Hotărârea nr. 151/2020

HOTĂRÂRE privind esalonarea sumelor ce vor fi platite in cadrul “Programului Termoficare” din partea Municipiului Iasi la obiectivul: ”Extinderea retelei termice primare in vederea racordarii de noi consumatori la SACET din Municipiul Iasi”

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE privind eșalonarea sumelor ce vor fi plătite in cadrul “Programului Termoficare” din partea Municipiului Iași la obiectivul: ”Extinderea rețelei termice primare in vederea racordarii de noi consumatori la SACET din Municipiul Iași”.

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 30 aprilie 2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere votul nominal exprimat de consilierii locali prin platforma online de videoconferinta ;

Avand in vedere referatul de aprobare nr. 38000/16.04.2020 si a referatului de specialitate nr.37999/16.04.2020 întocmit de Direcția Tehnică și Servicii Comunitare;

Avand in vedere Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 53/2019 privind aprobarea Programului multianual de finanțare a investițiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea și extinderea sau înființarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităților și de modificare a articolului 36 din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006;

Avand in vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului lasi nr.48/21.02.2020 de aprobare a bugetului local de venituri si cheltuieli Anexa 1.2.1, cap.81.02.71 Combustibil si energie;

Avand in vedere Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă calendarul de esalonare anuala a sumelor ce vor fi platite in cadrul “Programului Termoficare” la obiectivul “Extinderea retelei primare in vederea racordarii de noi consumatori la SACET din Municipiul Iasi” , conform Anexei 1, ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului lași; Directiei Implementare Strategie Integrata de Dezvoltare Urbana; Direcției Tehnice și Servicii Comunitare; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale; Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice si Instituției Prefectului Județului lași.

Art. 3. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Directia Implementare Strategie Integrata de Dezvoltare Urbana; Direcția Tehnică și Servicii Comunitare; Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Paul Corneliu Boisteanu              Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Consilier local,

Nr. 151 din 30 aprilie 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

25

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

0