Hotărârea nr. 150/2020

HOTĂRÂRE privind aprobarea reţelei scolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat si particular din Municipiul Iaşi pentru anul şcolar 2020-2021

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat si particular din Municipiul Iași pentru anul școlar 2020-2021

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 30 aprilie 2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Social Culturala a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere votul nominal exprimat de consilierii locali prin platforma online de videoconferinta ;

Având în vedere Referatul de specialitate nr. 39103 din 15.04.2020, întocmit de către Direcția Tehnică și Dezvoltare;

Având în vedere Adresa emisa de catre Inspectoratul Scolar Judetean lasi cu nr.10153/06.11.2019, inregistrată la Primaria Municipiului Iași sub nr. 127254/21.11.2019 ;

Având în vedere Adresa nr. 11093 din 11.12.2019, întocmită de către Direcția Tehnică și Dezvoltare, prin care se solicită Inspectoratului Școlar Județean emiterea avizului conform;

Având în vedere Avizul conform, privind organizarea rețelei școlare de învățământ preuniversitar de stat si particular de pe raza Municipiului Iași, înaintat de către Inspectoratul Școlar Județean Iași sub nr. 11184/16.12.2019 si inregistrat sub nr. 140677/24.12.2019 ;

Având în vedere prevederile din Ordinul MEN nr. 5090/30.08.2019, privind aprobarea Metodologiei pentru fundamentarea cifrei de școlarizare și stabilirea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru anul școlar 2020-2021;

Având în vedere prevederile art. 19 și art. 61 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă rețeaua școlară a unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Iași pentru anul școlar 2020 - 2021, conform Anexei nr. 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă rețeaua școlară a unităților de învățământ particular din Municipiul Iași pentru anul școlar 2020 - 2021, conform Anexei nr. 2, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă includerea in reteaua scolara a Municipiului lasi a unitatilor de invatamant pentru activitati extrascolare, conform Anexei 3, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului lași; Direcției Tehnice și Servicii Comunitare; Direcției Generale Economice si Finanțe Publice Locale; Serviciului Investitii Proprii ; Inspectoratului Școlar Județean lași si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 5. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Tehnică și Servicii Comunitare, Serviciul Investitii Proprii și Inspectoratul Școlar Județean Iași.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Paul Corneliu Boisteanu Consilier local,


Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 150 din 30 aprilie 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

25

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

0