1.9.2.2.

Retea alimentare cu căldura zona Lunca Cetătuii

11224454

1989

54.555,76

115 ml traseu

Incepand cu 20m înainte de intersectia soseaua Nicolina cu strada Principala (pe o portiune de 10 stalpi ) până la intersectia cu strada Iuga Vodă

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Paul Corneliu Boisteanu Consilier local,